Pałac Kultury i Nauki – walka o wolną przestrzeń publiczną

W ramach działań pro bono rzuciliśmy rękawicę podmiotom zawłaszczającym przestrzeń publiczną poprzez zastrzeganie zabytków jako znaków towarowych i żądanie opłat za zdjęcia z takimi obiektami.
Na pierwszy ogień poszedł Pałac Kultury i Nauki – wystąpiliśmy do Urzędu Patentowego RP z ponad 100 stronnicowym wnioskiem o unieważnienie rejestracji znaku graficznego z wizerunkiem PKiN. Uważamy, że nie można pobierać opłat za filmowanie obiektów trwale wpisanych w miejski pejzaż, będących częścią naszego dziedzictwa, szczególnie że ustawa o prawie autorskim przewiduje dozwolony użytek w postaci prawa panoramy. 

Szczegóły pod tym linkiem.
Sprawę pilotuje ekipa Tomasz Przybecki, Monika Ratajczak i Magdalena Wilczyńska.

Przekształcenia spółek – wzmożony ruch przez Nowym Ładem?

W maju rząd zapowiedział tzw. „Nowy Ład”, będący pakietem zmian prawnych
w zakresie m.in. polityki fiskalnej pastwa. Wśród licznych zapowiedzianych zmian, znalazła się zapowiedź dotycząca podwyższenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co istotne, wysokość składki ma być uzależniona od dochodu płatnika, a kwota ta nie będzie mogła być odliczana od podatku (jak ma to miejsce dotychczas), ani też powiązana z planowaną podwyżką tzw. „kwoty wolnej od podatku”.
Wskazane powyżej zmiany najmocniej uderzą w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz zapewne wspólników spółek osobowych.
Zabezpieczeniem, przed koniecznością zapłaty wysokiej składki zdrowotnej, jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, członek zarządu spółki kapitałowej nie jest obowiązany do uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy także zwrócić uwagę, że spółka kapitałowa znacząco ułatwia sukcesję biznesową dla członków rodziny przedsiębiorcy lub ewentualną sprzedaż przedsiębiorstwa (udziałów lub akcji).
Kancelaria, w ramach oferowanej obsługi prawnej zajmuje się przeprowadzeniem procesu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, świadczy bieżące doradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia optymalnej struktury korporacyjnej i stosunków prawnych w spółce kapitałowej. Dbając jednocześnie o kompleksowość świadczonych usług Kancelaria współpracuje z biegłym rewidentem oraz doradcami podatkowymi.

Lex deweloper – obsługa inwestora

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji celem uzyskania przez inwestora zgody na przeprowadzenie dużej inwestycji budowlanej w trybie Specustawy mieszkaniowej, ustawy znanej także jako Lex deweloper.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – bo taka jest jej pełna nazwa – daje inwestorom możliwość lokowania inwestycji niezależnie od postanowień planu miejscowego, a w niektórych przypadkach także i niezależnie od postanowień studium. Uzyskanie zgody na przeprowadzenie inwestycji w ramach Specustawy mieszkaniowej dokonywane jest w formie uchwały rady gminy, wydawanej na wniosek inwestora. Podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały znacząco ułatwia etap uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Stosowanie trybu przewidzianego w Lex deweloper, przy zachowaniu odpowiednich wymogów określonych w ustawie, stwarza dla inwestorów nowe, szersze możliwości w porównaniu do prowadzenia inwestycji w oparciu o warunki zabudowy lub zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tagi: Lex Deweloper, Specustawa mieszkaniowa, plan miejscowy, warunki zabudowy, uchwała rady gminy, prawo administracyjne, pozwolenie na budowę

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i związane z tym rozliczenia

Jedną z obecnie prowadzonych przez Kancelarię spraw jest sprawa dotycząca wystąpienia ze spółki jawnej jednego z jej wspólników i realizacji przysługujących mu w związku z tym roszczeń. Występujący wspólnik jest bowiem uprawniony do żądania wypłaty zysku z działalności spółki za minione lata, który nie został z nim jeszcze rozliczony, może również domagać się uczestniczenia w zysku ze spraw niezakończonych i w tym zakresie przysługuje mu prawo żądania wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku z końcem każdego roku obrotowego. Istotną kwestią jest również rozliczenie udziału kapitałowego występującego wspólnika. Zgodnie art. 65 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, a jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. W sytuacji, kiedy wystąpienie wspólnika ze spółki, jest wynikiem istniejącego w spółce konfliktu, najczęściej nie można liczyć na współpracę ze strony spółki, która odmawia sporządzenia wspomnianego bilansu bądź ogranicza byłemu wspólnikowi dostęp do dokumentów księgowych spółki, na podstawie których mógłby on zlecić sporządzenie bilansu. Wówczas konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, by występujący wspólnik uzyskał należne mu od spółki świadczenia. Kancelaria współpracując z biegłym rewidentem, oferuje pomoc zarówno w negocjacjach przedsądowych, jak i prowadzeniu spraw przed sądem.

Obsługa transakcji zakupu nieruchomości
Kancelaria przygotowała złożoną transakcję gospodarczą na rynku nieruchomości, reprezentując podmiot zapewniający finansowanie dłużne projektu. W związku z niekorzystną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i opodatkowaniem CIT-em spółek komandytowych, prawnicy Kancelarii przygotowali transakcję w oparciu o konstrukcję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzono liczne mechanizmy zabezpieczenia roszczeń inwestora, np.: przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów kontrahenta w spółce z o.o., pełnomocnictwo do ustanowienia i wpisu hipoteki, przystąpienie do długu podmiotów powiązanych kapitałowo z kontrahentem, weksel in blanco. Ponadto Kancelaria przeprowadziła analizę stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji wraz z kwerendą w archiwach wieczystoksięgowych i organów nadzoru budowlanego.
Obsługa transakcji – podpisana umowa na 35 mln zł

Kancelaria obsługiwała inwestora w procesie negocjowania kompleksowej umowy z generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno magazynowej z częścią biurową i socjalną. Prawnicy kancelarii wspierali inwestora w procesie wielomiesięcznych negocjacji i przygotowania dokumentacji. Wartość kontraktu przekracza 35 milionów złotych. Liderem zespołu była adw. Sara Til Dąbrowska.

Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości

Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy dotyczącej zasiedzenia przez współwłaściciela nieruchomości udziałów w nieruchomości, należących do innych współwłaścicieli. Prawo przewiduje taką możliwość, jednak zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów utrwalił się pogląd, iż do zasiedzenia udziałów współwłaścicieli przez innego współwłaściciela konieczne jest zamanifestowanie przez niego wobec pozostałych współwłaścicieli woli władania nieruchomością ponad przysługujący mu udział. Trudność tego typu spraw polega na tym, iż takie czynności posiadacza samoistnego niebędącego współwłaścicielem jak dbanie o nieruchomość, opłacanie związanych z nią ciężarów, dokonywanie na niej nakładów, zazwyczaj prowadzą do stwierdzenia przez sąd, iż do zasiedzenia doszło – jednak nie w przypadku zasiadującego współwłaściciela. Wymienione czynności są przez sądy uznawane za niewystarczające, by doszło do zasiedzenia udziałów pozostałych współwłaścicieli. Sądy prezentują bowiem stanowisko, że współwłaściciele nieruchomości mają prawo, nie zaś obowiązek, wykonywać swoje uprawnienia właścicielskie, stąd ich (nieraz wieloletnia) bierność w zarządzie nieruchomością, a nieraz nawet całkowity brak zainteresowania nią, nie jest przesłanką do stwierdzenia zasiedzenia udziałów niedziałających współwłaścicieli przez współwłaściciela, który jest aktywny, sprawuje zarząd nad całą nieruchomością, niejednokrotnie wyłącznie ją zamieszkuje i czyni na niej nakłady. Brak jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego jednoznacznych wskazówek, w jaki sposób w takim stanie rzeczy współwłaściciel powinien uzewnętrznić zamiar władania nieruchomością dla siebie z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli, by skutecznie ją zasiedzieć. W związku z istniejącą luką kancelaria w prowadzonej sprawie zainicjowała postępowanie mające na celu uzyskanie stanowiska Sądu Najwyższego precyzującego, co może być przejawem samoistnego posiadania udziałów we współwłasności.

Odszkodowania za drogi – kolejna sprawa

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych, których przedmiotem jest ustalenie odszkodowania za wydzielenie działki gruntu pod drogę publiczną. Procedurę przejęcia działki gruntu pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego reguluje art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za działki gruntu wydzielone w ten sposób ich właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie pomiędzy nim a właściwym organem reprezentującym podmiot publiczny, na rzecz którego przeszła własność nieruchomości. W przypadku, gdy nie dojdzie do takiego porozumieniana wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniuUstalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej rynkową wartość nieruchomości. 

Biegli rzeczoznawcy ustalają wysokość odszkodowania na podstawie porównania transakcji nabycia nieruchomości drogowychKancelaria dowodzi, że przyjęty przez biegłych sposób wyceny jest błędny, ponieważ porównywane przez niego transakcje nie są transakcjami rynkowymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wynika to z faktu, że nieruchomości stanowiące drogi docelowo mogą być wyłącznie własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie kancelarii wartość nieruchomości powinna być określona przy wykorzystaniu cen transakcyjnych gruntów przyległych o przeważającym przeznaczeniu, co w konsekwencji przedkłada się na wyższą wartość odszkodowania.

 

 

Wykonanie umowy przedwstępnej – ugoda sądowa

Kancelaria doprowadziła do ugody w przedmiocie wykonania umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego. Sprawa miała skomplikowany charakter, ponieważ kupujący zawarł umowę przedwstępną z poprzedniczką prawną pozwanego. Sprzedająca zmarła jednak niedługo po zawarciu tej umowy. Kancelaria przeprowadziła postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej oraz wniosła pozew przeciwko jej spadkobiercy o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w celu wykonania umowy przedwstępnej. Pozwany jako spadkobierca właścicielki nieruchomości w wyniku przeprowadzonych rozmów ugodowych zawarł z powodem przyrzeczoną umowę sprzedaży tego mieszkania, a nadto strony uzgodniły rozliczenie kosztów procesu.

Reprywatyzacja – ugoda
Kancelaria doprowadziła do zawarcia ugody przez spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości z użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Zawarcie ugody było poprzedzone uzyskaniem przez Kancelarię decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej, że położony w miejscowości w południowej Wielkopolsce zespół pałacowo-parkowy nie podpadał pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. W ramach ugody spadkobiercy przedwojennego właściciela otrzymali wynagrodzenie pieniężne tytułem zrzeczenia się roszczeń związanych z przedmiotową nieruchomością. Zakończenie sprawy w formie ugody pozwoliło uniknąć wieloletniego procesu przed sądem.
Zmiana sposobu użytkowania – reprezentacja właścicieli

Kancelaria reprezentuje klientów w licznych postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego w całej Polsce toczącymi się w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania lokalu. Postępowania wszczynane są w sytuacji, kiedy w lokalu wynajmowane są najemcom poszczególne pokoje często wyposażone we własną łazienkę i aneks kuchenny (przy czym nie jest to najem krótkoterminowy), bądź też gdy lokal jest dopiero przygotowywany pod taką inwestycję (dzielenie ściankami działowymi, zmiany w instalacji). W ocenie niektórych organów następuje wówczas zmiana sposobu użytkowania lokalu z funkcji mieszkalnej na funkcję zamieszkania zbiorowego i obiekt taki musi spełniać inne wymogi m.in. bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno – sanitarne czy zdrowotne niż lokal mieszkalny. Według argumentacji zawartej w decyzjach organów w takich sytuacjach w lokalu po jego udostępnieniu najemcom prowadzone jest kilka gospodarstw domowych obok siebie i wówczas nie posiada on cech mieszkania, które w przepisach definiowane jest jako zespół pomieszczeń m.in. umożliwiający stały pobyt ludzi oraz prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Jako że problematyka ta jest dość nowa (a dotyczy coraz większej liczby wynajmujących), nie wykształciła się w tym zakresie żadna stała linia orzecznicza sądów administracyjnych. Kancelaria zaskarża niekorzystne dla klientów decyzje organów administracyjnych do sądów administracyjnych widząc potrzebę dokonania interpretacji takich pojęć jak „stały pobyt” w odniesieniu do najemców długoterminowych czy „gospodarstwo domowe”, którego to definicji brak w prawie polskim.

Ustawa COVID-19 rykoszetem trafia w program cash rebate?

Niespodziewanie w przedłożonym posłom projekcie specustawy COVID-19, obok chwalonych wcześniej przez branżę zapisów, zmieniono brzmienie art. 33 ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Zmiana jest radykalna, ponieważ likwiduje gwarantowane budżetowo 100 milionów złotych na program cash rebate – powszechnie chwalony i doceniany na świecie. Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2019 roku przyznał 57 milionów złotych na wsparcie 30 flimów. Najbliższe dni pokażą czy zapis ten doprowadzi do uśmiercenia tzw. zachęt i pogłębienia trudnej sytuacji całej branży filmowej.

Reprywatyzacja – analiza stanu prawnego przedwojennej spółki

Kancelaria przyjęła sprawę dotyczącą znacjonalizowanego po II Wojnie Światowej dużego, renomowanego prywatnego przedsiębiorstwa. Dotychczasowe działania kancelarii objęły kwerendę w archiwach, w tym w dziale B archiwalnego rejestru handlowego (RHB), prowadzonego dla dawnych spółek kapitałowych. Kancelaria zmierza do pozyskania niezbędnych dokumentów dotyczących przedwojennej struktury przedsiębiorstwa oraz jego powojennych losów, w szczególności dotyczących przejęcia przedsiębiorstwa przez władze PRL w zarząd przymusowy oraz jego nacjonalizacji. Po zebraniu dokumentów kancelaria oceni perspektywy dochodzenia ewentualnych roszczeń przez spadkobierców przedwojennych akcjonariuszy.

Specustawa COVID-19 a branża filmowa

W weekend pojawił się projekt noweli do tzw. specustawy COVID-19. Dotyczy on również branży filmowej:

1. zmiana definicji filmu w ustawie o kinematografii – wyświetlenie w kinach nie jest już konieczne dla uznania danego dzieła za film w przypadku gdy z okoliczności niezawinionych nie został on wyświetlony w kinie, wyłącza to wątpliwości dotyczące rozliczenia dotychczas pozyskanych dotacji PISF (producenci mogą podjąć decyzję w trakcie epidemii o tzw. premierach pozakinowych);

2. kina nie osiągające przychodów są zwolnione z przedkładania tzw. raportów kinowych;

3. wydłużenie terminu składania wniosków o zachęty (12 miesięcy przed rozpoczęciem prac) oraz terminu na rozpoczęcie prac objętych wsparciem (12 miesięcy od dnia złożenia wniosku);

4. wydłużenie terminu na zawarcie umowy o zachęty (do 3 miesięcy);

5. zwolnienie z obowiązku przedstawienia umowy o świadczenia usług na rzecz produkcji indywidualnych, gdy wnioskodawca nie ma takiej możliwości Ustawa jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych.

Nie sposób ukryć wrażenia, że proponowane rozwiązania tylko symbolicznie wychodzą naprzeciw potrzebom branży, szczególnie w przypadku produkcji znajdujących się w zdjęciach.

Statystyki dot. przerwanych zdjeć można śledzić tutaj.

Rynek FMCG – wyrok w procesie odszkodowawczym

Dzisiaj, po 3,5 letnim procesie zapadł wyrok w sądzie I instancji oddalający powództwo odszkodowawcze przeciwko naszemu klientowi producentowi napojów alkoholowych. W toku długiego procesu przesłuchano wielu świadków oraz przeprowadzono dowód z dwóch opinii biegłych. Odtworzono proces technologiczny produkcji napojów w różnych zakładach. Sąd podzielił prezentowane przez kancelarię argumenty, w szczególności te dotyczące braku legitymacji biernej po stronie naszego klienta.

Silent Twins – new film project

We are happy to announce that a new film project The Silent Twins, involving Agnieszka Smoczyńska as the director and Black Panther star Leticia Wright as the lead actress, has been approved to begin shooting. PRZYBECKI Law Firm is proud to be the legal support for the Polish producer Madants throughout the pre-production and the production process.

More info on Hollywood Reporter and Onet.pl.

Obsługa produkcji filmowych – doradztwo

Kancelaria prowadzi czynną obsługę prawną dla branży filmowej, w tym również na etapie developmentu i preprodukcji filmów fabularnych. W ostatnim czasie Kancelaria m.in. doradzała producentowi w przedmiocie dopuszczalności wykorzystania znanej postaci literackiej (postaci fikcyjnej) i zaadaptowania jej na wielkim ekranie. Doradztwo obejmowało odpowiedź na szereg pytań, w tym między innymi, czy wizerunek postaci fikcyjnej w ogóle jest chroniony przez prawo (a jeśli tak to jakie jego aspekty podlegają ochronie), jak optymalnie zabezpieczyć prawa producenta do nieskrępowanej adaptacji filmowej z wykorzystaniem takiej postaci, jaki jest zakres swobody twórczej przysługującej producentowi w tworzeniu wyglądu takiej postaci (co w sytuacji, gdy na rynku funkcjonują już podobne postaci, ilustracje, rysunki itp.), a także ocenę problematyki wyłączności na wygląd postaci i jej późniejsze wykorzystanie przez producenta. Kancelaria bazowała nie tylko na doświadczeniach polskich (m.in. spór o słynne postacie „Bolek i Lolek”), ale również na doświadczeniach na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza amerykańskim, gdzie spory o słynne postacie fikcyjne nie należą do rzadkości, a ich wynik jest zawsze niepewny (m.in. spory o postacie Sherlocka Holmesa, postacie z bajek The Walt Disney Company, czy pojazd Batmobile, którym poruszał się słynny superbohater Batman). Powyższe skłania do refleksji, że producenci powinni zadbać o stosowne zabezpieczenie praw do wykorzystywanych postaci fikcyjnych już na wczesnym etapie.   

Nacjonalizacja przedwojennych przedsiębiorstw – nowa sprawa

Kancelaria podjęła się prowadzenia postępowania dotyczącego odzyskania majątku pozostałego po przedwojennej spółce. Krótko po wojnie władze PRL przejęły w zarząd przymusowy, a następnie znacjonalizowały rodzinne przedsiębiorstwo z branży spożywczej. Sprawę komplikuje fakt, że rozpoczęte obecnie postępowanie musi uwzględniać trudne realia powojennej gospodarki oraz przepisy prawa czasów stalinowskich sprzed ponad 70 lat. Mimo to analiza archiwalnych dokumentów oraz ówcześnie obowiązujących, przed- i powojennych aktów prawnych dała podstawy do zakwestionowania prawidłowości nacjonalizacji. Dążymy do tego, aby spadkobiercy właścicieli mogli skutecznie domagać się odszkodowania za niezgodne z prawem działania władzy ludowej.

Spółki S24 – coraz większe zainteresowanie klientów

Kancelaria posiada duże doświadczenie w procedurze rejestracji spółki przez s24. Wyjaśniamy jakie możliwości daje system S24 oraz jak wygląda tryb rejestracji spółki on-line.

Możliwość utworzenia spółki za pomocą internetowego wzorca jest ułatwieniem dla przedsiębiorców. System zakłada brak konieczności udziału notariusza, a cały proces rejestracji odbywa się on-line. W związku z tym przyspiesza i upraszcza rejestrację, a także obniża jej koszty. Aby założyć spółkę w systemie S24, należy założyć konto na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Przedsiębiorca decydując się na skorzystanie z tego trybu, musi jednak pamiętać o ograniczeniach. Za pomocą systemu S24 możliwe jest jedynie utworzenie spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskazany tryb nie jest przewidziany dla spółki partnerskiej, komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej.

Swoboda ustalenia treści umowy jest ograniczona. Przedsiębiorcy mają możliwość wykorzystania wyłącznie wzorcowych postanowień umowy spółki. Wzory te są proste i nie przewidują żadnych skomplikowanych postanowień umownych. Przykładowo, nie można wprowadzić do umowy postanowień dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. W konsekwencji stworzona umowa spółki może nie zapewniać przedsiębiorcom możliwości wprowadzenia regulacji niezbędnych do zrealizowania pomysłu biznesowego. Ponadto system S24 nie dopuszcza możliwości wniesienia wkładów niepieniężnych.  Skutkować to może koniecznością zmiany umowy spółki i rejestracją tych zmian w rejestrze.

Wniosek rejestrowy powinien zostać rozpoznany w terminie jednego dnia roboczego od daty wpływu. Jednak z uwagi na duże zainteresowanie tą formą zawarcia umowy spółki, czas rozpoznania wniosku wydłuża się do kilku dni roboczych. Nadal jest to jednak dużo szybsze rozwiązanie, niż tradycyjna papierowa rejestracja.

Fundusze unijne – ugoda sądowa

Na dzisiejszej rozprawie zawarliśmy w imieniu klienta ugodę w sprawie przeciwko Województwu Wielkopolskiemu o rozliczenie dofinansowania z funduszy UE, które w ocenie kancelarii zostało niesłusznie pomniejszone. Dzięki ugodzie klient odzyska 75 tysięcy złotych zatrzymanych wcześniej tytułem korekty nałożonej przez operatora WRPO bez konieczności prowadzenia wieloletniego sporu przed sądem, przesłuchiwania świadków i powoływania biegłych. Ugoda sądowa pozwala stronom zachować wpływ na sposób zakończenia sporu. Z drugiej strony każdy wychodzi z poczuciem lekkiego niedosytu…

Unieważnienie planu miejscowego – wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił wniesioną przez kancelarię skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2001 roku przez Miasto Złotów.

Kancelaria reprezentowała właściciela nieruchomości gruntowej w sprawie dotyczącej niekorzystnych postanowień planu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2001 roku formalnie przeznaczył nieruchomość klienta na cele mieszkalno-hotelarskie, lecz jednocześnie w praktyce uniemożliwił zabudowę terenu ze względu na szczegółowe postanowienia planu. Uchwalenie planu nie zostało przy tym poprzedzone uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sąd uznał za słuszną argumentację kancelarii i stwierdził nieważność zaskarżonego planu miejscowego w całości.

Inni Ludzie – production in progress

Kancelaria czynnie uczestniczy w obsłudze prawnej produkcji filmu pt. „Inni Ludzie”  w reżyserii Agnieszki Terpińskiej, stanowiącego adaptację utworu literackiego Doroty Masłowskiej o tym samym tytule. W szczególności Kancelaria uczestniczy w opiniowaniu oraz negocjacjach umów z koproducentami, dystrybutorem, artystami wykonawcami i twórcami filmu (chain of title) oraz podmiotami publicznymi (soft money).

W produkcję oraz dystrybucje filmu zaangażowane są m.in. spółki amerykańskiego studia filmowego Warner Bros. Planowana premiera filmu została zapowiedziana na przyszły rok. Trzymamy kciuki, aby projekt zakończył się sukcesem.  

Zasiedzenie – kolejna sprawa prowadzona przez kancelarię

Kancelaria przyjęła kolejną sprawę o zasiedzenie. Żądanie wniosku dotyczy nabycia własności przez zasiedzenie udziałów w prawie własności zabudowanych nieruchomości gruntowych oraz prawa własności nieruchomości gruntowych, na których znajduje się dom rodzinny zakupiony przez klientów Kancelarii w latach osiemdziesiątych oraz część ogrodu w centralnej dzielnicy Poznania.
Przygotowany i złożony przez Kancelarię wniosek o stwierdzenie zasiedzenia obejmuje fragmenty czterech połączonych przestrzennie i funkcjonalnie działek położonych na terenie Poznania, które Klienci posiadają samoistnie od ponad trzydziestu lat.
Tabularycznymi współwłaścicielami nieruchomości, na których stoi dom byli kolejno Skarb Państwa i Miasto Poznań natomiast właścicielami nieruchomości, na których znajduje się ogród były osoby fizyczne. Co najmniej od momentu zakupu domu nie wykonywali oni żadnych uprawnień właścicielskich co do nieruchomości.
Sprawa obecnie toczy się przed sądem I instancji – pierwsza rozprawa odbędzie się w październiku. Wielokrotnie zdarza się, że nawet w centrum Miast status prawny gruntów daleki jest od uporządkowanego, a jedynym sposobem regulacji jest procedura zasiedzeniowa.

Produkcje filmowe – dofinansowania PISF dla naszych klientów

Z radością informujemy, że obsługiwany przez nas prawnie film „Inni ludzie” otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceniającej PISF w ramach sesji 1/2019. Przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 2,5 mln. Scenariusz jest adaptacją utworu literackiego Doroty Masłowskiej pod tym samym tytułem, a kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą tej produkcji.

Komisja przedstawiła również rekomendację w sprawie innej produkcji obsługiwanej przez kancelarię i uznała, że wniosek o dofinansowanie filmu pod roboczym tytułem Wesele 2 w reż. Wojciecha Smarzowskiego zostanie ponownie rozpatrzony w ramach następnej sesji. Trzymamy kciuki.

 

Mec. Przybecki komentuje wydarzenia w szkole w Wawrze

Mecenas Tomasz Przybecki skomentował na łamach Rzeczpospolitej prawne aspekty odpowiedzialności nauczycieli za śmierć uczniów, odnosząc się do tragicznych wydarzeń w szkole podstawowej w Wawrze. W ocenie mecenasa żeby pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności karnej, trzeba by udowodnić mu konkretne zachowanie skutkujące narażeniem podopiecznych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o konkretne niebezpieczeństwo, które sprawca przewidywał albo co najmniej mógł przewidzieć. W naszej ocenie nie można przypisać odpowiedzialności nauczycielowi dyżurującemu na przerwie, o ile rzeczywiście tam był obecny.

Cały artykuł można odnaleźć tutaj.

Zamienione kamienice – korzystna decyzja WINGiK

W imieniu kilkunastu właścicieli wyodrębnionych lokali jednej z kamienic kancelaria prowadzi działania zmierzające do usunięcia niezgodności stanu prawnego i faktycznego ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków dotyczącym tej nieruchomości. Sprawa dotyczy błędnego przyporządkowania danych adresowych dwóm nieruchomościom w Poznaniu, wskutek czego dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych nie odpowiadają stanowi faktycznemu – po kilkunastu latach okazało się, że dwie duże kamienice w centrum Poznania ujawnione są w innych księgach niż ich właściciele. Kancelaria wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Poznania o dokonanie zmiany danych ewidencyjnych dotyczących ksiąg wieczystych prowadzonych dla obu nieruchomości. Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję, w której odmówił dokonania zmian danych ewidencyjnych, a Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Przełomowy okazał się wyrok Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uwzględnił skargę złożoną przez mecenasa Przybeckiego i uchylił decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Organ ten ponownie rozpoznając sprawę, po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez kancelarię, uchylił zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Poznania w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W uzasadnieniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podzielił argumentację kancelarii i przyznał, że przy sporządzaniu wykazu zmian gruntowych w 1971 r. doszło do błędnego przyporządkowania danych adresowych przedmiotowym działkom, a ponadto oględziny nieruchomości potwierdziły, że dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych nie odpowiadają stanowi faktycznemu. W wyniku powyższej decyzji Prezydent Miasta Poznania ponownie rozpatrzy wniosek kancelarii, który dotyczy wyeliminowania błędów powstałych w wyniku wcześniejszego działania organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. Równolegle toczy się przed sądem rejonowym postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Fundusz unijne – pozew za bezzasadne pomniejszenia dofinansowania

Dzisiaj kancelaria wniosła do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew przeciwko Województwu Wielkopolskiemu jako operatorowi WRPO. Działając w imieniu spółki produkcyjnej z branży spożywczej domagamy się od operatora funduszy unijnych wypłaty pełnego dofinansowania wynikającego z umowy zawartej z beneficjentem. Pozew okazał się konieczny, ponieważ instytucja zarządzająca bezzasadnie zakwestionowała 10% kosztów kwalifikowalnych i w konsekwencji, powołując się stwierdzoną nieprawidłowość pomniejszyła kwotę dofinansowania. Czekamy na pierwszą rozprawę.

Ustawa o własności lokali – istotne zmiany

Właściciele czterolokalowych nieruchomości będą podejmowali decyzje dotyczące ich nieruchomości w formie uchwał. Dotychczas taki obowiązek działania wspólnot mieszkaniowych istniał dla budynków z co najmniej ośmioma lokalami.

Tę diametralną zmianę w zakresie zarządzania nieruchomością, wprowadzając liczne zmiany między innymi w Ustawie o własności lokali, zawiera rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Konsekwencją regulacji jest obowiązywanie przepisów dla co najmniej czterolokalowych budynków Ustawy o własności lokali, a nie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego dotyczących współwłasności.

Mieszkańcy budynków, w których istnieją minimum cztery lokale będą zobowiązani do powołania jedno, bądź to kilku osobowego zarządu, którego zadaniem będzie gospodarowanie budynkiem. Wspomniany obowiązek nie dotyczy budynków, w których znajduje się mniej niż cztery lokale.

Formą podejmowania decyzji przez właścicieli nieruchomości, w której znajdują się mniej niż cztery lokale będzie jednomyślna uchwała.
Potencjalnym problemem jednomyślnego podejmowania uchwał jest możliwość powstawania licznych sporów w zakresie czynności dotyczących nieruchomości, tj. remontów, utrzymania nieruchomości, bądź to reprezentacji wspólnoty, która nie posiada żadnej struktury organizacyjnej. Nie została również przewidziana dla wspólnoty mieszkaniowej procedura podejmowania uchwał, a także ich zaskarżania.
Warto podkreślić, że wspólnota mieszkaniowa nie jest zobowiązana do corocznego zwoływania zebrań celem oceny funkcjonowania wspólnoty.

Rozszerzenie zakresu obowiązywania Ustawy o własności lokali o budynki, w których znajdują się minimum cztery lokale będzie skutkowało obowiązkiem podejmowania uchwał liczonych większością głosów, zaś im większy lokal właściciela tym większe będzie miał znaczenie jego głos. Każdy z właścicieli jest uprawniony do zaskarżenia uchwały w terminie sześciu tygodni od dnia jej podjęcia.

Strajk nauczycieli – doradztwo dla dyrektorów szkół

Kancelaria przygotowała opinie prawne w sprawie działań dyrektorów szkół podejmowanych w związku ze strajkiem nauczycieli. Pojawiła się istotna kwestia, czy dyrektor może – za zgodą organu prowadzącego – zawiesić zajęcia na czas trwania strajku w związku z zagrożeniem zdrowia dzieci z uwagi na brak nauczycieli, którzy mogliby sprawować nad nimi opiekę. W ocenie kancelarii konieczne jest szerokie spojrzenie i wykładnia stosownych norm prawnych z uwzględnieniem całego kontekstu systemowego. Podstawę prawną do zawieszenia zajęć stanowi § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Strajk, pociągający za sobą brak realnej możliwości roztoczenia opieki nad dziećmi, niewątpliwie jest bowiem zdarzeniem, które może zagrozić zdrowiu uczniów. Ewidentnie prawo oświatowe nie jest przystosowane do aktualnego rozwoju wydarzeń, a brak specjalnych narzędzi prawnych stawia dyrektorów placówek w bardzo trudnym położeniu.

Więcej szczegółów w artykule naszej prawniczki na łamach Rzeczpospolitej.

Plany miejscowe – skarga do WSA

Kancelaria podjęła się reprezentacji właściciela nieruchomości gruntowej w sprawie dotyczącej niekorzystnych postanowień planu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2001 roku formalnie przeznaczył nieruchomość klienta na cele mieszkalno-hotelarskie, lecz jednocześnie w praktyce uniemożliwił zabudowę terenu ze względu na szczegółowe postanowienia planu. Uchwalenie planu nie zostało przy tym poprzedzone uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W imieniu właściciela nieruchomości kancelaria, po bezskutecznym wezwaniu rady miasta do usunięcia naruszenia prawa na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego domagając się stwierdzenia nieważności uchwały.

Reprywatyzacja – pozew przeciwko Skarbowi Państwa

Kancelaria wniosła do sądu okręgowego pozew o zapłatę odszkodowania w kwocie 2,8 mln złotych przeciwko Skarbowi Państwa oraz użytkownikowi obiektu parkowo-pałacowego. Powództwo to jest konsekwencją zwrotu klientom zespołu parkowo-pałacowego na podstawie decyzji wojewody stwierdzającej, że nieruchomość ta nie podpadała pod działanie przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Ponieważ klienci zamiast funkcjonującego dworu odzyskali ruinę, konieczne stało się oszacowanie szkód i wystąpienie do sądu ze stosownym powództwem o wyrównanie utraty wartości nieruchomości.

Zniesienie współwłasności – podział kamienicy

Kancelaria przyjęła sprawę o zniesienie współwłasności kamienicy w okolicach Starego Rynku w Poznaniu. Mec. Przybecki reprezentuje współwłaścicielkę 40% kamienicy. Sprawa jest skomplikowana ze względu na zróżnicowaną atrakcyjność poszczególnych lokali w budynku i trudną do przewidzenia wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Ponadto pozostali współwłaściciele domagają się również podziału geodezyjnego działek na których znajduje się kamienica, choć wątpliwym jest czy propozycja podziału jest zgodna z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pierwsza rozprawa odbędzie się w lutym 2019.

Reforma rolna – skuteczna reprywatyzacja nadal możliwa mimo wyroku NSA

Na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie wyroku w głośnej sprawie reprywatyzacji majątku w Michałowicach. Wbrew pojawiającym się informacjom, sprawy dotyczące reprywatyzacji dawnych majątków ziemskich nadal mogą być skutecznie prowadzone w imieniu spadkobierców przedwojennych właścicieli. Wydany w sprawie majątku Michałowice wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 1279/18 dotyczy tylko i wyłącznie szczególnej sytuacji, gdy badanie legalności nacjonalizacji odbyło się już wcześniej, za czasów PRL. Nie ma to jednak wpływu na postępowania prowadzone obecnie przed organami administracji publicznej w sprawach o niepodpadanie nieruchomości pod dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej.
W dalszym ciągu możliwe jest zatem dochodzenie praw i roszczeń związanych z nieruchomościami, które po II Wojnie Światowej zostały przejęte w ramach reformy rolnej.

Umowa przedwstępna – przymusowe wykonanie

Kancelaria w imieniu powoda wniosła pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli. Powód i poprzedniczka prawna pozwanego zawarli umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, na mocy której sprzedająca zobowiązała się do przeniesienia w oznaczonym terminie własności nieruchomości na powoda. Sprzedająca zmarła jednak niedługo po zawarciu tej umowy. Pozwany jako spadkobierca właścicielki nieruchomości uchylał się od zawarcia z powodem umowy przyrzeczonej. Nie może budzić wątpliwości, że wówczas, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Zgodnie z przepisami , w przypadku, w którym właściciel nieruchomości zmarł, złożenia stosownego oświadczenia można domagać się od jego spadkobiercy. W złożonym pozwie kancelaria akcentowała obowiązek zawarcia umowy przyrzeczonej przez pozwanego na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego.

Związki zawodowe – skarga kasacyjna

Kancelaria w imieniu dwóch zakładowych organizacji związkowych złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozwany szpital nie dopełnił obowiązku przekazania tych środków. Spór ogniskuje się przede wszystkim wokół kwestii, czy przedstawiciele związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące niedokonywania odpisów na ZFŚS na dwa lata. Rzecz w tym, że dokument porozumienia został jedynie zaparafowany, a więc w świetle powszechnie przyjętych reguł wykładni, jedynie przygotowany do dalszych negocjacji i ewentualnie podpisu. W złożonej przez kancelarię skardze kasacyjnej podnoszono m. in. argumentację dotyczącą niedopuszczalności uznania paraf na poszczególnych stronach dokumentu za podpis pod jego treścią.

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości – 3 lata na dochodzenie roszczeń

Rząd prowadzi prace nad zmianą przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących zwrotu nieruchomości wywłaszczonej. Część nowych regulacji umożliwi na nowo dochodzenie praw do nieruchomości również tym, którym wcześniej odmówiono zwrotu. Z kolei inne zmiany wprowadzają terminy ograniczające możliwość zwrotu nieruchomości. Do ustawy o gospodarce nieruchomościami ma zostać wprost wprowadzona zasada, że zwrotu nieruchomości może się domagać każdy z byłych współwłaścicieli lub ich spadkobierców – stosownie do wysokości swojego udziału we współwłasności albo udziału w spadku.

Szczególnie istotne są zmiany dotyczące nieruchomości, które zostały wywłaszczone 20 lub więcej lat przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Poprzedni właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy będą mieć 3 lata na złożenie wniosku o zwrot nieruchomości lub jej części. Po upływie 3 lat od wejścia w życie ustawy, bezpowrotnie utracą oni możliwość domagania się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Osoby, które nie uzyskały zwrotu ze względu na brak występowania w postępowaniu wszystkich spadkobierców lub współwłaścicieli, będą mogły ponownie złożyć wniosek o zwrot – również w terminie 3 lat od wejścia w życie ustawy.

Projekt rządowy przewiduje dodaje możliwość zwrotu nieruchomości także w przypadku, gdy do wywłaszczenia doszło w formie sprzedaży lub zamiany nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, gminy lub powiatu, na podstawie art. 114 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczyć to będzie także tych osób, które złożyły już wcześniej stosowny wniosek, lecz odmówiono im zwrotu nieruchomości.

Przez 3 lata od wejścia w życie nowelizacji, zwrotu nieruchomości będzie mogło się domagać wiele osób, których roszczenia były wcześniej pomijane. Zmian można spodziewać się już w 2019 roku.

Zagospodarowanie przestrzenne – skarga do WSA

Kancelaria w imieniu inwestora złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja wydana przez burmistrza na podstawie wniosku złożonego przez urząd miasta, objęła część terenu na którym inwestor zamierza wznieść budynek wielorodzinny. Inwestor wcześniej uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i oczekuje uzyskania pozwolenia na budowę, lecz obecnie wydana przez burmistrza decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego koliduje z uprawnieniami przyznanymi inwestorowi. W złożonej przez kancelarię skardze zakwestionowano m. in. możliwość wydania przez burmistrza decyzji o charakterze wywłaszczeniowym na podstawie wniosku złożonego przez podległy mu urząd miasta.

Prawo upadłościowe – sprawa z powództwa syndyka

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, po prawie czterech latach, zakończyło się postępowanie, w którym syndyk spółki w upadłości domagał się uznania za bezskuteczną umowy, na podstawie której klienci Kancelarii nabyli nieruchomość inwestycyjną nad jeziorem. Klienci Kancelarii kupili działkę od spółki, która wcześniej nabyła tę nieruchomość od innej spółki, której upadłość ogłoszono już po zbyciu przez nią działki. Syndyk stał na stanowisku, że zbycie działki przez upadłą spółkę nastąpiło z pokrzywdzeniem jej wierzycieli i skorzystali na tym późniejsi nabywcy nieruchomości, którzy o pokrzywdzeniu wiedzieli. Powoływał się na przepisy prawa upadłościowego i Kodeksu cywilnego dotyczące skargi pauliańskiej. W przypadku uwzględnienia powództwa, syndyk miałby możliwość doprowadzenia do sprzedaży licytacyjnej nieruchomości klientów. Klienci prawdopodobnie nie odzyskaliby pieniędzy włożonych w zakup działki. Sąd Okręgowy oddalił powództwo syndyka w całości – podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię i uznał, że syndyk nie udowodnił, by wystąpiły przesłanki uznania umowy zawartej przez klientów za bezskuteczną. Wyrok jest nieprawomocny.

Roczne sprawozdania finansowe spółek – utrudnienia dla cudzoziemców

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,  spółek mogą być składane do sądu rejestrowego wyłącznie w formie elektronicznej.roczne sprawozdania finansowe W celu złożenia sprawozdania, spółki mogą skorzystać z bezpłatnego zgłoszenia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, jednak wyłącznie w przypadku, gdy choć jeden członek zarządu wpisany w KRS posiada numer PESEL ujawniony w KRS. Oznacza to brak możliwości złożenia w ten sposób sprawozdania finansowego przez spółki, w których zarządach funkcje pełnią wyłącznie cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL. Tacy członkowie zarządów nie mogą też samodzielnie – ze względów technicznych, wynikających z funkcjonalności portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – złożyć odpłatnego elektronicznego wniosku o ujawnienie sprawozdania finansowego spółki w , który stanowi drugi z dopuszczalnych sposobów złożenia sprawozdania finansowego. Proponowanym rozwiązaniem powyższego problemu jest złożenie odpłatnego wniosku KRS (formularz Z30)przez pełnomocnika. Kancelaria złożyła w imieniu kilku spółek, których członkowie zarządów są cudzoziemcami i nie posiadają numerów PESEL, elektroniczne wnioski dotyczące zgłoszenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS i oczekuje na rozstrzygnięcie wniosków przez sąd rejestrowy.

Zwrot zespołu pałacowo-parkowego – reprywatyzacja

Kancelaria, występując w imieniu spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości, uzyskała decyzję Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającą, że położony w miejscowości w południowej Wielkopolsce zespół pałacowo-parkowy nie podpadał pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Wojewoda orzekł, że nieruchomość stanowiąca zespół pałacowo-parkowy nie miała charakteru rolnego i nie mogła zostać przejęta przez Skarb Państwa po zakończeniu II Wojny Światowej. Decyzja nie jest ostateczna.

Proces o 10 mln – przesłuchania świadków dobiegają końca

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się kolejna rozprawa w sprawie z powództwa Miasta Poznań przeciwko klientowi kancelarii o naprawienie szkody z odsetkami w łącznej kwocie ok. 10 mln złotych, która miałby wynikać z wad dokumentacji projektowej dla Stadionu Miejskiego w Poznaniu, stworzonej przez klienta kancelarii. Szczegóły w relacji prasowej Następna rozprawa w tej sprawie odbędzie się już 15 maja – prawdopodobnie przesłuchani na niej zostaną dwaj ostatni z zawnioskowanych w sprawie świadków, a sąd zajmie się wnioskami stron o powołanie biegłych.

Zwrot nieruchomości – reforma rolna

Kancelaria wszczęła sprawę reprywatyzacyjną, tym razem dotyczącą rezydencji w podpoznańskiej miejscowości. Dotychczasowe działania kancelarii objęły kwerendę w archiwach i pozyskanie niezbędnych dokumentów przemawiających za tym, iż nieruchomość nie podpadała pod działanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Mec. Tomasz Przybecki zgłosił się jako pełnomocnik spadkobiercy przedwojennego właściciela nieruchomości i wezwał obecnych posiadaczy rezydencji do jej wydania oraz zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Nieruchomość została przejęta przez Skarb Państwa, choć z racji swojego rezydencjonalnego charakteru nigdy nie mogła być przeznaczona na cele produkcji rolnej. Obecnie willa wykorzystywana jest jako urząd gminy.

Zamówienia publiczne – wyrok w sprawie nieważności umowy

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Poznaniu po pięcioletnim procesie wydał wyrok, w którym oddalił powództwo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o stwierdzenie nieważności umowy na wykonanie projektu wnętrz Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Kancelaria reprezentuje w tej sprawie pozwaną spółkę projektową, która projekty wykonała. Drugim pozwanym jest Miasto Poznań, które w 2009 roku zamówiło za kwotę ok. 2 mln złotych usługi w trybie z wolnej ręki. Przedmiotem sporu było czy zaistniały przesłanki zamówienia z wolnej ręki określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. czy dla wykonania projektów wnętrz stadionu konieczna była ingerencja w projekt budowlany i projekty wykonawcze a konkretnie ingerencja w prawa autorskie do tych projektów, na co powoływał się zamawiający. Z kolei prawnicy kancelarii wywodzili, że badaniu podlegać winna również druga przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a PZP czyli pilność zamówienia. Sąd podzielił tę argumentację i w tym zakresie oparł się na opinii biegłej  z zakresu architektury i ustalił, że powierzenie zadania innej pracowni projektowej nie dawało gwarancji, że stadion zostanie oddany do rozpoczęcia turnieju Euro 2012, a dodatkowo wiązałoby się to z dłuższym czasem wykonania i kosztami wyższymi o 400 tys. zł. W ocenie Sądu powództwo o stwierdzenie nieważności umowy zawartej z naruszeniem trybu udzielania zamówień publicznych powinno być traktowane jako ultima ratio, a w niniejszej sprawie nie służyło ono interesowi publicznemu. Wyrok jest nieprawomocny.

Relacje medialne znajdują się poniżej:

http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/sad-umowa-na-zaprojektowanie-stadionu-miejskiego-w-poznaniu-zgodna-z-prawem-kilkuletni-proces-dobiegl-konca,12861604/2/

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/przebudowa-stadionu-zgodna-z-prawem

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22915753,spor-o-projekt-wnetrz-stadionu-w-poznaniu-sad-bierze-w-obrone.html#BoxLokPozLink

 

Sprzedaż strychu przez wspólnotę mieszkaniową – zaskarżenie uchwał

Kancelaria reprezentuje klientkę w sprawie przeciwko wspólnocie mieszkaniowej o uchylenie uchwał tej wspólnoty, dotyczących wyodrębnienia i sprzedaży lokalu na strychu kamienicy oraz przeprowadzenia robót budowlanych w nieruchomości wspólnej związanych z planowanym wyodrębnieniem lokalu. Klientka żąda uchylenia przedmiotowych uchwał wspólnoty m.in. ze względu na ustalenie rażąco zaniżonej ceny sprzedaży lokalu na strychu oraz brak konkursu ofert, w toku którego wybrany miałby zostać nabywca lokalu. Zaskarżone uchwały powinny zostać uchylone także ze względu na ich zbyt ogólną treść, uniemożliwiającą ustalenie, do czego w istocie prowadzą, w tym jakie roboty budowlane mają zostać wykonane w nieruchomości wspólnej, z jakich środków mają zostać pokryte ich koszty i kto ma je wykonać, oraz ze względu na zbyt szeroki zakres pełnomocnictwa udzielanego w uchwałach zarządowi wspólnoty. Kancelaria uzyskała zabezpieczenie powództwa wniesionego w imieniu klientki – sąd wstrzymał wykonanie zaskarżonych uchwał wspólnoty mieszkaniowej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Z uzasadnienia postanowienia o zabezpieczeniu wynika, że sąd podzielił zawarte w pozwie wniesionym przez kancelarię zarzuty dotyczące zaskarżonych uchwał i przyjął, że uchwały mogą naruszać zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną oraz interesy członków wspólnoty mieszkaniowej. Sąd podkreślił, że członkowie wspólnoty zostali pozbawieni jakiejkolwiek kontroli nad nieruchomością wspólną w zakresie strychu, wyrażając zgodę na bliżej nieokreślone prace budowlane i rozliczenia z przyszłym nabywcą lokalu na strychu.

Proces inwestycyjny – początek procesu o 1,6 mln

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się pierwsza rozprawa z powództwa generalnego wykonawcy przeciwko inwestorowi – klientowi kancelarii – o zapłatę 1,6 mln zł tytułem zwrotu kar umownych rzekomo niesłusznie naliczonych przez inwestora. Prawnicy kancelarii przygotowali obszerną odpowiedź na pozew i reprezentują pozwanego inwestora na rozprawach przed sądem. Wcześniej sądy obu instancji prawomocnie oddaliły wnioski powoda o zabezpieczenie powództwa. W procesie będą analizowane zagadnienia związane z karami umownymi oraz istotą gwarancji bankowej bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie.

Obrót gospodarczy – windykacja należności za roboty budowlane

Dzięki szybkim działaniom kancelarii generalny wykonawca robót budowlanych na inwestycji deweloperskie uzyskał tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności)  i doprowadził do skierowania egzekucji z majątku spółki deweloperskiej. W tego typu sytuacjach liczą się dni, a czasem nawet godziny, w szczególności gdy inwestor wyprzedaje nowowybudowane lokale, które są jedynym jego majątkiem. W takich sytuacjach celowe jest uzyskanie sądowego postanowienia o zabezpieczeniu powództwa, a jeśli pozwalają na to zgromadzone dokumenty – nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Opinia prawna – opodatkowanie kosztów podróży (PIT i CIT)

Na zlecenie jednej z samorządowych instytucji kultury kancelaria przygotowała opinię prawną o skutkach podatkowych ponoszenia przez osobę prawną kosztów podróży osób fizycznych niebędących jej pracownikami, a odbywających podróż w związku z działalnością tej osoby prawnej. Ustaleniu podlegały zarówno konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), powstałe po stronie finansującego podróż, jak również następstwa podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla podróżującego. Pokrycie kosztów podróży przez finansującego oznacza, że po stronie podróżującego powstaje przychód podatkowy, który po spełnieniu ustawowych przesłanek może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem PIT. Finansujący podróż występuje tutaj w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie sam pozostaje podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, któremu co do zasady przysługuje prawo zaliczenia poniesionych przez siebie wydatków do kosztów uzyskania przychodu. O przesłankach zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu sfinansowania kosztów podróży osoby niebędącej pracownikiem oraz o warunkach zakwalifikowania tego wydatku przez finansującego do kategorii kosztów uzyskania własnego przychodu na gruncie ustawy o CIT, decydować będzie przyjęta formuła współpracy osoby prawnej finansującej podróż i podróżującego. Współpraca ta może mieć bowiem charakter formalnej, opartej na umowie, w tym odpłatnej. Może też wystąpić sytuacja, że strony będą pozostawać w relacji bezumownej. Każdy przypadek wymaga odrębnej oceny na gruncie przepisów podatkowych. Błędne ustalenia w tym zakresie mogą rodzić po stronie podatnika negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych, stąd każdorazowo istotna jest szczegółowa analiza odpowiednich przepisów.

Koń Roger i naruszenie dóbr osobistych

Kancelaria reprezentowała właścicielkę koni sportowych w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Dobre imię klientki zostało naruszone w internecie, poprzez opublikowanie na portalu Facebook wpisu zawierającego nieprawdziwe informacje odnoszące się do kondycji i wyników sportowych, a także rzekomo nieprawidłowego sposobu trenowania jednego z koni klientki, o wdzięcznym imieniu Roger. Wpis sugerował, iż po nabyciu konia przez klientkę wyniki konia i jego kondycja pogorszyły się, co nie było prawdą. Opublikowanie wpisu miało negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez klientkę. Na skutek przedprocesowych działań kancelarii, w tym wezwania do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych osoba, która naruszyła dobre imię klientki, opublikowała przeprosiny na fanpage’u Konia Rogera.

Unieważnienie planu zagospodarowania przestrzennego – wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił wniesioną w imieniu klienta kancelarii skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2016 roku przez Miasto Wągrowiec. Nieruchomość, której dotyczy spór, została w planie miejscowym przeznaczona pod zabudowę usługową, jednak ze względu na ograniczenia w dostępie do drogi publicznej określone w planie niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę dla tej nieruchomości. Sąd podzielił przedstawioną w skardze argumentację, że zapisy planu miejscowego nie mogą uzależniać dostępu działki do drogi publicznej od wybudowania przez gminę drogi w przyszłości, a jednocześnie zakazywać korzystania z przyległej do działki innej drogi publicznej. Stwierdzając nieważność przepisów zaskarżonego planu miejscowego wskazanych w skardze, sąd umożliwił korzystanie z nieruchomości klienta na cele budowlane, zgodnie z przewidzianym w tym planie miejscowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Zmiany w prawie – koniec dzielenia lokali w budynkach jednorodzinnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Przepisy ustawy o własności lokali przewidują, że dla ustanowienia odrębnej własności lokalu wymagane jest uzyskanie zaświadczenia starosty o samodzielności lokalu – przepisy nie przewidują jednak obowiązku badania przez starostę tego, ile samodzielnych lokali zostanie lub zostało już wyodrębnionych w budynku, który wybudowany został jako jednorodzinny. Ta luka w przepisach wykorzystywana była przez inwestorów, którzy na gruntach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wznosili duże budynki mieszkalne jednorodzinne w taki sposób, aby można było w nich łatwo wydzielić np. sześć lokali mieszkalnych, a następnie – po zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego – uzyskiwali zaświadczenia o samodzielności lokali w budynku i ustanawiali ich odrębną własność. Budynki jednorodzinne stawały się faktycznie wielorodzinnymi, mimo, iż nie spełniały wynikających z przepisów wymogów dla takich budynków. Aby zwalczać takie działania, w uchwalonej niedawno ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości, wprowadzono przepisy zmieniające ustawę o własności lokali. Zgodnie z dodanym ust. 1a do art. 2 ustawy o własności lokali, ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego będzie możliwe jedynie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu albo treścią decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Nowelizacja ma wyeliminować przypadki wyodrębniania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych więcej niż dwóch lokali i faktycznego przekształcania ich w budynki wielorodzinne. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta i ma wejść w życie po 30 dniach od momentu jej opublikowania. Jej wejście w życie będzie istotne dla inwestorów realizujących budowę budynków jednorodzinnych z zamiarem „przekształcenia” ich w wielorodzinne oraz dla potencjalnych nabywców lokali w budynkach wybudowanych jako jednorodzinne.

Prawomocny wyrok w sprawie reprywatyzacji przedsiębiorstwa

Kancelaria uzyskała prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej znacjonalizowanego po II Wojnie Światowej prywatnego przedsiębiorstwa. W ramach postępowania sądowego kluczowe znaczenie miały opinie dwóch różnych biegłych powołanych do sprawy. Ostatecznie sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz każdego ze spadkobierców kwotę przypadającą na jego udział spadkowy. Dochodzenie odszkodowania za odebrane po II Wojnie Światowej przedsiębiorstwa jest nadal możliwe, nawet pomimo upływu blisko 70 lat od ich nacjonalizacji.

Własność intelektualna – prawomocny wyrok

Dzisiaj w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zapadł prawomocny wyrok oddalający apelację powoda i skutkujący oddaleniem powództwa przeciwko klientowi kancelarii  – spółce z sektora FMCG. Prawnicy kancelarii bronili klienta w procesie o rzekome naruszenie praw autorskich do projektów opakowań i logotypu. Po ponad 2 letnim procesie sądy obu instancji oddaliły roszczenia, uznając zgodnie że powód nie wykazał przesłanek odpowiedzialności pozwanego, a przede wszystkim nie wykazał swojego autorstwa spornych elementów brandu. Od strony prawnej ciekawym zagadnieniem był wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 roku SK 32/14 na toczące się postępowanie.

Zwrot obrazów – prawomocny wyrok

Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację Muzeum Narodowego w Poznaniu i tym samym podtrzymał wyrok sądu I instancji nakazujący pozwanemu wydać naszym klientom trzy obrazy bezprawnie przetrzymywane w zbiorach muzeum. Ten prawomocny wyrok wieńczy wieloletnie starania arystokratycznej rodziny o zwrot portretów ich przodków. Pozwane muzeum kwestionowało proweniencję spornych dzieł sztuki oraz broniło się zarzutem przedawnienia. Zarzut ten nie utrzymał się jednak w procesie – sądy obu instancji podzieliły stanowisko kancelarii, że podniesienie tego zarzutu stanowi nadużycie prawa i jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 Kodeksu cywilnego). Wyrok przywraca sprawiedliwość i oddaje spadkobiercom przedwojennych właścicieli część dóbr zrabowanych przez komunistyczną władzę.

Reprywatyzacja – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Kancelaria uzyskała w postępowaniu przed Wojewodą Kujawsko-Pomorskim korzystną dla klienta decyzję, w której organ ten stwierdził, iż część nieruchomości ziemskiej, stanowiąca zespół pałacowo-parkowy, nie podpadała pod działanie przepisów dekretu PKWN z dnia 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. W postępowaniu udało się wykazać, że część nieruchomości nie miała charakteru rolnego, a budynek pałacu służył wyłącznie celom mieszkalnym i rekreacyjnym przedwojennych właścicieli nieruchomości. To już kolejna pozytywna decyzja uzyskana w sprawach dotyczących zwrotu majątku ziemskiego przed spadkobierców dawnych właścicieli. Decyzja nie jest ostateczna. Obiekt użytkowany jest przez dom pomocy społecznej.

 

Proces o 10 mln – kolejna rozprawa

Przed Sądem Okręgowym odbyła się kolejna rozprawa w sprawie z powództwa Miasta Poznań przeciwko klientowi kancelarii o naprawienie szkody w kwocie ok. 10 mln (z odsetkami). Mecenas Przybecki reprezentuje projektantów Stadionu Miejskiego w Poznaniu przed roszczeniami inwestora. Szczegóły w relacji prasowej. Następna rozprawa we wrześniu.

Współwłasność – rozliczenia w kamienicy

Kancelaria przyjęła zlecenie obsługi prawnej właścicieli wyodrębnionych lokali w jednej z kamienic. Sprawa dotyczy rozliczeń między właścicielami tychże lokali w związku z korzystaniem przez jednego z nich ponad udział z nieruchomości wspólnej. Analiza i działania kancelarii obejmować będą nie tylko wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości ponad przysługujący udział, lecz także dopuszczenie do współposiadania nieruchomości i rozliczenie nakładów pomiędzy współwłaścicielami

Prawo rzeczowe – zasiedzenie działek miejskich

Kancelaria uzyskała dla klienta prawomocne postanowienie o nabyciu prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie. Toczące się przed poznańskim sądem postępowanie dotyczyło działki w południowej części Poznania, której tabularycznymi właścicielami pozostawali kolejno Skarb Państwa i Miasto Poznań, a która od ponad czterdziestu lat znajdowała się w posiadaniu klienta kancelarii i była przez niego traktowana jako część własnej nieruchomości gruntowej. Figurujący w księdze wieczystej jako kolejni właściciele Skarb Państwa i Miasto Poznań przez dziesięciolecia nie zgłaszali żadnych roszczeń wobec działki i nigdy nie wykonywali żadnych uprawnień właścicielskich. Dopiero niedawne wizje terenowe przeprowadzone przez służby miejskie ujawniły niezgodność wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, stąd niezbędne było podjęcie obrony swych praw właścicielskich przez klienta kancelarii. To już kolejne pozytywne orzeczenie w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej wzdłuż tej samej ulicy, uzyskane przez kancelarię. W tym rejonie występują liczne problemy związane ze stosunkami własnościowymi, wynikające z nieuporządkowanego stanu prawnego poszczególnych nieruchomości. Nie jest wykluczone, że dalsze wizje terenowe wywołają potrzebę podjęcia obrony swego prawa własności przez kolejnych uprawnionych.

Sprawa vs GoWork.pl – zabezpieczenie powództwa

W dniu 9 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił wniosek naszych prawników i zabezpieczył powództwo w ten sposób, że zakazał portalowi gowork.pl publikowania wpisów nt. naszego klienta na czas procesu, nie dłużej niż na okres roku. Sąd uznał, że powód uprawdopodobnił roszczenie czyli naruszenia jego dóbr osobistych, a przede wszystkim, że dalsze publikowanie nieprawdziwych treści na temat spółki może wyrządzić niepowetowaną szkodę w zakresie dóbr osobistych i renomy przedsiębiorstwa. Postanowienie sądu jest wykonalne, ale może być zaskarżone. Po rozstrzygnięciu kwestii wstępnych takich jak zabezpieczenie powództwa i zarzut braku właściwości miejscowej sądu, dojdzie do merytorycznego starcia.

Ustawa hazardowa – sprzeczność z prawem UE

Kancelaria sporządziła w imieniu przedsiębiorcy wniosek o umorzenie postępowania karnoskarbowego o czyn z art. 110a Kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 29 ustawy o grach hazardowych, tj. zakazu reklamy gier hazardowych. Wniosek został oparty na jednej z najnowszych uchwał składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. U podstawy wniosku leży także analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE mająca na celu ustalenie, czy art. 29 ustawy o grach hazardowych stanowi przepis techniczny w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE (obecnie 2015/1535), który to nie został zgodnie z procedurą obowiązującą na podstawie ww. dyrektywy notyfikowany odpowiednim organom UE – co może skutkować jego bezskutecznością.

Obligacje – prywatna emisja

Kancelaria przyjęła zlecenie na przeprowadzenie tzw. prywatnej emisji obligacji przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Analiza i działania kancelarii będą obejmować m.in. przygotowanie dokumentów korporacyjnych, w tym uchwały zarządu stanowiącej podstawę emisji, sporządzenie warunków emisji oraz propozycji nabycia wraz z informacjami o sytuacji finansowej spółki, a także wzoru dokumentu obligacji z arkuszami odsetkowymi. Obligacje są atrakcyjną alternatywą dla zapewnienia finansowania działalności spółek kapitałowych.

Unieważnienie planu miejscowego – wezwanie do rady gminy

Kancelaria podjęła się reprezentacji właściciela nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę, w sprawie dotyczącej niekorzystnych postanowień planu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2016 roku przeznaczył nieruchomość klienta pod zabudowę usługową, lecz nakazuje zjazd z działki przez planowaną drogę dojazdową, która nie istnieje  i nie wiadomo kiedy zostanie przez gminę wybudowana. Pomimo przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę usługową w planie miejscowym, inwestycja stała się niemożliwa do realizacji ze względu na faktyczny brak dostępu do drogi publicznej. W imieniu właściciela nieruchomości kancelaria skierowała do rady miejskiej wezwanie do usunięcia naruszenia prawa na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli organ gminy nie zmieni we właściwy sposób treści uchwały, konieczne stanie się wystąpienie ze skargą do sądu administracyjnego.

Pozew przeciwko gowork.pl

Kancelaria wniosła pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu przeciwko portalowi gowork.pl. w związku z naruszeniem dóbr osobistych klienta. Mec. Przybecki reprezentuje dużą spółkę, która na drodze sądowej postanowiła wyegzekwować od administratora portalu moderowanie wpisów naruszających renomę spółki. Portal gowork.pl jest rozbudowanym forum internetowym, które w założeniu ma umożliwiać kandydatom na pracowników wymianę informacji na temat potencjalnych pracodawców. Nie kwestionując konstytucyjnie gwarantowanej wolności wypowiedzi i prawa do rzeczowej krytyki, klient kancelarii domaga się aby administrator treści nie pozwalał na publikację tych wpisów, które w ewidentny sposób naruszają dobra osobiste spółki lub nie dają się zweryfikować w kategorii prawda/fałsz. W pozwie sformułowano roszczenia o zaniechanie naruszeń, publikację oświadczeń oraz zapłatę kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Korzystna decyzja wojewody – zespół pałacowo-parkowy

Po relatywnie krótkim postępowaniu sukcesem zakończyły się starania klientów o odzyskanie zespołu dworskiego w Kobylnikach. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję stwierdzającą, że część pałacowo-parkowa majątku w Kobylnikach (powiat  kościański) nie była objęta przepisami dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Sprawa wymagała przesłuchania świadków oraz przedłożenia wstępnego projektu podziału nieruchomości. Wojewoda podzielił argumentację, że skupiona wokół pałacu część mieszkalna majątku stanowiła odrębną, niezależną od części rolnej nieruchomość, w związku z czym zespół pałacowo-parkowy nie mógł zostać zgodnie z prawem przejęty przez Skarb Państwa w trakcie reformy rolnej. Decyzja jest nieostateczna.

Prawo pracy – audyt dokumentacji pracowniczej

Kancelaria wykonała audyt pracowniczy w znanej spółce z branży produkcji spożywczej. Przeprowadzenie audytu miało na celu sprawdzenie prawidłowości i legalności procesów kadrowych u pracodawcy. W ramach badania przeanalizowano indywidualną dokumentację pracowniczą, w tym wzory dokumentów stosowanych przez pracodawcę, a także wewnątrzzakładowe regulacje z zakresu prawa pracy. Dokonano przeglądu akt osobowych kilkudziesięciu pracowników, stosowanych przez pracodawcę regulaminów wynagradzania i pracy oraz innych dokumentów regulujących zasady świadczenia pracy na rzecz spółki. Ocenie podlegał sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jej jakość i zgodność z przepisami prawa pracy. Analiza polityki kadrowej wymagała także skontrolowania zasad świadczenia przez osoby fizyczne usług na rzecz spółki na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenia). Audyt prawno-kadrowy objął nie tylko dokumentację zakładową, ale i praktyki, procedury oraz zwyczaje pracodawcy dotyczące jego relacji z pracownikiem. Kompleksowa analiza pozwoliła na ocenę stopnia wywiązywania się spółki z obowiązków spoczywających na pracodawcy, w szczególności obowiązków związanych z umożliwieniem osobom zatrudnionym korzystania z należnych im uprawnień pracowniczych oraz z przestrzeganiem norm czasu pracy. W wyniku przeprowadzonego audytu ustalono, które z dotychczasowych działań pracodawcy są zgodne z przepisami prawa pracy, a które należy zmienić lub całkowicie wyeliminować. W ocenie kancelarii tego typu audyty warto przeprowadzać w każdej firmie zatrudniającej powyżej 20 pracowników.

Reprywatyzacja – zwrot nieruchomości przejętej podczas reformy rolnej

Kancelaria uzyskała pozytywną decyzję dotyczącą nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa w ramach reformy rolnej. Po rozpoznaniu złożonego przez kancelarię odwołania od decyzji Wojewody, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodził się z przedstawioną w odwołaniu argumentacją i orzekł, że nieruchomość nie miała charakteru rolnego, w związku z czym nie podpadała pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 roku. W trakcie postępowania administracyjnego w tej sprawie kancelaria złożyła skargę na bezczynność organu, która spotkała się z aprobatą sądu administracyjnego. Wyrok sądu orzekający rażącą bezczynność organu przyspieszył postępowanie przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w wyznaczonym przez sąd terminie wydał korzystną dla klientów kancelarii decyzję. Decyzja Ministra będzie stanowić dla spadkobierców podstawę wpisu do księgi wieczystej. Sprawa dotyczyła nieruchomości budynkowej znajdującej się w obrębie założenia pałacowego. Sam zespół pałacowo parkowy został zwrócony wcześniej, natomiast przedmiotowe postępowaniu dotyczyło wyłącznie jednego budynku.

Zwrot dzieł sztuki – korzystny wyrok sądu

Dzisiaj Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto ogłosił wyrok w sprawie z powództwa naszego klienta przeciwko Muzeum Narodowemu w Poznaniu o wydanie trzech obrazów należących do rodzinnej kolekcji. Sąd w nieprawomocnym wyroku nakazał pozwanemu wydać dzieła sztuki. Rozstrzygnięcie zapadło po przeszło półtorarocznym procesie, w którym pozwany zakwestionował wszystkie okoliczności, łącznie z proweniencją obiektów muzealnych. Podniesiony został również zarzut przedawnienia. Mec. Przybecki przedstawił złożoną argumentację wskazującą na konieczność stosowania przez sąd szeregu domniemań faktycznych (art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego) oraz uzasadnienie, dlaczego zarzut przedawnienia nie powinien zostać uwzględniony. Wyrok jest nieprawomocny.

Kwota wolna od podatku – masowe powództwa przeciwko Skarbowi Państwa?

Czy niepodwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje lawinę odszkodowań na kwotę ponad 11 miliardów złotych?

Z dniem 30 listopada 2016 roku traci moc obowiązującą przepis art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji. Utrata mocy wynika wprost z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie K 21/14. W bardzo dużym uproszczeniu Trybunał zakwestionował konstytucyjność dotychczasowej regulacji przewidującej kwotę wolną od podatku, wskazując na nieadekwatność takiego rozwiązania do współczesnych realiów gospodarczych i brak jego elastyczności. Na potrzeby publicystyczne można przyjąć, że zdaniem Trybunału niekonstytucyjne jest utrzymywanie kwoty wolnej od podatku poniżej pułapu niezbędnego do zapewnienia podstawowej egzystencji, czyli 6168 zł dla osoby żyjącej w rodzinie i 7608 dla osoby gospodarującej samotnie.  Tymczasem zakwestionowany przepis art. 27 ust. 1 pdof przewiduje kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł.

Lapidarnie rzecz ujmując, przy aktualnych progach podatkowych, różnica pomiędzy stanem aktualnym a minimum konstytucyjnym wynosi:

a. dla osób w rodzinie: (6168 zł x 0,18) – (3091 zł x o,18) = 1110,24 zł – 556,38 zł = 446,14 zł

b. dla osób samotnie gospodarujących: (7608 x 0,18) – (3091 zł x o,18) = 1369,44 – 556,38 zł = 813,06 zł

Wydany przez Trybunał wyrok zakresowy jest z założenia asumptem dla ustawodawcy do przeprowadzenia takich działań legislacyjnych, które pozwolą w danej materii osiągnąć stan zgodności z konstytucją. Swoistą sankcją za bierność ustawodawcy jest utrata mocy obowiązującej przepisu we wskazanym przez Trybunał zakresie. Ponieważ brak informacji ze strony Ministerstwa Finansów, aby kwestia ta miałaby zostać uregulowana przed 2018 rokiem, należy rozważyć co stanie się, jeżeli wyrok Trybunału nie zostanie wykonany do końca listopada 2016 roku.

Z punktu widzenia obywatela należy rozważyć, czy w grę wchodzi odszkodowanie za tzw. zaniechanie legislacyjne. Jedynym przepisem, który mógłby stanowić podstawę żądania jest art. 417 (1) § 4 Kodeksu cywilnego:

„Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody.”

Wykładnia językowa wskazuje, że chodzi raczej o sytuacje, gdy obowiązek działania ustawodawcy wynika z przepisów prawa. Istnieją jednak interpretacje, które przyznają możliwość formułowania roszczeń względem Skarbu Państwa, również wtedy, gdy obowiązek uchwalania przepisów wynika z wyroku TK, który odroczył jego skutki na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji. Nie można zatem wykluczyć szans powodzenia powództw o odszkodowanie na kwotę 446,15 zł (członkowie rodzin) lub 813,96 zł (osoby samotne). Z danych zawartych na stronie MF wynika, że w 2015 podatek PIT rozliczyło 25.839.964 osób. Nawet gdyby ostrożnie przyjąć, że wszyscy funkcjonują w rodzinach, to suma roszczeń odszkodowawczych wyniesie 11.528.49.477 zł!

Oczywiście Trybunał nie narzucił by kwota wolna od podatku została zachowana jako taka, wskazując na szereg alternatywnych instrumentów. Jeżeli jednak ustawodawca pozostanie bierny, to kwestia ta nie będzie mieć znaczenia, skoro zasadniczy cel konstytucyjny nie został osiągnięty.

Oczywiście można również wątpić czy sądy będą uwzględniać roszczenia wszystkich obywateli, czy tylko tych, którzy rzeczywiście posiadają dochody umożliwiające egzystencję na minimalnym poziomie. Skoro jednak mechanizm kwoty wolnej od podatku dotyczy dzisiaj wszystkich niepodzielnie, to taki punkt wyjścia należy przyjąć do dalszych rozważań.

Czas pokaże czy jest to wyłącznie juridical fiction czy też realny temat dla wielu, wielu kancelarii.

 

Unieważnienie planu – wyrok WSA w Poznaniu

Po przeprowadzeniu rozprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę wniesioną przez kancelarię i stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr IV/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku. Unieważnienie planu miejscowego wynika z faktu, że jego są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, sprzeczne ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy oraz zasadami racjonalnej gospodarki przestrzennej i ładu przestrzennego. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku będzie można stwierdzić, które z zarzutów skargi zostały uwzględnione przez Sąd. Z zadowoleniem można już teraz przyjąć fakt, że uwzględniono legitymację czynną skarżącego, który nabył własność nieruchomości już po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 101 ustawy o samorządzie gminny). W tym zakresie potwierdzony został pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w wyroku z dnia 8 lipca 2014 roku II OSK 3005/12.

Wyrok WSA w Poznaniu jest nieprawomocny.

Rozliczenie kamienicy – nowy klient

Kancelaria podjęła się obsługi prawnej klientki w związku z posiadanymi przez nią udziałami w kamienicy. Sprawa ma charakter wielowątkowy i złożony. Analiza i działania kancelarii obejmować będą m.in. następujące zagadnienia: zniesienie współwłasności i dział spadku, roszczenia o zachowek, rozliczenie pobranych pożytków i poniesionych ciężarów, bezumowne korzystanie z nieruchomości ponad przysługujący udział, dopuszczenie do współposiadania nieruchomości, rozliczenie nakładów pomiędzy współwłaścicielami.

Odszkodowanie za plan miejscowy

W imieniu właścicieli nieruchomości kancelaria rozpoczęła działania zmierzające do uzyskania odszkodowania od Miasta Poznań. Nieruchomość po wprowadzeniu nowego miejscowego planu zagospodarowania na przestrzennego utraciła przeznaczenie pod zabudowę mieszkalno-usługową, przewidziane w planie miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 roku, przez co znacząco straciła na wartości. Ostatecznie – niezależnie od zapisów wprowadzonego planu miejscowego – nieruchomość wywłaszczono na podstawie tzw. specustawy drogowej, a właścicielowi wypłacono odszkodowanie jak za działkę pozbawioną możliwości zabudowy. Po przygotowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, kancelaria złożyła wniosek o wypłatę odszkodowania przysługującego na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Jeżeli miasto nie zdecyduje się dobrowolnie wypłacić odszkodowania, konieczne będzie wniesienie do sądu pozwu o zapłatę przez Miasto Poznań odszkodowania  za rzeczywistą szkodę poniesioną w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

Odszkodowanie za brak lokalu socjalnego – kolejna zakończona sprawa

Kancelaria po raz kolejny poprowadziła sprawę przeciwko Miastu Poznań o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom objętym wyrokiem eksmisyjnym. W postępowaniu kancelaria reprezentowała właścicielkę lokalu, w  którym bez żadnego tytułu prawnego zamieszkuje dwoje Po przeprowadzeniu w 2014 roku postępowania przeciwko lokatorom o opuszczenie, opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego, powódka uzyskała prawomocny wyrok eksmisyjny. Jednocześnie sąd orzekł o uprawnieniu lokatorów do lokalu socjalnego. Pomimo stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądowym obowiązku dostarczenia eksmitowanym lokalu socjalnego, zobowiązana gmina nie zapewniła go. powołując się na długą listę oczekujących osób. W związku z tym kancelaria na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego sporządziła przeciwko Miastu pozew o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i wykazaniu zasadności roszczeń powódki, strony zawarły ugodę, na mocy której klientka otrzymała godziwe odszkodowanie i częściowy zwrot kosztów procesu. Przedmiotowa sprawa jest kolejnym postępowaniem prowadzonym przez kancelarię, w którym właściciel nieruchomości uzyskał odszkodowanie od gminy.

Opłaty za użytkowanie wieczyste – skarga kasacyjna do SN

Kancelaria sporządziła w imieniu użytkownika wieczystego skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie, w której wydany został wyrok zasądzający od użytkownika wieczystego należność z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Początkowo w przedmiotowej sprawie toczyło się postępowanie w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Następnie właściciel gruntu złożył pozew o zapłatę opłat za użytkowanie wieczyste, których dotyczyła aktualizacja. Użytkownik wieczysty podniósł zarzut przedawnienia roszczenia właściciela gruntu w zakresie opłat rocznych za lata 2009-2010. Zarzut ten nie został uwzględniony przez sądy obu instancji orzekające w sprawie. Spór prawny powstał na gruncie art. 118 i 120 § 1 Kodeksu cywilnego, art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także art. 5 Kodeksu cywilnego. Dotyczy on kwestii biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku, gdy sądowe postępowanie w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej nie zakończyło się wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia, a także zagadnienia nadużycia prawa podmiotowego przez użytkownika wieczystego poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia.

Zaskarżenie planu miejscowego – nowa sprawa

Kancelaria zawarła umowę z nowymi klientami na prowadzenie sprawy dotyczącej naruszenia interesu prawnego przez uchwałę Rady Miejskiej Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwalony plan miejscowy narusza m. in. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż nie zawiera obligatoryjnych element,ów treści. Jednocześnie plan nakazuje rozbiórkę nieruchomości klientów, czym narusza przysługujące im prawo własności. W związku z tym, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, została złożona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego z żądaniem unieważnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Często zaskarżenie planu miejscowego jest jedynym ratunkiem przed władczym działaniem gminy uniemożliwiającym korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób.

Reprezentacja inwestora – ochrona środowiska

Kancelaria sporządziła w imieniu inwestora odpowiedź na skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożoną przez organizację ekologiczną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kancelaria reprezentuje inwestora, który po kilku latach od ukończenia inwestycji i prowadzenia swojej działalności jest nękany poprzez wszczynanie kolejnych postępowań administracyjnych przez tzw. organizacje ekologiczne. Uzyskane przez inwestora decyzja o warunkach zabudowy, decyzja środowiskowa, decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o wznowieniu robót budowlanych i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, a także decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dopiero po latach próbują być kwestionowane przez organizacje ekologiczne w sprawach o wznowienie postępowania oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności decyzji. Do tej pory kancelaria uzyskała szereg korzystnych dla inwestora decyzji oraz wyroków sądu administracyjnego. W sprawach poruszane są kwestie związane ze stosowaniem przepisów ustaw istotnych z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, tj. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Korzystny wyrok SN

Po przeprowadzonej rozprawie Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powoda w sprawie przeciwko klientowi kancelarii o zapłatę ponad 3 mln tytułem odszkodowania za rzekome wady projektu budowlanego i błędy w nadzorze autorskim. Sąd Okręgowy zasądził taką kwotę od pozwanych projektantów. Wskutek apelacji wniesionej przez kancelarię Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i oddalił w całości powództwo. Skargę kasacyjną od orzeczenia sądu ad quem wywiódł powód. Sąd Najwyższy przyjął skargę do rozpoznania na rozprawie, jednak w ostatecznym rozstrzygnięciu skargę oddalił i obciążył powoda kosztami postępowania. Spór prawny ogniskował się na początku biegu przedawnienia w przypadku odpowiedzialności deliktowej oraz na odrębnościach prawnych reżimu odpowiedzialności ex contractu i ex delicto.

Nowa sprawa – reprywatyzacja majątku Iwonicz-Zdrój

Miło nam poinformować, że kancelaria przyjęła duże wyzwanie reprywatyzacyjne i zgłosiła się w postępowaniach związanych z odzyskaniem i rekompensatą za szereg nieruchomości w Iwoniczu Zdroju, należącym przed wojną do rodziny Załuskich. Mec. Tomasz Przybecki zgłosił się jako pełnomocnik dużej części spadkobierców przedwojennych właścicieli.

Zakaz sprzedaży ziemi – projekt nowej ustawy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która ma zastąpić regulację uchwaloną w sierpniu przez poprzednią koalicją rządową. Poniżej przedstawiamy omówienie poszczególnych rozwiązań przyjętych w przedłożeniu rządowym.

Sprzedaż nieruchomości rolnych należących do Skarbu Państwa będzie wstrzymana na okres 5 lat od wejścia w życie ustawy co sugeruje już sam tytuł ustawy. Jedynie w przypadku uzasadnionym „względami społeczno-gospodarczymi” i na wniosek Prezesa ANR, możliwe będzie uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości od ministra rolnictwa. Nie wiadomo kto i z jakich powodów uzyska taką wyjątkową zgodę. Z pewnością nie sprzyja to przejrzystości. Co ciekawe, w tym trybie rolę będą mogli nabyć cudzoziemcy.

Nie wiadomo dlaczego, mimo 5 letniego zakazu sprzedaży, jednocześnie nowelizuje się ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tak jakby jednak sprzedaż miała być kontynuowana. Podobnie jak w ustawie z sierpnia 2015 roku autorstwa poprzedniej koalicji ograniczono krąg podmiotów mogących wystąpić w przetargu, co ma uniemożliwić nabycie ziemi przez obcokrajowców.

W przypadku sprzedaży nieruchomości państwowych utrzymano prawo pierwszeństwa nabycia dzierżawcy, natomiast bez żadnego uzasadnienia odebrano prawo pierwszeństwa nabycia spadkobiercom byłych właścicieli ziemskich, co było praktycznie jedyną istniejącą namiastką reprywatyzacji. Co więcej przedstawicieli środowiska ziemiańskiego nawet nie uwzględniono w planowanych konsultacjach społecznych, mimo że przedłożenie odbiera im istotne uprawnienia.

Jako zasadę przyjęto że nieruchomości prywatne mogą być zbyte tylko i wyłącznie na rzecz rolnika indywidualnego, chyba że nabycie nastąpi w drodze dziedziczenia bądź nieruchomość zostanie nabyta przez osobę bliską zbywcy lub gdy nieruchomość zostanie sprzedana w postępowaniu egzekucyjnym.

Według projektu rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczną posiadająca kwalifikacje rolnicze, posiadająca do 300 ha ziemi, zamieszkała przez minimum 5 lat w danej gminie i prowadzącą osobiście gospodarstwo. Aby zyskać status rolnika indywidualnego, trzeba będzie wykazać, że przynajmniej ¼ dochodów pochodzi z działalności rolniczej. W przypadku nowoczesnych i dużych gospodarstw prowadzonych w formie spółek prawa handlowego lub osiągających dochody z innych źródeł będzie to spore ograniczenie w rozwoju. Podmioty niebędące rolnikiem indywidualnym będą mogły nabyć nieruchomość jedynie za zgodą Prezesa ANR po spełnieniu ustawowych przesłanek. Nabywca zobowiązany będzie prowadzić przez kolejne 10 lat gospodarstwo rolne. Zlikwidowano też próg 5 ha, poniżej której ANR nie mogła przejąć ziemi za wynagrodzeniem.

Wbrew intuicji większe ograniczenia przewiduje się dla gruntów prywatnych, które mogą być nabyte tylko przez rolnika indywidualnego. W przypadku sprzedaży gruntów państwowych krąg potencjalnych nabywców jest szerszy i obejmuje np. osoby, które „zamierzają utworzyć gospodarstwo rodzinne”, o ile posiadają kwalifikacje rolnicze.

Projekt ustawy wprowadza rewolucyjne zmiany w sferze stosunków cywilnych, niepoprzedzonych żadnymi analizami ani pracami komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego. Do zbycia udziałów w nieruchomości rolnej, zniesienia jej współwłasności lub działu spadku stosować się będzie przepisy nowej ustawy, co w każdym przypadku oznaczać będzie pierwokup ANR. Radykalnie ograniczona zostaje możliwość zasiedzenia nieruchomości rolnej – zgodnie z projektem zasiedzenie może nastąpić tylko na rzecz rolnika indywidualnego, i tylko wtedy, gdy jego gospodarstwo nie przekroczy 300 ha. Co ciekawe, ze względu na niespójność projektu, wyłączono niechcący możliwość zasiedzenia nieruchomości rolnej przez Skarb Państwa.

Zaskakująca jest nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja wprowadza tak szeroką definicję legalną „nabycia nieruchomości”, że praktycznie obejmuje ona wszystkie przesunięcia majątkowe. Wprowadzono możliwość przejęcia nieruchomości rolnej przez ANR w każdym przypadku, gdy umrze jej właściciel albo wspólnik/akcjonariusz spółki będącej właścicielem nieruchomości rolnej oraz w przypadku każdego innego zdarzenia prawnego (sic!). Przejęcie ma nastąpić za zapłatą równowartości pieniężnej, którą ustala ANR. Ponieważ każdy kiedyś umiera – każda nieruchomość rolna może być w nieokreślonej perspektywie przejęta przez Skarb Państwa. Z projektu nie wynika też, co w sytuacji gdy przedmiotem zbycia lub dziedziczenia jest udział w nieruchomości rolnej. Chaotyczny charakter projektu nie wyjaśnia co dzieje się w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, czy np. zbycie 1/100 udziału umożliwia Skarbowi Państwa pierwokup lub przejęcie całej nieruchomości.

Zdumiewające są uregulowania dotyczące spółek prawa handlowego. ANR będzie mieć prawa pierwokupu udziałów lub akcji w spółkach, które są właścicielami nieruchomości rolnej, a Agencja przed wykonaniem uprawnień będzie mieć wgląd w księgi i dokumenty spółki. Możliwość przejęcia udziałów lub akcji pojawiać się będzie w każdym przypadku ich zbycia, dziedziczenia lub podziału i przekształcenia spółki handlowej. Takie rozwiązanie sparaliżuje na dłuższą metę wszystkie spółki będące właścicielami gruntów rolnych, chyba że ich wspólnikami nie będą osoby fizyczne, a akcje lub udziały nie będą przedmiotem obrotu. Przede wszystkim jednak nowelizacja ingeruje w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i zasady traktatowe UE. Załóżmy że spółka akcyjna jest właścicielem 10 biurowców w centrum Warszawy i 1,5 hektarowej nieruchomości rolnej pod Warszawą. W przypadku przekształcenia spółki Skarb Państwa będzie mógł przejąć akcje w spółce, chociażby nieruchomość rolna stanowiła ułamek majątku spółki.

Tempo i częstotliwość zmian legislacyjnych w zakresie obrotu ziemią rolną uniemożliwia jakiekolwiek prognozy odnośnie wahań cen. Z pewnością przyjęcie takiej ustawy radykalnie ograniczy podaż ziemi rolnej co powinno prowadzić do istotnego wzrostu cen. Z drugiej strony szereg przewidywanych ograniczeń w obrocie i administracyjna regulacja rynku ograniczy liczbę transakcji ze względu na trudności w dalszym obrocie oraz ryzyko uznaniowych działań Skarbu Państwa, który otrzyma instrument do nieskrępowanego wywłaszczania osób fizycznych i spółek. Należy liczyć się ze wzrostem czynszów dzierżawnych, skoro dzierżawa ma być podstawową formą gospodarowania zasobem Skarbu Państwa. Docelowo spodziewać należy się stagnacji na rynku nieruchomości rolnych i pojawienia się istotnych barier dla tych rolników indywidualnych, którzy zgromadzili fundusze i chcieliby dalej rozwijać i obszarowo swoje gospodarstwa. Również młodzi rolnicy sygnalizują istnienie poważnych barier w stworzeniu nowoczesnych gospodarstw, których rozwój jest niemożliwy bez możliwości nabycia ziemi.

Do czasu wejścia w życie nowej ustawy można spodziewać się szeregu przekształceń w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych i optymalizacja formy prowadzenia działalności pod kątem nowych przepisów.

Słusznie poddano krytyce ustawę z sierpnia 2015 roku jako niekonstytucyjną i sprzeczną z prawem unijnym ze względu na zbyt daleko idące ograniczenia w obrocie oraz pozbawienie uprawnień spadkobierców dawnych właścicieli. Większość tych rozwiązań została utrzymana, chociaż paradoksalnie całkowity zakaz sprzedaży ziemi może obronić się przed Trybunałem UE w Luksemburgu, przynajmniej jeśli chodzi o zarzut dyskryminacji podmiotów zagranicznych. Zaskakują natomiast proponowane zmiany w kodeksie cywilnym oraz istotne rozszerzenie uprawnień ANR w zakresie przejmowania prywatnych nieruchomości i spółek prawa handlowego. Nie wiadomo czy takie narzędzia zostaną użyte do renacjonalizacji ziemi znajdującej się w posiadaniu zagranicznych spółek i w jakiej skali. Na obecnym etapie zaawansowania prac legislacyjnych trudno omówić konstytucyjność proponowanych rozwiązań.

Komentowany projekt ustawy praktycznie zlikwiduje obrót nieruchomościami rolnymi, co wydaje się zgodne z założeniami ustawodawcy. Czas pokaże czy tak daleko idące ograniczenia polepszą sytuację gospodarstw, szczególnie tych nastawionych na rozwój. Odrębną kwestią jest przyznanie ANR nowych uprawnień w przejmowaniu prywatnych gruntów i spółek prawa handlowego. Takie narzędzia wykraczają daleko poza dotychczasową rolę regulatora i z tego punktu widzenia budzą wątpliwości natury konstytucyjnej.

adwokat Tomasz Przybecki, specjalizuje się w prawie rolnym i prawie nieruchomości

Kancelaria PRZYBECKI

Zasiedzenie gruntu rolnego – pozytywne postanowienie sądu

Po przeprowadzeniu rozprawy i przesłuchaniu świadków sąd rejonowy wydał postanowienie w którym uwzględnił wniosek kancelarii i stwierdził nabycie gruntu rolnego przez zasiedzenie na rzecz klienta kancelarii. Sąd podzielił argumentację, że grunt znajdował się w samoistnym posiadaniu klienta, a okres posiadania wynosił ponad 30 lat. W tym przypadku zasiedzenie okazało się jedynym sposobem na uregulowanie stosunków spadkowych, które ze względu na wcześniejszy wadliwy testament nie były zgodne z intencją spadkodawcy.

Służebność przesyłu – wygrana w Lublinie

Sąd Rejonowy w Lublinie uwzględnił wniosek kancelarii i ustanowił na nieruchomości klienta służebność przesyłu, zasadzając jednocześnie jednorazowe wynagrodzenie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na rzecz właściciela gruntu, przez który przebiega gazociąg. Sąd nie uwzględnił zarzutu zasiedzenia służebności podnoszonego przez uczestnika postępowania, a przyznanie wynagrodzenia nastąpiło po przeprowadzeniu dowodu z opinii dwóch kolejnych biegłych. Postanowienie jest nieprawomocne.

Sprostowanie do artykułu z Gazety Wyborczej pt. „Biją, bo jest obcy”

Kancelaria działając w imieniu swoich klientów wystąpiła do Gazety Wyborczej z żądaniem sprostowania artykułu, który znajdziesz tutaj.

 

Jako pełnomocnik Dmytro S. i jego rodziców, Valentyna S. i Yuliyi S. [nazwiska zastrzeżone wyłącznie do wiadomości redakcji], oświadczam, iż artykuł pod tytułami „Biją, bo jest obcy” oraz „W poznańskiej szkole biją ukraińskiego chłopca, który uciekł przed wojną” autorstwa Tomasza Nyczki nie jest oparty na prawdzie. Nie jest prawdą, jakoby chłopiec był zastraszany, aby bał się współuczestniczyć w życiu szkolnym, a w szczególności nie jest prawdą, że był regularnie atakowany, prześladowany lub nękany przez rówieśników oraz by negatywne zachowania innych uczniów miały podłoże ksenofobiczne. Nie jest również prawdą, że małoletni Dima uciekł przed wojną lub wychowywał się w regionie bezpośrednio dotkniętym wojną.

Rodzice Dmytro zaprzeczają, jakoby ich syn doznawał jakichkolwiek prześladowań ze względu na swoje pochodzenie lub gorszą znajomość języka polskiego od rówieśników. Dzieci Yuliyi i Valentyna S. są zadowolone z pobytu w Polsce i szkół, do których uczęszczają. Mają bliski kontakt z rówieśnikami, z częścią rówieśników się przyjaźnią, a z innymi popadają w konflikty, jak każdy człowiek (nie tylko dziecko). Nie dziwi również fakt, że niedoskonała znajomość języka polskiego może utrudniać kontakty z rówieśnikami. Każdy, kto chodził do szkoły, doskonale wie, że funkcjonowanie w grupie rówieśniczej to proces złożony, dynamiczny i niełatwy. Pomiędzy dzieckiem moich klientów a innym chłopcem rzeczywiście zaistniał konflikt, który miał charakter jednostkowy i nieistotny, a przede wszystkim został dawno zażegnany. Co więcej, Dima koleguje się z chłopcem, z którym doszło do scysji, a rodzice obu chłopców współpracują ze sobą, wychowawcą i szkołą, co pozytywnie świadczy o dojrzałości wszystkich stron.

W świetle powyższych faktów nie do zaakceptowania jest poetyka inkryminowanego materiału oraz jawne sugestie, że społeczność szkolna oraz system oświaty wyrządzają krzywdę dziecku ze względu na jego narodowość, jak również wszelkie wzmianki o „polowaniu”, „nękaniu”, „prześladowaniu”. Gdyby tak było – byłbym pierwszą osobą, która o problemie zawiadomiłaby właściwe podmioty i domagała się sprawiedliwości oraz napiętnowania postaw ksenofobicznych. Niestety w tym przypadku chwalebne – mam nadzieję – intencje autora całkowicie i rażąco rozminęły się z faktami oraz głosem osób najważniejszych w tej historii, czyli Dimy oraz jego rodziców.

Jako adwokat wspieram Państwa S. od momentu, w którym postanowili na stałe przenieść się do Polski, tutaj wychowywać dzieci, prowadzić działalność i płacić podatki. Są oni bardzo zadowoleni ze swojej życiowej decyzji. Doświadczyli ze strony Polaków wiele życzliwości, zarówno w urzędach jak i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a także w życiu codziennym. Są oni pod wrażeniem sprawności działania państwa polskiego i życia gospodarczego w kraju, co dla większości Polaków może być trudne do pojęcia. Nigdy nie było intencją moich klientów wprowadzenie jakichkolwiek antagonizmów związanych z ich narodowością, a tezy inkryminowanego artykułu są dla nich niezrozumiałe. Z przykrością muszę stwierdzić, że tego rodzaju dziennikarstwo prowadzić może jedynie do kreowania konfliktów, zwiększających – excusez le mot – klikalność, ale nie znajdujących odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Z ubolewaniem należy przyjąć, że autor artykułu nie kontaktował się z rodzicami Dimy, czego nie da się pogodzić z zasadami rzetelnego dziennikarstwa. Państwo S. nie posiadali żadnej wiedzy, że artykuł dotyczący ich dziecka ma się ukazać w gazecie. Bez woli i wiedzy moi klienci stali się przedmiotem gwałtownego sporu dotyczącego uchodźców, dyskryminacji etc., chociaż fakty pokazują, że sprawa nie wpisuje się w ten dyskurs. Z przykrością stwierdzam, że w Państwa redakcji nie zagościła refleksja jak artykuł wpłynie na sytuację chłopca w szkole oraz czy przypadkiem to nie rodzice są tymi, którzy najlepiej wiedzą jak mądrze wychowywać dzieci i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole, bez wywoływania medialnej sensacji.

 

Tomasz Przybecki, adwokat

Użytkowanie wieczyste – sprzeciw do sądu

Kancelaria wniosła sprzeciw do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego oddalającego wniosek klienta o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste dokonana przez właściciela była nieuzasadniona. Mimo wieloletniego zastoju na rynku nieruchomości skarb państwa i jednostki samorządu terytorialnego nieprzerwanie podwyższają opłaty za użytkowanie wieczyste. Użytkownikom wieczystym pozostaje wejście w spór i kwestionowanie aktualizacji najpierw w postępowaniu administracyjnym przed SKO, a w razie niepowodzenia – w postępowaniu cywilnym przed sądem właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Niestety poziom operatów szacunkowych zlecanych na potrzeby aktualizacji opłaty bywa często niski, opracowania mają charakter szablonowy i powierzchowny. Często do analizy przyjmowane są nieruchomości nie spełniające kryterium podobieństwa wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wyzwaniem dla prawnika jest skuteczne zakwestionowanie operatu szacunkowego przed sądem.

Zwrot zespołów parkowo-pałacowych – nowe sprawy

Kancelaria zainicjowała dwa nowe postępowania administracyjne zmierzające do uznania, że zespoły parkowo-pałacowe w województwie kujawsko-pomorskim oraz południowej Wielkopolsce nie podpadały pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Kilkumiesięczne działania prawników kancelarii pozwoliły na skompletowanie niezbędnych dokumentów, kwerendę w archiwach i przygotowanie wniosków do wojewody. Celem obu postępowań jest wykazanie, że oba zespoły parkowo-pałacowe nie mogły być wykorzystywane na cele reformy rolnej i pełniły funkcję wyłącznie rezydencjonalną. Uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej otworzy klientom kancelarii drogę do zwrotu obiektów w naturze lub odszkodowania.

Prawo budowlane – obsługa prawna procesu inwestycyjnego

Kancelaria podpisała kontrakt na obsługę prawną inwestycji budowlanej z budżetem o wartości kilkunastu milionów złotych realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres działań naszych prawników polega na pełnym wsparciu inwestora w relacjach z generalnym wykonawcą, kierownikiem budowy, projektantami i nadzorem inwestorskim. Z jednej strony istotne jest profesjonalne opracowanie i negocjowanie kontraktów, z drugiej nadzór nad procesem inwestycyjnym i reagowanie w sytuacjach, które mogłyby w przyszłości skutkować sporem sądowym. Korzystanie ze wsparcia prawnego od samego początku procesu inwestycyjnego pozwala na uniknięcie szeregu błędów i zapobiega prowadzeniu niepotrzebnych postępowań sądowych lub arbitrażowych.

Sprostowanie postanowienia – zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej?

Po niemal 10 latach od uprawomocnienia się postanowienia o zniesieniu współwłasności poznańskiej kamienicy do sądu wpłynął wniosek uczestnika postępowania o sprostowanie postanowienia poprzez zmianę wielkości udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej. Co ciekawe przedmiotowe postanowienie podlegało weryfikacji instancyjnej w postępowaniu apelacyjnym, a dalej wywiedziona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Kancelaria wniosła obszerne pismo przedstawiające argumentację prawną dlaczego nie można w trybie sprostowania dokonywać ingerencji w udziały właścicieli poszczególnych lokali. Sąd Rejonowy na posiedzeniu niejawnym oddalił wniosek o sprostowanie. Postanowienie jest nieprawomocne.

Odszkodowanie za plan miejscowy – nowa sprawa

Kancelaria zawarła umowę z nowymi klientami na poprowadzenie sprawy przeciwko dużej gminie miejskiej o zapłatę odszkodowania o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szkoda polega na uniemożliwieniu właścicielowi korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób wskutek wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. We współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi ustalana jest wysokość odszkodowania. Następnie przygotowany zostanie pozew.

Nacjonalizacja przedsiębiorstw – korzystny wyrok w Warszawie

Po przeprowadzeniu ostatniej rozprawy i przesłuchaniu biegłego z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw warszawski sąd wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz klientów kancelarii kwotę 163.000 zł tytułem odszkodowania za rodzinne przedsiębiorstwo bezprawnie znacjonalizowane w latach 60 ubiegłego stulecia. Wyrok jest nieprawomocny.

Stadion Miejski w Poznaniu – kolejna rozprawa

Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa z powództwa Miasta Poznań przeciwko spółce projektowej o wielomilionowe odszkodowanie za rzekome błędy projektowe na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Przesłuchano kolejnych świadków, w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego i kadrę zarządczą ze strony generalnego wykonawcy. Dalsze przesłuchania odbędą się w listopadzie.

Architektura – kolejna rozprawa w Krakowie

Dziś przed Sądem Okręgowym w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko klientowi kancelarii o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Jest to element wieloletniego sporu między dwiema spółkami projektowymi tworzącymi onegdaj konsorcjum projektowe powołane do realizacji dużego obiektu widowiskowego. Spór ogniskuje się wokół zasadności potrąceń dokonanych przez powódkę, wykonawstwa zastępczego i wielu skomplikowanych kwestii związanych z prawem budowlanym i prawem zamówień publicznych.

Paliwa – koncesja dla dużego przewoźnika

Kancelaria uzyskała dla klienta koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zamyka etap inwestycji polegającej m. in. na budowie bezobsługowej stacji paliw dla dużego przewoźnika. Uzyskanie koncesji w bardzo sformalizowanej procedurze otwiera dla klienta nowe możliwości, nie tylko jeśli chodzi o optymalizację kosztów dla własnej floty w ramach grupy kapitałowej, ale również osiąganie dodatkowego przychodu ze sprzedaży zewnętrznej.

Egzekucje – pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Kancelaria przygotowała w imieniu dłużnika pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego ze względu na jego przedawnienie. Często jedynym sposobem obrony przed niesłuszną egzekucję jest tzw. powództwo opozycyjne czyli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. W tym konkretnym przypadku głównym argumentem jest zarzut przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu powszechnego. Razem z pozwem złożony został wniosek o zabezpieczenie poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Ustawa o ochronie ziemi – książkowy przykład psucia prawa

W dniu 25 czerwca 2015 Sejm przyjął ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw nazywaną przez jej stronników „ustawą o ochronie ziemi”. Za projektem głosowali posłowie wszystkich klubów, choć jej treść oraz przebieg procesu legislacyjnego dalekie są od standardów dobrej legislacji.

W ustawie zmieniono m.in. dotychczasowe zasady nabywania i zbywania nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Wprowadzono między innymi obligatoryjny 10 letni zakaz odsprzedaży nieruchomości nabytych od Agencji, zakaz obciążania ich hipoteką oraz szereg dalszych ograniczeń, prowadzących do zamrożenia wtórnego rynku nieruchomości rolnych. Przede wszystkim jednak ustawa odbiera prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości od ANR byłym właścicielom nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa w ramach reformy rolnej. Projekt ustawy zakładał również utworzenie rejestru nieruchomości rolnych i przymusowe pośrednictwo Agencji przy sprzedaży, z czego zrezygnowano jednak na samym końcu.

Od początku prac legislacyjnych proponowane zapisy były stanowczo krytykowane w opiniach wydanych przez Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Notarialną oraz Biuro Analiz Sejmowych. Proponowanym zmianom zarzucano niezgodność z Konstytucją, głównie ze względu na ograniczenia godzące w istotę prawa własności, jak również sprzeczność z prawem UE polegającą na naruszeniu swobody przepływu kapitału. Pomimo krytycznych uwag w ustawie zachowano znaczną część kontrowersyjnych rozwiązań.

Znajdujące się w ustawie rygorystyczne ograniczenia w zakresie rozporządzania i korzystania z nieruchomości istotnie wydają się naruszać konstytucyjnie gwarantowaną ochronę prawa własności. Przyjęte rozwiązania umożliwiają Agencji Nieruchomości Rolnych znaczącą kontrolę nad nieruchomościami stanowiącymi własność osób prywatnych i są wyraźnym krokiem w tył jeśli chodzi o swobodę obrotu nieruchomościami. Ponadto wątpliwości budzi sam tryb uchwalenia ustawy, gdzie na końcowym etapie wprowadzono zapisy całkowicie zmieniające sens i cel projektu.

Z punktu widzenia licznych klientów kancelarii najbardziej kontrowersyjnym posunięciem jest całkowite i definitywne zlikwidowanie ustawowego prawa pierwszeństwa nabycia dla spadkobierców przedwojennych właścicieli. Uprawnienie to funkcjonowało nieprzerwanie od 1999 roku i umożliwiało wykup gruntów rolnych należących do przedwojennych majątków. Spadkobiercy dawnych właścicieli nie dostawali nic za darmo, ale przynajmniej mieli możliwość pozyskania gruntów uprawnych zlokalizowanych w pobliżu zespołów pałacowo-parkowych należących do rodziny. Niestety pod pozorem „ochrony” polskiej ziemi zlikwidowano nawet tę namiastkę reprywatyzacji, na czym z pewnością skorzystają dzierżawcy wielohektarowych gospodarstw. Dzierżawcy zachowali bowiem prawo pierwszeństwo nabycia i mają nieograniczone możliwości poszerzania swego stanu posiadania. Pozbawienie ziemian pierwszeństwa nabycia z pewnością będzie przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, jednak do tego czasu na rynku nieruchomości rolnych może dojść do nieodwracalnych zmian.

W ocenie prawników kancelarii nie został natomiast osiągnięty deklarowany cel ustawy, ponieważ nadal możliwy będzie zakup gruntów rolnych przez podmioty zagraniczne.

[UPDATE 1-07-2015]

Mec. Przybecki wziął udział w dyskusji w 1. Programie Polskiego Radia na temat nowej ustawy. Materiał do odsłuchania tutaj.

Zasiedzenie gruntów rolnych – kolejna sprawa

Kancelaria przyjęła kolejną sprawę o zasiedzenie. Tym razem żądanie wniosku dotyczy nabycia własności przez zasiedzenie gruntu rolnego, na którym klient kancelarii od wielu lat prowadzi produkcję rolną. W tej chwili trwa kompletowanie materiału dowodowego i odpowiednie pomiary geodezyjne. Wniosek o zasiedzenie zostanie złożony w sądzie w najbliższych tygodniach.

Warunki zabudowy – rozprawa przed WSA

Dzisiaj odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi klientów kancelarii na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji deweloperskiej polegającej na realizacji budynków wielorodzinnych. W obszernej skardze podniesionych zostało wiele zarzutów formalnych i materialnych. Prawnicy kancelarii kwestionują w szczególności arbitralny sposób wyznaczenia obszaru analizowanego, nieprawidłowe określenie kontynuacji linii zabudowy oraz niesłuszne przyjęcie kontynuacji funkcji i cech planowanej zabudowy, która w rażący sposób odbiega od zabudowy jednorodzinnej położonej w najbliższym sąsiedztwie.W skardze kwestionowane jest również zapewnienie przez inwestora uzbrojenia terenu (art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), ponieważ przedłożona przez inwestora umowa przedwstępna z odbiorcą ścieków wygasała dwa tygodnie po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, co w ocenie kancelarii czyni zapewnienie mediów iluzorycznym. W sferze formalnej w skardze podniesiono również nieprawidłowość załączników do decyzji polegającą na tym, że mapy stanowiące załączniki graficzne nie były zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie nie miały odpowiedniej skali (1:500 lub 1:1000). Wyrok zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Zniesławienie – prywatny akt oskarżenia

Dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez klienta kancelarii w sprawie o zniesławienie i znieważenie licznymi wypowiedziami publikowanymi w formie bloga oraz filmów. Mec. Przybecki przygotował i wniósł do sądu prywatny akt oskarżenia. Coraz częściej do kancelarii zgłaszają się osoby pokrzywdzone wypowiedziami publikowanymi w Internecie, dla których wszczęcie postępowania karnego jest jedynym skutecznym środkiem służącym ochronie dobrego imienia. W takiej sytuacji prawnicy kancelarii występują w charakterze pełnomocników oskarżyciela prywatnego.

Nacjonalizacja przedsiębiorstw – korzystna opinia biegłego

Przed jednym z warszawskich sądów toczy się proces z powództwa spadkobierców przedwojennych właścicieli przedsiębiorstwa bezprawnie znacjonalizowanego w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Kancelaria reprezentuje powodów w sporze z Ministrem Gospodarki o odszkodowanie. Na dzisiejszej rozprawie sąd doręczył stronom opinię biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Przyjęta przez biegłego kwota jest zgodna z oczekiwania klientów wyrażonymi w pozwie. W tego typu postępowaniach osoba biegłego ma kolosalne znaczenie dla rzetelnego ustalenia odszkodowania, szczególnie gdy po znacjonalizowanym przedsiębiorstwie nie ma już żadnego śladu. Prawidłowa wycena winna z jednej strony nawiązywać do twardych składników jak nieruchomości, stany magazynowe, środki trwałego, z drugiej zaś uwzględniać dynamikę rozwoju, goodwill i inne miękkie składniki przedsiębiorstwa. Dokonanie takich analiz na przeszło 70 lat wstecz jest niewątpliwie zadaniem ambitnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy.

Prawo cudzoziemców – legalizacja pobytu

Mec. Przybecki reprezentuje rodzinę ukraińskich przedsiębiorców w postępowaniu imigracyjnym przed Wojewodą Wielkopolskim oraz pomaga jej w przeniesieniu działalności gospodarczej z Ukrainy. Na podstawie ustawy o cudzoziemcach i licznych konsultacji przygotowany został plan działania, który pozwoli rodzinie otrzymać zezwolenie na pobyt a w dalszej perspektywie również zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Elementem działań kancelarii było założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, dokumentów i formalności związanych z przeniesieniem biznesu na terytorium RP.

Własność intelektualna – ugoda w branży IT

Dzisiaj w kancelarii doszło do pomyślnego zakończenia negocjacji pomiędzy dwiema spółkami – dostawcą usług IT reprezentowanym przez mec. Przybeckiego oraz zamawiającą spółką. Przedmiotem sporu były autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów programistycznych (kodów źródłowych), prawidłowość rozliczeń między stronami oraz jakość dzieła. Strony w asyście prawników podpisały ugodę i uniknęły w ten sposób wieloletniego sporu sądowego.

Prawo spadkowe – obrona przed roszczeniami o zachowek

Mec. Przybecki podjął się reprezentowania spadkobierczyni testamentowej w sprawie o zachowek, którego dochodzi spadkobierca ustawowy pominięty w testamencie. Zachowek jest konstrukcją prawną, która spotyka się z powszechnym zdziwieniem i budzi wątpliwości aksjologiczne, ponieważ wypacza wolę zmarłego spadkodawcy. Tak długo jednak, jak prawo spadkowe obowiązuje w obecnym kształcie, nie będzie brakowało spraw sądowych o zapłatę zachowku. Na zlecenie klientki kancelaria podjęła się kompleksowej obrony  w postępowaniu o zachowek, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej wyceny masy spadkowej, której wartość jest podstawą obliczenia zachowku.

Zasiedzenie a dziedziczne prawo zabudowy

Dzisiaj ogłoszono korzystne dla klientów kancelarii postanowienie, w którym sąd stwierdził, że nabyli oni przez zasiedzenie prawo własności zabudowanej nieruchomości na Sołaczu. Sąd podzielił stanowisko kancelarii, że nabycie nastąpiło w dobrej wierze. Klienci pozostawali w słusznym przekonaniu, że przed laty nabyli prawo własności nieruchomości, co wprost wynikało z umowy sprzedaży oraz ówczesnego odpisu z księgi wieczystej. Dopiero po trzydziestu latach okazało się, że przedmiotem nabycia było jedynie dziedziczne prawo zabudowy, które nota bene wygasło. Dziedziczne prawo zabudowy jest instytucją prawa pruskiego, funkcjonująca jeszcze incydentalnie w naszym porządku prawnym, rodzącą ogromne problemy interpretacyjne i praktyczne. W omawianym przypadku istnienie tego prawa uszło uwadze Państwowego Biura Notarialnego, które w latach 80 przygotowywało akt notarialny, co dopiero po trzydziestu latach stworzyło dla klientów ryzyko utraty nieruchomości na rzecz miasta Poznań.

Bezumowne korzystanie – pozew właściciela kamienicy

Na zlecenie właściciela kamienicy w Krakowie kancelaria przygotowała i wniosła pozew o zapłatę ok. 200.000 zł za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie, kiedy gminna jednostka organizacyjna bezprawnie władała kamienicą. Dobrowolne wydanie nieruchomości nastąpiło w zeszłym roku, niestety przeciwnik nie naprawił szkody związanej pogorszeniem substancji budowlanej, nie rozliczył pobranych pożytków ani nie uregulował należności za bezumowne korzystanie.

Służebność drogi koniecznej – ostatnia szansa inwestora

Na zlecenie właścicieli szeregu działek budowlanych w jednej z podpoznańskich gmin kancelaria przygotowuje wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie służebności drogi koniecznej, bez której niemożliwy jest pełny dojazd do działek inwestorów. Istniejąca droga wewnętrzna jest zbyt wąska, aby zapewnić nieruchomości władnącej prawidłowy i zgodny z prawem budowlanym dojazd do planowanych obiektów budowlanych, dlatego konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi wewnętrznej należącej do klientów. Jeżeli negocjacje z właścicielem nieruchomości sąsiednich nie przyniosą konstruktywnych rozwiązań, jedynym wyjściem pozostanie wszczęcie postępowania sądowego.

Reprywatyzacja – pozew o zwrot obrazów

Do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wniesiony został pozew przygotowany przez prawników kancelarii, którzy w imieniu spadkobierców rodu hrabiowskiego domagają się od Muzeum Narodowego w Poznaniu wydania szeregu obrazów z rodzinnej kolekcji. Kolekcja została przejęta bezprawnie w 1945 roku przez Skarb Państwa i następnie zdeponowana w muzeum. Część obiektów muzealnych została zwrócona dobrowolnie, jednak kilkanaście dzieł sztuki z niezrozumiałych względów spotkała się z odmową. Ponieważ zawezwanie do próby ugodowej nie spotkało się z żadną reakcją przeciwnika konieczne stało się złożenie pozwu.

Odszkodowania za drogi – rozprawa administracyjna

Kancelaria reprezentuje byłych właścicieli szeregu działek w powiecie średzkim, które wskutek podziału nieruchomości w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa administracyjna z udziałem powołanego biegłego – rzeczoznawcy majątkowego. Prawnicy kancelarii złożyli liczne zastrzeżenia do operatu szacunkowego, a dalszy bieg postępowania administracyjnego prowadzonego przez starostę zweryfikuje zasadność stanowiska kancelarii.

Prawo zamówień publicznych – Stadion Miejski w Poznaniu

Kancelaria włączyła się do procesu z powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeciwko Miastu Poznań oraz spółce projektowej o stwierdzenie nieważności jednej z umów na prace projektowe dla Stadionu Miejskiego w Poznaniu o wartości 4,6 mln zł. Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa, a samo postępowanie przez Sądem Okręgowym toczy się trzeci rok. Na posiedzeniu niejawnym Sąd zadecyduje czy powołać biegłych, którzy oceniać będą prawnoautorskie aspekty poszczególnych zamówień publicznych oraz relacje pomiędzy nimi zachodzące.

Zasiedzenie – koszty procesu

Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpoznał zażalenie kancelarii na rozstrzygnięcie sądu rejonowego w przedmiocie kosztów sądowych w sprawie o zasiedzenie. Sąd rejonowy stwierdził wprawdzie nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, zgodnie z wnioskiem kancelarii, jednak nie przyznał klientowi zwrotu kosztów postępowania, mimo że właściciel tabularyczny konsekwentnie negował przesłanki zasiedzenia. Po rozpoznaniu zażalenia kancelarii Sad Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie i przyznał naszemu klientowi zwrot kosztów postępowania, uznając że w tego typu sprawach, mimo ich nieprocesowego charakteru, interes stron jest ewidentnie sprzeczny, a zatem kosztami postępowania należy w całości obciążyć stronę przegrywającą.

Prawo budowlane – odszkodowanie za Stadion Miejski w Poznaniu

Zakończyły się kolejne dwie rozprawy z powództwa Miasta Poznań przeciwko spółce projektującej Stadion Miejski o odszkodowanie w kwocie ponad 8 mln złotych za rzekome błędy projektowe. Przesłuchano kilku świadków powołanych przez stronę powodową zaangażowanych w proces inwestycyjny. Relację prasową znajdziesz tutaj.

Przekształcenie użytkowania wieczystego – wyrok TK zamyka drogę przedsiębiorcom

Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zamknął drogę przedsiębiorcom do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, przywracając wąski katalog podmiotów uprawnionych do przekształcenia według stanu sprzed 9 października 2011 roku, czyli sprzed ustawy nowelizującej ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niewątpliwie orzeczenie to poprawi sytuację finansową gmin i Skarbu Państwa, jednak nie sposób przemilczeć trudnej sytuacji przedsiębiorców, którzy nadal zmuszeni będą do ponoszenia rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, nierzadko w horrendalnej i nieadekwatnej wysokości, przy mocna ograniczonych perspektywach na ich obniżenie. Komentowane orzeczenie Trybunału wpływa bezpośrednio na sytuację wielu klientów kancelarii. Po publikacji pisemnego uzasadnienia wyroku będzie możliwe określenie rozmiaru strat po stronie klientów oraz wdrożenie środków zaradczych.

Prawo budowlane – korzystny wyrok na 4 mln zł

Sąd Apelacyjny w Łodzi po rozpoznaniu obszernej apelacji wniesionej przez kancelarię zmienił wyrok sądu I instancji i oddalił powództwo względem klienta i tym samym uwolnił go od obowiązku zapłaty kwoty ponad 4 mln zł na rzecz inwestora w związku z rzekomymi wadami dokumentacji projektowej dla obiektu użyteczności publicznej. Kancelaria włączyła się do sprawy po wydaniu niekorzystnego dla klienta wyroku I instancji. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny.

Zasiedzenie – postanowienie sądu I instancji

Po dwuletnim procesie sąd rejonowy uznał racje klienta kancelarii i stwierdził nabycie przez zasiedzenie własności dwóch działek użytkowanych przez rodzinę klienta od wielu lat na poznańskim Szczepankowie. Tabularycznym właścicielem nieruchomości było Miasto Poznań. Postanowienie jest nieprawomocne.

Reprywatyzacja – zwrot kolejnego pałacu

Po długotrwałym postępowaniu administracyjnym mec. Przybecki uzyskał decyzję potwierdzającą, że zespół parkowo-pałacowy położony w obecnych granicach Miasta Konin nie podpadał pod działanie przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Orzeczenie po jego uprawomocnieniu otworzy drogę do uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko posiadaczom obiektu.

Odszkodowanie od ZKZL za niedostarczenie lokalu socjalnego

Na zlecenie właściciela kamienicy prawnicy kancelarii zajmują się obsługą procesów przeciwko Miastu Poznań (Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.) o odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych orzeczonych wyrokami eksmisyjnymi. W poznańskich sądach toczy się wiele tego typu postępowań, w których właściciele nieruchomości starają się o rekompensatę w związku z brakiem możliwości wykonania wyroków eksmisyjnych. Teoretycznie powinni otrzymać równowartość rynkowego czynszu najmu, jednak wszystko zależy od opinii biegłych oraz umiejętnej polemiki z niekorzystnymi dla klientów opiniami.

Służebność przesyłu – zarzuty do opinii biegłego

W jednej ze spraw przesyłowych zawisłej przed sądem w Lublinie, doręczono opinię biegłego na okoliczność ustalenia wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu, której ustanowienia domaga się klient kancelarii. Operat szacunkowy opiewa na kwotę ok. 50.000 zł, a więc dwukrotnie mniej niż żądanie klienta. Prawnicy kancelarii przygotowali pisemne, obszerne zarzuty względem opinii, starając się wykazać jej wewnętrzną niespójność i przyjęcie błędnych założeń. Każda sprawa przesyłowa jest wyzwaniem dla prawników i rzeczoznawców majątkowych, głównie ze względu na fakt, że do tej pory nie doczekaliśmy się jednolitej praktyki sporządzania opinii przez biegłych, a wypracowaniu standardów wyceny nie sprzyja chwiejne orzecznictwo sądów.

Reprywatyzacja – galeria malarstwa

Kancelaria nawiązała współpracę ze spadkobiercami przedwojennych właścicieli ziemskich we wszystkich możliwych aspektach prawnych związanych z restytucją mienia. W szczególności przedmiotem działań kancelarii będzie prowadzenie postępowań o zwrot zespołów pałacowo-parkowych, obsługa transakcji związanych z gruntami rolnymi oraz niezwykle ciekawa prawnie sprawa galerii malarstwa założonej w XIX wieku, obecnie znajdującej się w zasobach Skarbu Państwa.

Zasiedzenie – postanowienie sądu

Nieprawomocnym postanowieniem sąd rejonowy uwzględnił wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Klienci domagali się stwierdzenia zasiedzenia fragmentów trzech działek na terenie Poznania, które ich rodzina użytkuje od lat 20 ubiegłego stulecia. Po dwuletnim postępowaniu dowodowym sąd uznał racje klientów.

Spółka S24 – kolejna rejestracja

Kancelaria przeprowadziła rejestrację kolejnej spółki S24. Ta coraz powszechniejsza formuła pozwala na szybszą rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez konieczności podejmowania czynności przez spółkę z o. o. w organizacji. Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne dla spółek celowych zakładanych dla przeprowadzenia konkretnej transakcji, szczególnie kiedy termin finalizacji przedsięwzięcia jest nieodległy, a przeprowadzenie rejestracji spółki w zwykłym trybie jest po prostu niemożliwe.

Nacjonalizacja – pozew o odszkodowanie

Kancelaria wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za przedsiębiorstwo znacjonalizowane w latach 50 ubiegłego stulecia. Spadkobiercy dawnego właściciela fabryki domagają się rekompensaty za bezprawną nacjonalizację. Wcześniej uzyskali na drodze administracyjnej decyzję stwierdzającą, że nacjonalizacja dokonana została z naruszeniem prawa, co otworzyło drogę do przypisania Skarbowi Państwa odpowiedzialności deliktowej.

Zagospodarowanie przestrzenne – reprezentacja mieszkańców w sporze z deweloperem

Kancelaria podjęła się reprezentacji mieszkańców domów jednorodzinnych zagrożonych lokalizacją osiedla deweloperskiego w Poznaniu. Na obecnym etapie sporu przeprowadzona została analiza zasadności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w dalszej kolejności wniesione zostanie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Równolegle prowadzone są rozmowy z inwestorem.

Zamówienia publiczne – zarzut rażąco niskiej ceny

Kancelaria w imieniu wykonawcy przygotowała wyjaśnienia złożone na wniosek zamawiającego co do rażąco niskiej ceny ofertowej. Istota sprawy polegała na odpowiednim rozgraniczeniu pojęcia rażąco niskiej ceny oraz ceny uzasadnionej zastosowaną w ofercie technologią i oficjalnym cennikami. Wyjaśnienia klienta zostały zaakceptowane, co doprowadziło do korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

Prawo budowlane – obrona projektanta w procesie odszkodowawczym

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się kolejna rozprawa w sprawie przeciwko spółce projektowej, która wykonała komplet projektów budowlanych i wykonawczych stadionu miejskiego w Poznaniu. Powód domaga się zapłaty ok. 8 mln złotych za rzekomą szkodę związaną z koniecznością wykonania dodatkowych prac na stadionie. W ocenie pozwanego po stronie projektantów nie doszło do żadnych uchybień, a ewentualna szkoda wynika z nieprawidłowego prowadzenia inwestycji oraz braku doświadczenia w realizacji obiektów wielkokubaturowych po stronie pozostałych uczestników procesu budowlanego. Od strony prawnej ciekawym zagadnieniem pozostaje zarzut przedawnienia i kwestia samoistności/niesamoistności roszczeń ex contractu.

Prawo karne – reprezentacja pokrzywdzonego przy prowadzeniu inwestycji budowlanej

Adwokat Tomasz Przybecki wniósł apelację od wyroku sądu rejonowego uniewinniającego kierownika budowy oraz menedżerów z ramienia generalnego wykonawcy. Kancelaria reprezentuje pokrzywdzonego inwestora realizującego duży obiekt użyteczności publicznej. Prowadzona sprawa jest przykładem, że proces inwestycyjny może znaleźć finał nie tylko w procesie cywilnym, ale i karnym.

Zwrot nieruchomości w zarządzie gminy – ugoda

Po ponad rocznych negocjacjach prowadzonych z Gminą Konstancin-Jeziorna klient kancelarii reprezentowany przez mec. Przybeckiego zawarł ugodę z gminą, która na przestrzeni ostatnich lat administrowała jego zabytkową willą. W ten sposób możliwe stało się odzyskanie władztwa nad nieruchomością i przywrócenie pełni uprawnień właścicielskich.

Architektura – proces odszkodowawczy

Kancelaria przygotowuje apelację od wyroku sądu okręgowego, w którym zasądzono od projektanta dużego obiektu użyteczności publicznej odszkodowanie przekraczające 3 mln złotych. W postępowaniu przed sądem apelacyjnym prawnicy kancelarii zamierzając wykazać, że klient nie ponosi odpowiedzialności, a rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne oparte zostało na błędnych przesłankach.

Odszkodowanie za nieruchomości drogowe

Kancelaria podjęła się reprezentacji właścicieli szeregu działek, których części wskutek podziału zostały przejęte przez gminę pod drogi publiczne. Stosownie do art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w razie podziału nieruchomości na wniosek właściciela, należy mu się odszkodowanie.

Służebność przesyłu – postanowienie sądu

Dzisiaj zapadło korzystne dla klienta postanowienie sądu oddalające wniosek operatora sieci o zasiedzenie służebności przesyłu dla magistrali wodociągowej. Uprawomocnienie się tego orzeczenia pozwoli podjąć zawieszone postępowanie z wniosku klienta kancelarii o ustanowienie służebności przesyłu. Gdyby sprawa o zasiedzenie służebności została przegrana, nie byłoby podstaw do żądania wynagrodzenia za służebność.

Reprywatyzacja – pozytywna decyzja wojewody

Spadkobiercy przedwojennych właścicieli zespołu pałacowo parkowego reprezentowani przez kancelarię uzyskali pozytywną decyzję wojewody stwierdzającą, że zespół pałacowo-parkowy nie był objętym działaniem przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Po przesłuchaniu licznych świadków oraz przeprowadzeniu dowodu z archiwalnych dokumentów uznano argumentację kancelarii, że część rezydencjonalna majątku była niezależna od części folwarcznej i jako taka nie mogła być wykorzystana na cele reformy rolnej. Decyzja nie jest ostateczna.

Klauzule niedozwolone – wygrana przed SOKiK w 9 postępowaniach

Po ponad rocznym postępowaniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uwzględnił argumentację prezentowaną przez kancelarię w dziewięciu postępowaniach prowadzonych przeciwko klientce, gdzie każde dotyczyło odrębnej klauzuli umownej. Wyroki są nieprawomocne.

Zagospodarowanie przestrzenne – warunki zabudowy dla dużych osiedli

Kancelaria wniosła odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Poznania odmawiającej wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych na ponad 130 działkach. Łączny obszar analizowany wyznaczony zgodnie z przepisami wyniósł ponad 1000 ha. Sprawa jest wielowątkowa i prawnie złożona. W szczególności przedmiotem zainteresowania prawników kancelarii było uzasadnienie dopuszczalności lokalizacji inwestycji na wielu działkach oraz zdefiniowanie przesłanej kontynuacji funkcji i linii zabudowy dla niestandardowej inwestycji.

Klauzule niedozwolone – weryfikacja regulaminów sklepów internetowych

Kancelaria zakończyła prace nad treścią regulaminów kilku sklepów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych klauzul niedozwolonych. Największe problemy pojawiają się, gdy klientami sklepu są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy – wówczas konieczne jest stworzenie uniwersalnego regulaminu obejmującego obie kategorie. Nie jest sztuką uniknięcie klauzul niedozwolonych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa UOKiK. Większym wyzwaniem jest przewidzenie które zapisy mogą stać się przedmiotem zainteresowania UOKiK w przyszłości i jednocześnie stać się powodem kosztownej przegranej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Odszkodowanie za działki drogowe – ustawa o gospodarce nieruchomościami

W jednej z wielkopolskich gmin doszło do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym spora część terenu została przeznaczone pod drogi publiczne. Do kancelarii zgłosiła się grupa właścicieli, którzy po uchwaleniu planu sami doprowadzili do podziału geodezyjnego i w konsekwencji fizycznego wydzielenia działek drogowych. Zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami taki podział nieruchomości powoduje przejście z mocy prawa działek drogowych na gminę za odszkodowaniem. Zadaniem prawników kancelarii będzie uzyskanie odszkodowania w jak najwyższej wysokości w drodze rokowań z gminą, a razie ich niepowodzenia na drodze postępowania administracyjnego.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Kancelaria przygotowała ekspertyzę prawną dla grupy mieszkańców Poznania w związku z procedurą nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Miasta Poznania. Klienci zorganizowani w formie stowarzyszenia zakupili grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednak późniejsza polityka miasta uniemożliwiła im rozpoczęcie inwestycji, a planowane zmiany w studium w ogóle mogą wyłączyć przedmiotowe tereny z zabudowy. Z kolei sama zmiana studium w praktyce uniemożliwia formułowanie roszczeń odszkodowawczych, co stawia klientów kancelarii w patowej sytuacji. Celem opinii jest zdiagnozowanie stanu prawnego i poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wyjście z tej kłopotliwej sytuacji.

Nacjonalizacja – odszkodowanie za fabrykę

Spadkobiercy właścicieli znacjonalizowanej fabryki zlecili kancelarii wniesienie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za przejęte przez państwo przedsiębiorstwo. Zakończyły się prace związane z wyceną biegłych. Przedmiotem roszczeń odszkodowawczych są nie tylko ruchomości i wyposażenie fabryki, ale również miękkie składniki majątkowe w postaci renomy, znaku towarowego i kondycji spółki w dacie jej nacjonalizacji.

Reprywatyzacja – nowi klienci

Na zlecenie spadkobierców przedwojennych właścicieli ziemskich mec. Tomasz Przybecki rozpoczął działania mające na celu zwrot zespołów pałacowo-parkowych w małopolskiem, a w części uzyskanie odszkodowań za nieruchomości, które nie mogą już być zwrócone w naturze ze względu na zapadłe decyzji komunalizacyjne. Trwa gromadzenie dokumentów oraz badanie archiwów.

Służebność przesyłu – ugoda

Po wielomiesięcznych negocjacjach deweloper reprezentowany przez kancelarię zawarł ugodę z operatorem magistrali wodociągowej, której przedmiotem jest ustanowienie służebności przesyłu oraz rozliczenie bezumownego korzystania z nieruchomości. Wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia pozwoliło również na zakończenie spraw zawisłych przed sądem.

Klauzule niedozwolone – kolejna rozprawa przed SOKiK

Kancelaria reprezentuje przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przedsiębiorcę, który został niesłusznie pozwany o uznanie szeregu klauzul umownych za niedozwolone. Sprawa jest niestandardowa na tle dotychczasowych postępowań, albowiem klient kancelarii w ogóle nie jest osobą prowadzącą przedsiębiorstwo, które umieściło na stronie www ogólne warunki świadczenia usług. Po przesłuchaniu wszystkich świadków oraz uzyskaniu informacji od organów koncesyjnych sąd wyda wyrok.

Odpady – analiza prawna

Kancelaria przygotowała analizę prawną odnośnie stworzenia izby gospodarczej wykonującej niektóre uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zakładania izby oraz jej rejestracji. Dynamicznie zmieniające się przepisy z zakresu gospodarowania odpadami stwarzają pole dla wielu kreatywnych rozwiązań wymagających wsparcia prawnego.

Kancelaria Patronem Konkursu Eco-Talent

Kancelaria objęła patronatem Projekt Eco-Talent polegający na udzieleniu wsparcia dla obiecujących koncepcji biznesowych przyjaznych środowisku. Patronami projektu są również m.in. Ministerstwo Środowiska, Business Centre Club, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Służebność przesyłu – linia wysokiego napięcia

Kancelaria wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu oraz z pozwem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez operatora linii elektroenergetycznej w jednej z podpoznańskich gmin. Roszczenia zostały skalkulowane w porozumieniu z rzeczoznawcami majątkowymi. Specyfika sprawy polega na tym, że bezprawne posadowienie linii wysokiego napięcia pozbawiło klienta możliwości korzystania z całej działki, mimo że strefa ochronna linii jest węższa.

Zagospodarowanie przestrzenne – wygrana przed Sądem Apelacyjnym

Dzisiaj zapadł korzystny wyrok w sprawie klientki kancelarii przeciwko jednej z podpoznańskich gmin w sprawie o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko powódki, że dla ustalenia czy doszło do zmiany sposobu korzystania z nieruchomości nie ma znaczenia faktyczna możliwość zabudowy działki, ale sama jej zmiana przeznaczenia. Ponadto potwierdzony został pogląd, że możliwe jest dochodzenie roszczeń z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tylko co do jednej z kilku działek wpisanych do księgi wieczystej oraz że roszczenia tego typu mogą być przedmiotem przelewu.

Reprywatyzacja – trzecia pozytywna decyzja wojewody w ostatnich miesiącach

Mec. Tomasz Przybecki w imieniu spadkobierców przedwojennych właścicieli prowadził przed wojewodą wielkopolskim trzy postępowania administracyjne o uznanie, że nieruchomości (zespoły parkowo-pałacowe) w Posadowie, Pakosławiu i Mchach nie podpadały pod działanie przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Wszystkie postępowania zakończyły się w minionych miesiącach wydaniem decyzji korzystnych dla klientów kancelarii.

Zagospodarowanie przestrzenne – Plac Biskupi w Krakowie

Kancelaria podjęła się reprezentacji mieszkańców Placu Biskupiego w Krakowie w sporze administracyjnym dotyczącym warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu podziemnego. Przygotowane zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest to ponowne postępowanie po korzystnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W sprawie występuje wiele ciekawych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego. W szczególności nasi prawnicy kwestionują dopuszczalność wydania decyzji WZ przez organ wykonawczy gminy, w sytuacji gdy ta sama gmina jest inwestorem. Mimo zarzutów formułowanych przez kancelarię decyzja została ponownie wydana przez organ, który orzekał we własnej sprawie. Przedmiotem odwołania jest również naruszenie szeregu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Służebność przesyłu – wodociąg na działce

Kancelaria reprezentowała właścicieli nieruchomości położonych w Poznaniu, przez które przebiega magistrala wodociągowa w negocjacjach z operatorem urządzenia przesyłowego. W efekcie zawarta została ugoda polegająca na notarialnym ustanowieniu służebności przesyłu i wypłacie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze i przedawnienie roszczeń

Kancelaria po raz kolejny wniosła w imieniu klienta sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Praktyka funkcjonowania e-sądu wskazuje, że podmioty zajmujące się profesjonalną windykacją kierują do EPU wszystkie roszczenia, nie weryfikując czy są one przedawnione. W tej sytuacji często wystarcza wniesienie sprzeciwu opartego na zarzucie przedawnienia.

Nieruchomości- dziedziczne prawo zabudowy

Kancelaria przygotowuje opinię prawną w skomplikowanej sprawie dotyczącej nieruchomości, dla której prowadzone są dwie księgi wieczyste. Element sporny polega na tym czy klienci nabyli własność nieruchomości czy też tzw. dziedziczne prawo zabudowy regulowane jeszcze przez przepisy pruskiego kodeksu cywilnego (BGB).

Domeny internetowe – proces przed sądem arbitrażowym

Działając w imieniu jednej z poznańskich spółek kancelaria występuje przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Telekomunikacji i Informatyki w Warszawie. Proces przeciwko jednemu ze wspólników spółki dotyczy „unieważnienia” domeny zwierające firmę spółki, którą jeden ze wspólników z złej wierze zarejestrował na siebie, paraliżując w ten sposób funkcjonowanie spółki. Wyznaczony został arbiter i niebawem wyznaczona zostanie rozprawa.

Prawo budowlane – mediacja

Kancelaria reprezentowała inwestora pozwanego przez wykonawcę robót budowlanych o kilkaset tysięcy złotych wynagrodzenia za wykonane prace. W czasie procesu przed Sądem Okręgowym w Poznaniu strony wyraziły zgodę na mediację, która zakończyła się zawarciem ugody. Dzięki temu klient zobowiązany jest do zapłaty mniej niż połowy kwot dochodzonych w pozwie przez wykonawcę robót.

Odszkodowanie za plan miejscowy – wygrana w I instancji

Wygraną zakończyło się postępowania przed Sądem Okręgowym w Poznaniu prowadzone w imieniu klientki przeciwko jednej z podpoznańskich gmin o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia niekorzystnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa jest skomplikowana ze względu na fakt, że odszkodowanie dotyczy jednej z działek objętych większą księgą wieczystą, a nadto między datą uchwalenia planu a datą wystąpienia z roszczeniami doszło do szeregu czynności prawnych dotyczących przedmiotowej nieruchomości, w tym działu spadku. Sąd Okręgowy podzielił argumentację zawartą w pozwie, że można dochodzić odszkodowania tylko co do jednej z działek ujętych w księdze wieczystej. Wyrok jest nieprawomocny.

Służebność przesyłu – wodociąg i gazociąg na jednej nieruchomości

Przed Sądem Rejonowym w Lublinie odbyła się dzisiaj pierwsza rozprawa w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Przez działkę klienta przebiega wodociąg oraz gazociąg. Na zlecenie klienta kancelaria wystąpiła o ustanowienie służebności przesyłu. Uczestnicy postępowania bronią się zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu, wskazując na ponad 30 letni okres niezakłóconego posiadania służebności. Sprawa zawiera wiele ciekawych aspektów prawnych, a w szczególności kwestię możliwości biegu zasiedzenia na rzecz przedsiębiorstw państwowych przed 1990 rokiem oraz wykładni art. 292 KC, a w szczególności przesłanki „widoczności” urządzenia infrastruktury liniowej.

Grunty rolne – wykup

Kancelaria rozpoczęła współprace z nowymi klientami – spadkobiercami dawnych właścicieli gruntów rolnych w okolicach Poznania. Wsparcie prawne przez nas udzielane dotyczy procedury wykupu gruntów do Agencji Nieruchomości Rolnych, pozyskania finansowania i prowadzenia rozmów z dzierżawcami terenów.

Prawo internetowe – opinia prawna

Kancelaria przygotowała opinię prawną dla spółki prowadzącej usługi hostingowe. Celem opinii było wypracowanie zasad postępowania w przypadku otrzymania przez host-providera wezwania do zablokowania stron www ze względu na bezprawny charakter treści na nich umieszczonej. Analizie poddano zakresy odpowiedzialność host providera oraz administratora serwisów www.

Reaktywacja spółek

Prawnicy kancelarii prowadzą działania zmierzające do reaktywacji szeregu przedwojennych spółek prawa handlowego. Pełnomocnictwa udzielili spadkobiercy części przedwojennych wspólników. Mimo że żadna ze spółek nie prowadziła działalności po 1945 roku, to wszystkie nadal wpisane są do rejestrów RHA i RHB. Aktualnie trwa kwerenda w aktach KRS oraz Archiwum Państwowego.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Kancelaria przygotowała opinię prawną dla warszawskiej spółki działającej na rynku biogazowni rolniczych. Przedmiotem analizy były ryzyka związane ze wstrzymaniem postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia na budowę, w związku z protestami niektórych właścicieli działek sąsiednich. Problem prawny dotyczył również możliwości wznowienia postępowania administracyjnego przez właścicieli pominiętych w postępowaniu o warunki zabudowy. Analizie podlegała również prawidłowość umocowania osób reprezentujących państwowe jednostki budżetowe, biorące udział w postępowaniu.

Skarga pauliańska – ucieczka z majątkiem

Kancelaria przygotowała w imieniu klienta pozew o uznanie za bezskuteczną umowy sprzedaży nieruchomości (skarga pauliańska). Dłużnik klienta, mając świadomość grożącej mu egzekucji zbył jedyny istotny składnik swojego majątku. Konieczne stało się zatem wystąpienie do sądu, który w szybkim terminie zabezpieczył powództwo.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna dla dewelopera

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie poznańskiego dewelopera przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na rewitalizacji i rozbudowie budynku mieszkalnego. Jednym z kluczowych zagadnień była określenie zasad ustalania przez organ administracji urbanistycznej dopuszczalnego procentu zabudowy działki, a w szczególności czy parametr musi być zawsze pochodną średniego procentu w obszarze analizowanym, czy też możliwe jest jego ustalenie w oparciu o inne kryteria.

Reprywatyzacja – nowi klienci

Kancelaria nawiązała współpracę ze spadkobiercami dóbr ziemskich we wschodniej Wielkopolsce. Przedmiotem umowy jest reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz w postępowaniach zwrotowych.

Zwrot opłat za przedszkola – pierwszy korzystny wyrok

Dzisiaj Sąd Rejonowy wydał wyrok w pierwszej sprawie przeciwko gminie miejskiej Wągrowiec o zwrot opłat za przedszkola. Adwokat Tomasz Przybecki wspólnie z kancelarią Konieczny Polak prowadzi sprawy ponad 100 rodzin które wystąpiły przeciwko gminie o zwrot opłat niesłusznie uiszczonych za przedszkola. Dzisiaj sąd potwierdził co do zasady słuszność argumentacji prezentowanej przez powoda.

Służebność przesyłu – nowa sprawa w Lublinie

Kancelaria podjęła się reprezentacji właściciela nieruchomości w Lublinie przez którą przebiega wodociąg, gazociąg i kable telekomunikacyjne. Dotychczasowe próby negocjacji nie przyniosły efektu, w związku z czym sprawa została skierowana do sądu. Celem działania kancelarii jest wyegzekwowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Reprywatyzacja – zwrot pałacu

Po wieloletnich staraniach sąd dokonał wpisu klientów kancelarii do księgi wieczystej założonej dla zespołu pałacowo-parkowego w województwie wielkopolskim. Orzeczenie to prawomocnie kończy starania spadkobierców byłych właścicieli o zwrot najważniejszej nieruchomości dóbr rodzinnych.

Służebność przesyłu – nowa sprawa przeciwko operatorowi wodociągu

Kancelaria podjęła się reprezentacji trzech właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości w sprawie przeciwko operatorowi magistrali wodociągowej położonej na terenie Poznania. Po przeprowadzonych analizach i konsultacjach z rzeczoznawcami ustalono ostateczne wartości roszczeń z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W najbliższych dnia złożone zostanie wezwanie do przedsiębiorstwa przesyłowego, a w razie niepowodzenia negocjacji wniesiony zostanie pozew.

Zasiedzenie kamienicy na Kazimierzu w Krakowie – odpowiedź na skargę kasacyjną Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na zlecenie spadkobierczyni przedwojennych właścicieli jednej z kamienic na krakowskim Kazimierzu mec. Tomasz Przybecki występuje w postępowaniu zasiedzeniowym z wniosku Skarbu Państwa. Sądy obu instancji oddaliły wniosek o zasiedzenie, uznając racje właścicieli tabularycznych. W związku ze skargą kasacyjną złożoną przez Prokuratorię Generalną SP konieczne stało się jednak dalsze działanie i wniesienie odpowiedzi na skargę. Sąd Najwyższy w ramach instytucji tzw. przedsądu zadecyduje czy argumenty podniesione przez Skarb Państwa są na tyle ważkie, aby w ogóle możliwe było rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy w zwykłym trybie.

Podatek od towarów i usług – korzystny wyrok WSA uchyla interpretację podatkową

Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ogłosił wyrok, w którym na skutek skargi wniesionej przez kancelarię uchylił niekorzystną dla klienta interpretację podatkową w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości w związku z jej wywłaszczeniem na rzecz Skarbu Państwa w ramach tzw. specustaw EURO 2012. Sprawa jest wielowątkowa i skomplikowana, tgrym niemniej można ogólnie stwierdzić, że zdaniem organów skarbowych grunty przeznaczone w planie miejscowym pod drogi publiczne stanowią „grunt przeznaczony pod zabudowę” w rozumieniu VATU, który nie podlega zwolnieniu z VAT. Prawnicy kancelarii kwestionowali taką wykładnię przepisów, wskazując, że tego typu grunty nie mogą być zabudowane przez właściciela, albowiem inwestycje drogowe mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty publicznoprawne. Nadto w skardze zakwestionowano pogląd Dyrektora Izby Skarbowej, że dla oceny przesłanek zwolnienia z VAT decydujący jest dzień ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, podczas gdy zdaniem kancelarii decydujący winien być dzień, w którym ostateczną stała się decyzja o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012, w którym doszło do przeniesienia własności wywłaszczanej nieruchomości.

Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – nieważność aktu notarialnego

Kancelaria wniosła do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – aktu notarialnego zawierającego karę umowną za niezłożenie w terminie oferty wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie wdając się na tym etapie w szczegóły, można stwierdzić, że przedmiotowy akt notarialny nakładający obowiązek zapłaty kilkusettysięcznej kary umownej jest najprawdopodobniej nieważny. Wielogodzinna analiza prawna doprowadziła do sporządzenia obszernego pozwu, którym zajmie się Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu.

Nowe technologie – usługi internetowe w odbiornikach telewizyjnych

Na zlecenie jednego z klientów kancelaria przygotowuje opinię prawną odnośnie stosowania przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (oraz planowanej nowelizacji) do usług świadczonych w sieci Internet, odbieranych w przeglądarkach połączonych z odbiornikiem telewizyjnym. Zasadniczym problemem są obowiązki informacyjne usługodawcy oraz ograniczenia ustawowe w zakresie emisji reklam.

Postępowanie karno skarbowe – odpowiedzialność zarządu spółki za nierozliczanie PIT 4

Mec. Tomasz Przybecki występuje jako obrońca członka zarządu spółki w postępowaniu karnym skarbowym w związku z nieterminowym odprowadzaniem przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy pracowników. Przepis art. 77 Kodeksu karnego skarbowego jest bardzo niebezpiecznym uregulowaniem dla osób zajmujących się w przedsiębiorstwie odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy pracowników. Nawet niewielkie opóźnienie może powodować odpowiedzialność karną zarządu, praktycznie bez analizowania powodów opóźnienia i sytuacji ekonomicznej spółki. Kancelaria obserwuje istotny przyrost liczby tego typu postępowań.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

W jednym z sądów wrocławskich odbyło się posiedzenie ugodowe w sprawie przeciwko kilkunastu członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w branży projektowej. Kancelaria reprezentuje jednego z wierzycieli, który bezskutecznie próbuje wyegzekwować z majątku spółki kwotę kilkuset tysięcy złotych za wykonane prace projektowe. W związku z fiaskiem próby ugodowej zostanie złożony pozew do sądu przeciwko wszystkim członkom zarządu w okresie wymagalności roszczenia.

Wywłaszczenia – zwrot nieruchomości drogowej

Mec. Tomasz Przybecki wniósł skargę do sądu administracyjnego na decyzję wojewody wielkopolskiego odmawiającą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Spór dotyczy statusu działki objętej wnioskiem, która zdaniem organów obu instancji ma charakter drogowy. Zdaniem kancelarii przedmiotowej nieruchomości nie można uznać za drogę publiczną w świetle przepisów ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Poza tym zakwestionowano rozpowszechniony w orzecznictwie pogląd, że przeznaczenie nieruchomości pod drogę publiczną jest okolicznością wyłączającą możliwość zwrotu nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Reprywatyzacja – zwrot starodruków

Brakiem ugody zakończyło się posiedzenie przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto, którego przedmiotem był zwrot szeregu cennych starodruków przez Bibliotekę Uniwersytecką UAM na rzecz spadkobierców części rodziny Mielżyńskich – właścicieli majątku Pawłowice. Mec. Tomasz Przybecki wspólnie z adwokat Katarzyną Witkowską reprezentują spadkobierców po przedstawicielach rodu Mielżyńskich – właścicieli tzw. klucza pawłowickiego. Przedmiotem sporu są cenne starodruki przejęte po wojnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w przygotowaniu jest pozew sądowy. O szczegółach sprawy można przeczytać tutaj.

Grunty rolne – finalizacja transakcji

Po wielomiesięcznych negocjacjach i szeregu umów notarialnych udało się sfinalizować skomplikowaną transakcję, której przedmiotem są grunty rolne nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych przez spadkobierców byłych właścicieli ziemskich w ramach prawa pierwszeństwa nabycia. Zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego klientom kancelarii oraz optymalizacja podatkowa transakcji wymagały wielu analiz i pracy koncepcyjnej, dzięki którym udało się zminimalizować ryzyka prawne i ekonomiczne.

Reprywatyzacja – postępowania przed wojewodą

Kancelaria opracowała i złożyła do wojewody wielkopolskiego wnioski dotyczące trzech zespołów parkowo-pałacowych. Celem wszczętych postępowań jest uzyskanie decyzji administracyjnej stwierdzającej, że część rezydencjonalna dawnych majątków ziemskich nie podpadała pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Uzyskanie pozytywnych decyzji umożliwia rozpoczęcie starań o wpis dawnych właścicieli do księgi wieczystej.

Opłaty notarialne – pobranie opłaty za wpis do księgi wieczystej

Kancelaria reprezentowała jednego z poznańskich notariuszy pozwanego o zwrot opłaty notarialnej pobranej za złożenie wniosku o wpis prawa własności do księgi wieczystej przy okazji sporządzenia aktu notarialnego. Pobieranie takich opłat jest powszechną praktyką, dlatego uwzględnienie takiego powództwa przez sąd otwierałoby drogę do masowych roszczeń ze strony klientów kancelarii notarialnej. Sąd I instancji w dzisiejszym wyroku podzielił stanowisko kancelarii i oddalił powództwo, argumentując, że tego typu opłaty są uzasadnione i znajdują oparcie w przepisach ustawy Prawo o notariacie. Sąd II instancji oddalił apelację powoda, w międzyczasie Sąd Najwyższy w dniu 8 marca 2013 roku podjął uchwałę w sprawie III CZP 5/13 potwierdzającego zasadność stanowiska pozwanej.

Służebność przesyłu – materiał prasowy

Mecenas Tomasz Przybecki udzielił wypowiedzi dla Głosu Wielkopolskiego w obszernym materiale dotyczącym urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Artykuł można znaleźć tutaj.

Szkolenie dla inwestorów – wykład

Mecenas Tomasz Przybecki wygłosił wykład dla absolwentów Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości w Poznaniu. Wykład dotyczył prawnych aspektów najmu lokali mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2011 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Grunty rolne – pierwsza rozprawa

Dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa w postępowaniu o zniesienie współwłasności gruntów rolnych i budowlanych w jednej z podpoznańskich gmin. Kancelaria reprezentuje współwłaścicieli reprezentujących 50% udziałów. Spór jest skomplikowany ze względu na zróżnicowane przeznaczenie i położenie gruntów oraz na bardzo dużą liczbę uczestników postępowania (48 osób).

Reprywatyzacja – zwrot pałacu

Adwokat Tomasz Przybecki działając na rzecz jednej z wielkopolskich rodzin ziemiańskich po żmudnym postępowaniu uzyskał korzystną decyzję administracyjną Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającą, że zespół parkowo-pałacowy nie był objęty przepisami dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Decyzja jest prawomocna i umożliwia w tym konkretnym przypadku dokonanie wpisu do księgi wieczystej i w konsekwencji swobodne rozporządzanie nieruchomością.

Specustawa drogowa – skarga kasacyjna

Już po raz drugi w te samej sprawie mec. Przybecki i przygotował i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sporne zagadnienie prawne dotyczy odjęcia własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa). Spór dotyczy zakresu wywłaszczenia czyli tego jaki fragment działki klienta był rzeczywiście niezbędny na cele inwestycji drogowej.

Przywrócenie posiadania – korzystny wyrok

Na skutek pozwu przygotowanego przez kancelarię sąd nakazał pozwanej przywrócenie posiadania odebranego samowolnie klientowi kancelarii poprzez wymianę zamków i uniemożliwienie wstępu na teren nieruchomości. Wyrok jest nieprawomocny, acz natychmiast wykonalny. Orzeczenie to jest przestrogą dla wszystkich właścicieli nieruchomości którzy bez przeprowadzenia stosownych postępowań sądowych, samowolnie próbują pozbyć się z własnej nieruchomości osób, które utraciły tytuł prawny do korzystania z niej. Niezależnie od oceny obowiązujących przepisów należy pamiętać, że polski system prawa chroni nie tylko własność, ale również niezakłócone posiadanie rzeczy.

Zniesienie współwłasności kamienicy – sukces w II instancji

Kancelaria przystąpiła do sprawy o zniesienie współwłasności kamienicy w centrum Poznania już po wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy. Od krzywdzącego dla klientów postanowienia wniesiona została obszerna apelacja. Zarzuty apelacyjne dotyczyły m. in. wadliwości opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości oraz nieprawidłowego rozliczenia przez Sąd I instancji pożytków i ciężarów pomiędzy współwłaścicielami. Sąd Okręgowy uznał większość zarzutów apelacyjnych i w konsekwencji uchylił zaskarżone postanowienie, przekazując sprawę do ponownego prowadzenia Sądowi Rejonowemu.

Zasiedzenie służebności przesyłu – obrona w postępowaniu sądowym

Na zlecenie klienta kancelaria przygotowała stanowisko i pismo procesowe w sprawie z wniosku przedsiębiorstwa energetycznego o zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości klienta. W szczególności analizie poddana została kwestia zawieszenia biegu zasiedzenia w okresie do 1990 roku ze względu na uwarunkowania polityczne, jak również kwestie posiadania samoistnego przez przedsiębiorstwa państwowe do 1990 roku oraz przeniesienie posiadania w ramach komercjalizacji przedsiębiorstw.

Odszkodowanie za plan miejscowy – przygotowanie pozwu

Kancelaria po konsultacjach z rzeczoznawcami przygotowała pozew przeciwko jednej z podpoznańskich gmin o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zapisy nowego planu miejscowego uniemożliwiają korzystanie przez klientów z ich nieruchomości w dotychczasowy sposób. Ponieważ negocjacje z gminą nie doprowadziły do zawarcia ugody konieczne stało się wystąpienie do sądu.

Zasiedzenie kilku nieruchomości – jaka opłata sądowa

Kancelaria reprezentuje wnioskodawców w sprawie o zasiedzenie fragmentów trzech działek w centrum Poznania. Grunt ten był w jednolitym władaniu klientów, choć formalnie jego właścicielami były trzy różne podmioty. Zdaniem referendarza sądowego oraz sądu rejonowego taki stan faktyczny uzasadnia pobranie opłaty sądowej w potrójnej wysokości tj. 3 razy po 2000 zł. W ocenie kancelarii taka interpretacja przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niesłuszna. Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpozna zażalenie naszych prawników.

Zniesienie współwłasności gruntów rolnych

Kancelaria po żmudnych przygotowaniach złożyła do sądu wniosek o dział spadku i zniesienie współwłasności gruntów rolnych w jednej z podpoznańskich gmin. Sprawa jest trudna ze względu na zróżnicowaną specyfikę gruntów i ryzyko związane z wyceną poszczególnych części nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Poza tym sprawa jest wyzwaniem logistycznym ze względu na ponad 50 uczestników.

Zasiedzenie – opinia prawna

Na zlecenie spółki inwestycyjnej kancelaria przygotowała obszerny audyt prawny dotyczący krakowskiej nieruchomości, co której istnieje ryzyko zasiedzenia. Analiza obejmowała w szczególności kwestię samoistności posiadania, ochrony nabywcy w oparciu o rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz kwestię dobrej wiary nabywcy działającego w zaufaniu do treści księgi wieczystej.

Służebność przesyłu – roszczenia deweloperów

Na zlecenie poznańskiej spółki deweloperskiej kancelaria wystąpiła przeciwko operatorowi dużej magistrali wodociągowej z roszczeniami z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach ubiegłych. Roszczenia klienta wynikają z faktu, że przez jego grunt inwestycyjny przebiega magistrala wodociągowa, a więc z jej strefie ochronnej grunt nie może być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem (budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne). We współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi kancelaria będzie prowadzić negocjacje, a w razie ich niepowodzenia wejdzie na drogę sądową.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie warszawskiej spółki akcyjnej przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej. Jednym z kluczowych zagadnień była wykładnia przesłanki „kontynuacji funkcji zabudowy”, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Odstąpienie od umowy przedwstępnej – korzystny wyrok

Kancelaria reprezentuje klientkę w sprawie z jej powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), której przedmiotem jest wykreślenie roszczenia z działu III księgi w związku z odstąpieniem przez klientkę od umowy przedwstępnej. Sąd I instancji podzielił argumentację kancelarii za skutecznością odstąpienia i dokonał uzgodnienia działu III księgi wieczystej.

Umowy o prace projektowe – sukces w pierwszej instancji

Po przeszło rocznym procesie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zapadł wyrok korzystny dla klienta kancelarii pozwanego przez podwykonawcę o zapłatę kilkuset tysięcy złotych za usługi związane z podwykonawstwem projektów budowlanych. Spornym zagadnieniem był m. in. zarzut przedawnienia powiązany z kwestią terminy wykonania dzieła oraz podstawy do miarkowania kary umownej. Sąd I instancji podzielił argumentację kancelarii i oddalił powództwo. Wyrok jest nieprawomocny.

Zniesienie współwłasności – apelacja

Na zlecenie klientek mec. Tomasz Przybecki włączył się do postępowania apelacyjnego w sprawie o zniesienie współwłasności. Nietypowość sytuacji polega na tym, że postępowanie przed sądem drugiej instancji zostało podjęte po 4 latach zawieszenia. W tej sytuacji zmianie uległy stanowiska stron, a przede wszystkim aktualność straciły operaty szacunkowe określające wartość poszczególnych lokali. W sprawie pojawia się ciekawe zagadnienie prawne na ile zakres zaskarżenia (postanowienie SR zostało zaskarżone tylko częściowo) ograniczają możliwość całościowej zmiany postanowienia działowego.

Grunty rolne – pierwszeństwo nabycia dla przedwojennych właścicieli

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną skomplikowanych transakcji, których przedmiotem są kilkusethektarowe grunty rolne. Klientom kancelarii – spadkobiercom dawnych właścicieli ziemskich – przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Specyfika przedsięwzięcia polega na pozyskaniu inwestorów zewnętrznych i umowny zabezpieczeniu interesu klientów w relacji z ANR oraz inwestorami.

Prawa autorskie – naruszenia w Niemczech

Na zlecenie polskich projektantów mec. Tomasz Przybecki wystąpił przeciwko niemieckiej spółce w związku z naruszeniem przez nią praw autorskich do projektów koncepcyjnych wystroju sieci restauracji. W toku negocjacji z prawnikami niemieckimi udało się wypracować korzystną ugodę, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Podatek akcyzowy – pojazd specjalny

W ramach stałej obsługi przedsiębiorstwa kancelaria prowadzi spór w zakresie akcyzy od sprowadzonego pojazdu. Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu specjalnego służącego jako pomoc drogowa i w związku z tym uznaje, że nie ma podstaw do naliczenia akcyzy. W ocenie urzędu celnego pojazd należy kwalifikować jako osobowy, mimo przedłożonej opinii rzeczoznawcy i mimo prawomocnej rejestracji pojazdu jako pojazdu specjalnego. Obecnie przygotowywane jest odwołanie od negatywnej decyzji urzędu celnego.

Prawo spadkowe – skarga kasacyjna

Na zlecenie klientki kancelaria przygotowała skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie się od skutków przyjęcia spadku wprost wskutek upływu 6 miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Klientka próbowała uchylić się przed sądem od przyjęcia spadku, powołując się na błąd w postaci braku świadomości istnienia długów spadkowych i błędu co do prawa (error iuris). Sąd obu instancji nie podzieliły stanowiska klientki, w związku z czym jedyną szansą pozostaje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

[update] Sąd Najwyższy podzielił zarzuty kancelarii i uchylił zaskarżone orzeczenie sądu okręgowego, co w dalszej konsekwencji umożliwiło klientkom uchylenie się od skutków przyjęcia spadku wprost.

Wywłaszczenia – specustawa Euro 2012

Kancelaria reprezentuje właścicieli gruntów, którzy zostali wywłaszczeni na potrzeby rozbudowy ul. Grunwaldzkiej w ramach przedsięwzięcia Euro 2012. W związku z faktem, że negocjacje z inwestorem zakończyły się fiaskiem, postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania toczy się przed wojewodą. Aktualnie spór ogniskuje się wokół operatów szacunkowych sporządzonych w celu ustalenia odszkodowania, których wyniki nie prowadzą do pełnego naprawienia szkody wyrządzonej klientom.

Odrębny zagadnieniem jest kwestia podatku od towarów i usług (VAT) w sytuacji gdy podmiotem wywłaszczonym jest czynny podatnik VAT w rozumieniu art. 15 VATU. W takiej sytuacji przeniesienie własności nieruchomości wskutek wydania decyzji lokalizacyjnej traktowane jest jako dostawa towarów, a kwota odszkodowania ustalona przez wojewodę jest traktowana jako kwota brutto, od której wywłaszczony podatnik VAT musi odprowadzić podatek. W tej sytuacji konieczne jest wydanie decyzji ustalającej odszkodowania w takiej kwocie, aby obejmowała ona również podatek VAT.

Kontrola UOKiK – postępowanie w sprawie ewentualnych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Adwokat Tomasz Przybecki reprezentuje spółkę o profilu handlowym w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające, w ramach którego badane są m. in. stosowane wzorce umowne oraz formy prowadzenia sprzedaży przez kontrolowany podmiot. W zależności od wyników postępowania wyjaśniającego podejmowane będą dalsze kroki.

Nieważność decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Na zlecenie spółki inwestującej w nieruchomości kancelaria wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta miasta zatwierdzającej podział nieruchomości (działki geodezyjnej), albowiem podział został dokonany niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W międzyczasie, część nowowydzielonych działek została przeznaczona pod jedną z inwestycji drogowych związanych z projektem Euro 2012. Istotnym zagadnieniem prawnym jest czy taka decyzja wywołuje nieodwracalne skutki prawne, a w konsekwencji czy w ogóle można stwierdzić jej nieważność.

Warunki zabudowy – skarga do WSA

Na zlecenie klientów – właścicieli nieruchomości w Krakowie przygotowana została skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję prezydenta miasta o warunkach zabudowy dla budowy parkingu podziemnego. Większość zarzutów dotyczy kwestii związanych z prawem ochrony środowiska, jednak odrębnym zagadnieniem prawny jest czy decyzję o warunkach zabudowy może wydać organ gminy, która jest jednocześnie inwestorem (podmiotem występującym o decyzję WZ). W ocenie prawników kancelarii doszło do niedopuszczalnej sytuacji, gdzie organ administracji orzeka we własnej sprawie. O słuszności zarzutów zadecyduje sąd.

Nieuczciwa konkurencja – przejęcie pracowników i kontrahentów

Kancelaria wszczęła postępowanie przeciwko przedsiębiorcy, który dopuścił się szeregu czynów nieuczciwej konkurencji względem klientki polegających m. in. na przejęciu jej pracowników oraz większości kontrahentów. Wystosowane zostało wezwanie do zaniechania naruszeń, złożenia stosownych oświadczeń w prasie oraz naprawienia szkody. Obecnie kończą się prace nad wyliczeniem szkody, co wymaga współpracy z biegłymi księgowymi i ekonomistami. W najbliższych tygodniach złożony zostanie pozew.

Podział majątku małżeńskiego – zapłata za korzystanie z nieruchomości ponad udział

Kancelaria wniosła apelację od wyroku sądu rejonowego w sprawie o podział majątku małżeńskiego. Istotnym zagadnieniem prawnym jest czy małżonek korzystający ze wspólnej nieruchomości z wyłączeniem drugiego małżonka zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy ponad przysługujący mu udział 1/2. Szczególnie ważne jest współwłaściciel winien wcześniej domagać się wydania mu nieruchomości do współkorzystania oraz czy samo wniesienie sprawy o podział majątku winno być traktowane jako brak zgody na korzystanie z całej nieruchomości przez drugiego współwłaściciela.

Skarga kasacyjna – służebność przesyłu

Kancelaria przygotowuje skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Sądy obu instancji oddaliły wniosek o ustanowienie służebności wywodząc że przedsiębiorstwo przesyłowe zasiedziało służebność przesyłu polegającą na przesyle ropy naftowej za pomocą podziemnego rurociągu. Skarga kasacyjna zogniskowana jest na problematykę art. 292 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zasiedzenie służebności możliwe jest tylko co do trwałych i widocznych urządzeń. Sporne jest czy biegnące pod ziemią urządzenia infrastruktury liniowej mogą być uznane za widoczne w rozumieniu powyższego przepisu.

Subsydiarny akt oskarżenia – ratunek dla pokrzywdzonego

W ramach stałej obsługi przedsiębiorstwa kancelaria wniosła do sądu tzw. subsydiarny akt oskarżenia w sprawie karnej przeciwko byłemu pracownikowi w związku z domniemanym przywłaszczeniem mienia. Wcześniej prokuratura dwukrotni umorzyła dochodzenie, nie znajdując podstaw do sformułowana i popierania przed sądem własnego aktu oskarżenia. W określonych sytuacjach pokrzywdzony (w tym wypadku spółka) może za pomocą adwokata wnieść akt oskarżenia zamiast prokuratora. Często jest to jedyna szansa na skuteczne dochodzenie sprawiedliwości w sprawie karnej.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Kancelaria prowadzi sprawę o zasiedzenie udziału 1/2 w nieruchomości położonej w Poznaniu. W latach 60 na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1972 roku o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach doszło do podziału geodezyjnego działek i przeniesienia części z nich na rzecz jednego ze współwłaścicieli. W konsekwencji klientka samoistnie posiadała działkę ponad przysługujący jej udział i w konsekwencji nabyła własność pozostałej części wskutek zasiedzenia.

Obrót nieruchomościami – skomplikowana sprzedaż strychu w kamienicy

Kancelaria obsługuje spółkę celową zamierzającą nabyć od wspólnoty mieszkaniowej odrębne lokale powstałe na strychu. Kilkumiesięczne negocjacje doprowadziły do wypracowania projektu aktu notarialnego, który obecnie jest przedmiotem szczegółowych rozmów. Specyfika obrotu pomieszczeniami strychowymi polega na tym, że kupujący jest najczęściej również inwestorem w zakresie prac projektowych i robót budowlanych niezbędnych do wyodrębnienia lokali strychowych i ich sprzedaży. Ustalenie zasad odpowiedzialności za proces budowlany oraz zabezpieczenia interesów nabywcy wymaga wielu precyzyjnych i obszernych zapisów.

Zapis testamentowy a prawo do zachowku

Klientka kancelarii została wezwana do wykonania zapisu testamentowego polegającego na ustanowieniu prawa użytkowania na udziale w nieruchomości, który przypadł jej w spadku. W ocenie prawników kancelarii nie ma podstaw do wykonaniu zapisu ze względu na jego niejasne sformułowanie uniemożliwiające jakąkolwiek wykładnię. Ponadto uprawniony z zapisu nie chce spełnić świadczenia pieniężnego wynikającego z art. 998 par. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie można nikogo obciążyć zapisem ponad przysługujące mu prawo do zachowku. W razie niepowodzenia negocjacji wszystkie te kwestie zostaną zweryfikowane przez sąd.

Zniesienie współwłasności gruntów rolnych i mieszkaniowych

Kancelaria rozpoczęła sprawę o zniesienie współwłasności rozległych gruntów w jednej z podpoznańskich gmin. Bardzo zróżnicowana specyfika nieruchomości, od gruntów pod zbiornikami wodnymi po tereny mieszkaniowe, sprawia, że postępowanie będzie długotrwała i skomplikowane. Co więcej, w sprawie występuje ponad 50 uczestników, w większości reprezentujących sprzeczne interesy.

Wspólnoty mieszkaniowe – pozew przeciwko wspólnocie pozbawionej zarządu

Kancelaria reprezentuje członka wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o uchylenie uchwał. Przypadek jest o tyle ciekawy, że od jakiegoś czasu wspólnota nie ma skutecznie wybranego zarządu, a wszelkie późniejsze czynności były podejmowane przez osoby, które w istocie nie są członkami zarządu. Taki stan rzeczy wymusza wiele ciekawych rozwiązań w sferze procesowej.

Prawo budowlane – rozliczenia z generalnym wykonawcą

Kancelaria reprezentuje inwestora w procesie budowlanym w sporze z generalnym wykonawcą obiektów przemysłowych i magazynowych. Spór dotyczy naliczenia kar umownych, wymagalności poszczególnych transz wynagrodzenia oraz odstąpienia od umowy w niewykonanej części. W razie niepowodzenia negocjacji sprawa znajdzie finał na wokandzie.

Sprzedaż nieruchomości – zwrot nienależnego świadczenia

Korzystnym wyrokiem sądu rejonowego zakończyła się prowadzona przez kancelarię sprawa przeciwko sprzedawcy nieruchomości o zwrot części ceny otrzymanej od kupującego. Podstawą zwrotu nienależnego świadczenia jest fakt, że część działek jeszcze przed zawarciem transakcji przeszła na własność gminy na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a zatem sprzedający nie mógł nimi rozporządzać (nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet).

Zniesienie współwłasności kamienicy – apelacja

Do kancelarii trafili współwłaściciele kamienicy, którzy zlecili wniesienie apelacji od postanowienia sądu rejonowego w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez wyodrębnienie lokali mieszkalnych. Pokrzywdzenie klientów polega zarówno na przyznaniu im mniej wartościowych lokali, jak i pominięciu ich roszczeń akcesoryjnych związanych z korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych uczestników ponad przysługujące im udziały. Analiza postępowania pierwszoinstancyjnego doprowadziła do sformułowania wielu zarzutów, w tym dotyczących dezaktualizacji operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego, co wynika wprost z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ciekawą kwestią jest również metodologia szacowania mieszkań zajętych przez tzw. lokatorów z przydziału, tzn. czy wartość powinna być w takiej sytuacji korygowana stosownym współczynnikiem. O zasadności apelacji wypowie się sąd okręgowy.

Prawo zamówień publicznych – opinia prawna

Na zlecenie specjalistycznej pracowni projektowej kancelaria przygotowuje opinię prawną dotyczącą wykładni umowy o prace projektowe oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Różnice w interpretacji zapisów umowy pomiędzy inwestorem a klientem kancelarii sprowadzają się do niezgodności rozliczeń rzędu kilkuset tysięcy złotych. W toku negocjacji konieczne stało się przygotowanie opinii, która pomoże klientowi znaleźć odpowiednie argumenty w dalszej części sporu.

Wspólnoty mieszkaniowe – uchylenie uchwały w przedmiocie absolutorium

Dzisiaj zapadł korzystny wyrok Sądu Okręgowego uchylający uchwałę poznańskiej wspólnoty mieszkaniowej w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty. Kancelaria reprezentuje jednego z właścicieli, który nie zgadza się polityką obecnego zarządu. Jednym z powodów uchylenia uchwały było nieprzedstawienie przez zarząd pisemnego sprawozdania z działalności zarządu za rok poprzedzający udzielenie absolutorium.

Prawo autorskie w Internecie

Kancelaria reprezentuje spółkę z branży hostingowej w sporze z amerykańską spółką – właścicielem praw autorskich do specjalistycznego oprogramowania. Spór ogniskuje się wokół problemu przekroczenia zakresu licencji oraz sposobu kalkulacji odszkodowania na gruncie polskiej ustawy o prawi autorskim i prawach pokrewnych.

Prawo autorskie – ściganie naruszeń w internecie

Kancelaria przyjęła zlecenie monitorowania i ścigania naruszeń praw autorskich do utworów literackich znanej poznańskiej autorski. Specyfika zlecenia polega na prowadzeniu sporu z administratorami popularnych portali umożliwiających pobieranie z sieci całych książek lub ich fragmentów oraz nielegalnie przygotowanych audiobooków. Celem działań jest pociągnięcie do odpowiedzialności portali internetowych, które według ekspertyz kancelarii są współodpowiedzialne za naruszenia. Dotychczasowe działania polegające na zgłaszaniu pojedynczych naruszeń i ściganiu ich bezpośrednich sprawców okazały się bowiem niewystarczające.

Zwrot opłat za przedszkole

Kancelaria Tomasz Przybecki wspólnie z Kancelarią Konieczny-Polak prowadzi sprawę ponad 80 osób przeciwko jednej z wielkopolskich gmin o zwrot opłat za przedszkole dotyczące dodatkowych zajęć. Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu unieważnił uchwałę rady gminy regulującą odpłatność za dodatkowe świadczenia w przedszkolach publicznych. Orzeczenie to otwiera drogę do dochodzenia zwrotu wpłaconych należności przez dziesiątki osób. W razie niepowodzenia negocjacji ugodowych sprawa zostanie skierowana do sądu.

Prawo spółek – problemy z dziedziczeniem udziałów

Na zlecenie klientki kancelaria podjęła się uregulowania spraw spadkowych po właścicielu udziałów w kilku spółkach z o.o. Niestety po śmierci spadkodawcy członkowie zarządów spółek sprzeniewierzyli się woli udziałowca i dokonali szeregu transakcji ukierunkowanych na wyprowadzenie majątku ze spółek, polegających m. in. na pozornym obciążeniu nieruchomości oraz na zawarciu pozornych umów sprzedaży udziałów w spółkach – córkach.

Zwrot akcyzy – firmy transportowe

Kancelaria wystąpiła z pionierskim wnioskiem do polskiego urzędu celnego o zwrot akcyzy za paliwo pobranej po raz drugi w Niemczech na podstawie przepisów Energiesteuergesetz ze względu na przewożenie paliwa w nieoryginalnych zbiornikach w pojazdach ciężarowych. Z problemem naliczania podatku przez niemieckie służby celne boryka się wiele firm transportowych, które zamontowały w swoich pojazdach większe (legalne) zbiorniki paliwa. Niezależnie od działań ukierunkowanych na zakwestionowanie niemieckich decyzji podatkowych klient postanowił wystąpić z pionierskim wnioskiem o zwrot akcyzy przez polskie organy celne. Problemem tym zajęła się również Komisja Europejska, której odpowiedź potwierdza również możliwość uzyskania zwrotu akcyzy z państwa macierzystego. Pismo KE.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – spółka z o.o.

Kancelaria analizuje zasadność wniesienia apelacji w sprawie o ustalenie nieważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w której spółka z o.o. zabezpieczyła w ten sposób dług osoby fizycznej z tytułu pożyczki. Sąd I instancji uznał, że spółka przewłaszczyła nieruchomość bez wymaganej przez KSH uchwały zgromadzenia wspólników. Tymczasem zarząd spółki legitymował się stosowną uchwałą. Spór dotyczy interpretacji jej zapisów oraz tego, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie w ogólne jest „zbyciem nieruchomości”, o którym mowa w art. 228 pkt. 4 KSH.

Prawo spadkowe – zmniejszenie zapisu

Kancelaria reprezentuje spadkobiercę testamentowego w sporze z inną osobą uprawnioną do zapisu. Przedmiotem zapisu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które odziedziczył klient. Zapisobiorca domaga się przeniesienia własności mieszkania powołując się na zapis dokonany przez spadkodawcę. Zgodnie z art. 998 KC zapis taki winien zostać umniejszony o wartość zachowku należnego spadkobiercy. Wątpliwości budzi m. in. czy w takiej sytuacji zapis powinien zostać umniejszony tylko do udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu czy też powinien być wykonany w całości, ale za spłatą pieniężną ze strony zapisobiorcy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przychyla się raczej do drugiej koncepcji, a zatem w procesie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli klient będzie dochodził zasądzenia na jego rzecz spłaty połowy wartości zapisu.

Wspólnoty mieszkaniowe – korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Dzisiaj zapadł korzystny wyrok SA w Poznaniu, prawomocnie kończący spór pomiędzy właścicielami lokali, reprezentowanymi przez kancelarię, oraz wspólnotą mieszkaniową o uchylenie szereg uchwał. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej wspólnoty mieszkaniowej i potwierdził stanowisko powodów, że sprzeczna z prawem jest uchwała wspólnoty, która ustala zaliczkę na fundusz remontowy w sposób nieproporcjonalny do udziałów poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. Wspólnota nie może zatem w drodze głosowania ustalić innych obciążeń dla poszczególnych właścicieli lokali niż wynikające z posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Nieważność ugody sądowej – korzystny wyrok SO w Poznaniu

Sukcesem zakończyła się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu na skutek apelacji wniesionej przez kancelarię w sprawie o unieważnienie ugody sądowej. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko powódki, że nieważna jest ugoda sądowa w sprawie eksmisyjnej, o ile lokator pozbawiony zostaje prawa do lokalu socjalnego.

Eksmisje – wyrok SN potwierdza odpowiedzialność gminy za brak pomieszczeń tymczasowych

W dniu 21 stycznia 2011 roku Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 120/10 podjął uchwałę, w której przesądził, że gmina może ponosić wobec właściciela lokalu odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną niewskazaniem pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1047 § 4 k.p.c. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy eksmisji oraz dwóch możliwych wyroków eksmisyjnych.

1) Po pierwsze sąd może przyznać lokatorom lokal socjalny (m .in. bezrobotnym, inwalidom, korzystającym z pomocy społecznej etc.). Wówczas eksmisja wstrzymana jest do czasu, gdy gmina (i tylko gmina) zaoferuje eksmitowanym lokal socjalny, co w praktyce może trwać wiele lat. Za ten czas ustawodawca wprost przewidział możliwość żądania od gminy odszkodowań, co wielu właścicieli wykorzystuje, masowo pozywając gminy do sądów.

2) W drugim wariancie sąd może orzec eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Wówczas jej wykonanie jest łatwiejsze, albowiem komornik wykona eksmisję, jeżeli dłużnik (eksmitowany), wierzyciel (właściciel lokalu) albo gmina wskaże tzw. pomieszczenie tymczasowe (pomieszczenie o pow. 3 m2 na jednego mieszkańca, spełniające najbardziej podstawowe kryteria określone w rozporządzeniu – więcej na temat pomieszczeń tymczasowych w artykule adw. Tomasza Przybeckiego).

W przypadku pomieszczeń tymczasowych do tej pory nie było zgody czy obowiązek gminy do jego dostarczenia ma charakter bezwarunkowy oraz czy gmina odpowiada odszkodowawczo za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego. Ten stan niepewności prawnej sprawiał, że paradoksalnie wielu właścicieli wolało przyznanie lokalu socjalnego la ich lokatorów, co wprawdzie odkładało faktyczną eksmisję ad calendas graecas, ale dawało pewność uzyskania odszkodowania od gminy w wysokości rynkowe czynszu najmu, jaki można by osiągnąć za dany lokal. Cytowana uchwała Sądu Najwyższego być może przywróci naturalny stan rzeczy i zwiększy liczbę orzekanych eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, co powinno stać się poważnym bodźcem dla gmin do energicznych działań służących pozyskaniu pomieszczeń tymczasowych.

Reforma rolna – uchwała NSA przywraca drogę administracyjną odzyskiwania majątków

W dniu 10 stycznia 2011 Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt I OPS 3/10), w której zaprezentowano stanowisko, że par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 10, poz. 51, ze zm.) może być nadal podstawą prawną wszczynania i prowadzenia postępowań przed wojewodą o ustalenie, że nieruchomość ziemska lub jej część nie podpadała pod przepisy dekretu o reformie rolnej. Uchwała ta ma fundamentalne znaczenie dla spadkobierców byłych właścicieli ziemskich, którzy od czasu postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie P 108/08 skazani byli na drogę postępowania cywilnego, co wiązało się z wieloma niedogodnościami. Analiza powyższej uchwały NSA pozwoli odpowiedzieć na pytanie jaką drogę powinni obecnie obrać ci właściciele, co do których wojewodowie prawomocnie umorzyli postępowania administracyjne odsyłając ich na drogę postępowania sądowego. W grę wchodzi ponowne złożenie wniosku, wznowienie postępowania albo uchylenie decyzji umarzającej. Więcej informacji można znaleźć w relacjach prasowych.

Prawa autorskie – projekty stoisk targowych

Kancelaria reprezentuje projektanta, który dochodzi odszkodowania za naruszenie jego osobistych i majątkowych praw autorskich do projektów stoisk targowych wykorzystywanych przez inny podmiot bez zgody i bez uregulowania wynagrodzenia. Zawezwanie do próby ugodowej przez sądem nie przyniosło spodziewanego efektu, w związku z czym w najbliższych dniach wniesiony zostanie pozew do sądu.

Umowy przedwstępne – bezczynność dewelopera

Klient kancelarii zawarł umowę przedwstępną z deweloperem, w której ten zobowiązał się do sprzedaży lokalu użytkowego oraz spełnienia szeregu innych obowiązków obejmujących m. in. uzyskanie zgody pozostałych właścicieli lokali na prowadzenie działalności handlowej w lokalu oraz sprzedaż lokalu. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Mimo wielokrotnych monitów deweloper nie przystąpił do umowy przyrzeczonej. Kancelaria na zlecenie klienta podjęła się sprawy sądowej o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na podstawie art. 390 par. 2 KC w zw. z art. 64 KC.

Prawo podatkowe – odpowiedzialność biura rachunkowego

Kancelaria podjęła się reprezentacji renomowanego biura podatkowego w sporze z klientem, który dochodzi odszkodowania za rzekomy błąd w rozliczaniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Skomplikowana materia prawnopodatkowa wymaga dokładnej analizy przepisów oraz interpretacji zapisów umownych regulujących obieg dokumentów i przepływ informacji pomiędzy biurem rachunkowym i obsługiwaną spółką.

Inwestycje budowlane – umowy projektowe

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną skomplikowanej umowy na prace projektowe dla jednego z większych przedsięwzięć inwestycyjnych w Poznaniu w najbliższych latach. Celem działań prawników jest zabezpieczenie interesów głównego projektanta w relacji z inwestorem oraz inwestorem zastępczym. Konieczne jest uwzględnienie regulacji wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz tzw. specustawy regulującej proces inwestycyjny. Tworzenie umowy wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu inwestycji strukturalnych (specustawy) oraz uwzględnienia wielu czynników zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem protestów ze strony społeczności lokalnych oraz ich wpływu na prawomocność decyzji administracyjnych i dochowanie terminów przez wykonawców.

Prawo spółek – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę komandytową

Gdy działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osiąga znaczne rozmiary, konieczna jest minimalizacja ryzyka i wypracowanie prawnej formuły, w której działalność może być bezpiecznie kontynuowana. Ze względu na korzyści podatkowe (brak podwójnego opodatkowania) coraz więcej klientów decyduje się na założenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozwiązanie takie oferuje bezpieczeństwo dla osobistego majątku przedsiębiorcy i jednocześnie korzystne warunki opodatkowania w zakresie podatku dochodowego. Na zlecenie dużej firmy handlowej kancelaria prowadzi proces przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę komandytową. Konieczne jest opracowanie koncepcji, przygotowanie umowy sp. z o.o. i spółki komandytowej, opracowanie zasad wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki komandytowej. Rozważenia wymagają również aspekty dotyczące przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Inwestycje budowlane – przygotowanie transakcji

Kancelaria przyjęła zlecenie polegające na przygotowaniu umów i zabezpieczeniu firmy projektowo-wykonawczej w ramach procesu inwestycyjnego obejmującego budowę osiedla domów jednorodzinnych. Zadanie prawne polega na sfinalizowaniu negocjacji z inwestorem, umownym zabezpieczeniu interesów wykonawcy oraz określeniu prawnych zasad współpracy stron przy sprzedaży poszczególnych domów końcowym odbiorcom.

Prawo internetowe – obsługa prawna specjalistycznego portalu HR

Kancelaria podpisała umowę na obsługę prawną powstającego portalu internetowego z branży HR. Konieczne jest nie tylko przygotowanie regulaminu funkcjonowania portalu, polityki prywatności ale również warunków świadczenia usług komercyjnych (aukcje, ogłoszenia etc.).

Projekty budowlane – prawa autorskie

Kancelaria reprezentuje specjalistyczną firmę projektową w sporze z inwestorami, którzy posługują się projektami, do których nie przeniesiono praw autorskich. Skomplikowane relacje pomiędzy inwestorami, inwestorami zastępczymi i podwykonawcami doprowadziły do przekazania projektów bez przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów. W razie niepowodzenia negocjacji sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

Adwokat Tomasz Przybecki w ramach ogólnopolskiej akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich przyjął w kancelarii siedmiu klientów, udzielając porad głównie z zakresu prawa spadkowego i nieruchomości.

Prawo budowlane – prawa autorskie do projektu budowlanego

Na zlecenie renomowanego biura projektowego kancelaria podjęła się reprezentacji w sporze z inwestorem, który w ocenie klienta rozpoczął przetarg na prace budowlane, mimo że nie nabył majątkowych autorskich praw do projektów wykonawczych (utworów). Złożoność zagadnienia prawnego wynika z braku spójności umów inwestora z głównym projektantem oraz umów głównego projektanta z jego podwykonawcami. Na korzyść klienta działa zasada wyrażona w art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zniesienie współwłasności przy podziale majątku małżeńskiego

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta, który nabył udział w nieruchomości od jednego z rozwiedzionych małżonków. Ponieważ między byłymi małżonkami toczy się postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego, kancelaria w imieniu nabywcy przystąpiła do powyższej sprawy. Niewątpliwie nabywca udziału w nieruchomości należącej do rozwiedzionych małżonków ma interes prawny upoważniający go do udziału w sprawie. W przedmiotowym postępowaniu konieczne będzie również rozstrzygnięcie, czy w orzeczeniu kończącym możliwe jest również zniesienie współwłasności i fizyczny podział nieruchomości obejmujący zarówno podział majątku wspólnego małżeńskiego oraz zniesienie współwłasności pomiędzy trojgiem współwłaścicieli.

Polityka mieszkaniowa – odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego

W poznańskim wydanie Gazety Wyborczej ukazał się interesujący tekst dotyczący polityki Miasta Poznań w zakresie dostarczania lokali socjalnych. Kontrowersje budzi fakt, że nawet w najbardziej oczywistych przypadkach Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie chce prowadzić negocjacji co do wysokości odszkodowania należnego właścicielom kamienic i zmusza ich do kierowania sprawy na drogę sądową. Co najmniej dyskusyjne jest czy taka polityka nie naraża budżetu Miasta na dodatkowe, często niepotrzebne, koszty.

Prawo internetu – regulamin portalu społecznościowego

Kancelaria przygotowuje regulamin nowopowstającego portalu społecznościowego. Przygotowanie takiego dokumentu wymaga pogłębionej analizy regulacji prawnych m. in. z zakresu prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa konsumenckiego oraz wielu innych przepisów. Dobrze opracowany regulamin to taki, który jest w stanie przewidzieć większość konfliktowych sytuacji, jakie mogą powstać w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony praw administratora serwisu.

Specustawa drogowa – sukces przed NSA, czy przebudowa wiaduktu w Antoninku zostanie wstrzymana?

Sukcesem zakończyła się prowadzona przez kancelarię sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w imieniu właścicielki gruntów wywłaszczonych pod inwestycję drogową – przebudowę wiaduktu w Antoniku. Skarga kasacyjna przygotowana przez mec. Tomasza Przybeckiego została uznana przez Sąd za uzasadnioną. NSA przychylił się do stanowiska, że przepisy tzw, specustawy drogowej nie mogą wyłączać absolutnie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Sądu treść decyzji lokalizacyjnej wydawanej na podstawie specustawy drogowej powinna uwzględniać słuszny interes właściciela gruntu gwarantowany zapisami planu miejscowego. W przypadku klientki organy administracji poprzez wydanie decyzji lokalizacyjnej pozbawiły ją możliwości przeprowadzenia kolektora deszczowego, którego przebieg jest zagwarantowany w m.p.z.p.. W związku z dzisiejszym wyrokiem podjęte zostaną działania zmierzające do wstrzymania inwestycji i odpowiedniej zmiany pozwolenia na budowę.

Prawu budowlane – kary umowne

Prawnicy kancelarii przystąpili do procesu sądowego po stronie pozwanej branżowej pracowni projektowej. Sprawa o kilkaset tysięcy złotych toczy się z powództwa podwykonawcy, który nie zgodził się z nałożeniem na niego kar umownych za opóźnienie i potrąceniu ich z należnym mu wynagrodzeniem. Domaga się on całości wynagrodzenia, próbując wykazać, że kara umowna jest nazbyt wygórowana. Zasadność i granice miarkowania kary umownej określi sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Wady samochodu – postępowanie przeciwko importerowi i sprzedawcy

Stały klient kancelarii od wielu miesięcy ma problem z zakupionym, drogim samochodem terenowym, w którym ujawniły się liczne wady uniemożliwiające normalną eksploatację. Wielokrotne naprawy wykonywane w ramach uprawnień gwarancyjnych nie przyniosły efektu, a terminy wynikające z rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy upłynęły bezskutecznie. Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta w sporze z dealerem oraz importerem, a sama historia doczekała się relacji telewizyjnej.

Sprzedaż nieruchomości w trakcie egzekucji komorniczej

Od kilku tygodni kancelaria na zlecenie właściciela nieruchomości będącej przedmiotem postępowania egzekucyjnego opracowuje koncepcję i prowadzi rozmowy co do sprzedaży nieruchomości. Specyfika egzekucji z nieruchomości znacznie utrudnia przygotowanie koncepcji, która byłaby zadowalająca dla obu stron zarówno w zakresie bezpieczeństwa oraz aspektów podatkowych.

Sprzedaż działki drogowej – odpowiedzialność za wadę prawną

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta w sporze z tytułu wad prawnych nabytej przez niego nieruchomości. Klient kupił jedną nieruchomość składającą się z kilku działek, w tym jednej o charakterze drogowym. Zbywca figurował w księdze wieczystej jako właściciel wszystkich działek, jednak już po transakcji okazało się, że działka drogowa z dniem 1 stycznia 1999 roku przeszła z mocy prawa na własność Miasta Poznań, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Tym samym zbywca, mimo wpisu do księgi wieczystej, nie mógł skutecznie rozporządzić jedną z działek w myśl zasady nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet.W imieniu klienta kancelaria wniosła do sądu pozew o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość działki drogowej, której klient nie nabył skutecznie. Sąd wydał nakaz zapłaty, a zasądzone należności są obecnie egzekwowane przez komornika.

Służebność przesyłu – kolejne odszkodowania za rurociąg na działce

Na zlecenie właścicieli nieruchomości położonej na terenie Poznania kancelaria podjęła się rozwiązania problemu z wodociągiem przechodzącym przez działkę klientów bez ich zgody. Przeprowadzona analiza prawna wskazuje na możliwość uzyskania dużych kwot od przedsiębiorstwa wodociągowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za ustanowienie służebności przesyłu. Aktualnie trwają prace nad oszacowaniem roszczenia, a niebawem zostaną wystosowane pierwsze żądania do odpowiedzialnego podmiotu. W razie niepowodzenia negocjacji sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.Jest to kolejna sprawa przeciwko przedsiębiorstwom przesyłowym za bezprawne przeprowadzenie urządzeń na cudzych nieruchomościach. Roszczenia Mandantów zostały zgłoszone do operatora sieci. Obecnie trwają negocjacje odnośnie ustalenia wynagrodzenia połączone z analizami biegłych z zakresu szacowania nieruchomości.

Zwrot nieruchomości – czy dobrowolna sprzedaż to również wywłaszczenie?

Na zlecenie klientki kancelaria podjęła się reprezentacji w sprawie zwrotu nieruchomości położonej na Jeżycach. Zagadnienie jest o tyle ciekawe, że przejście własności na Skarb Państwa w latach 80′ nie nastąpiło poprzez decyzję wywłaszczeniową, ale w trybie cywilnoprawnej umowy sprzedaży nieruchomości. W ocenie prawników kancelarii okoliczności sprawy wskazują jednak, że w istocie było to wywłaszczenie, ponieważ w razie odmowy przystąpienia do aktu notarialnego wszczęte zostałoby postępowanie wywłaszczeniowe na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i nabywaniu nieruchomości. Sytuację komplikuje fakt, że wywłaszczona nieruchomość została w międzyczasie oddana w użytkowanie wieczyste innemu podmiotowi.

Facebook – fałszywy profil poznańskiej autorki

Adwokat Tomasz Przybecki podjął się reprezentacji znanej poznańskiej autorki w sporze z portalem społecznościowym Facebook oraz nieustalonym dotąd sprawcą naruszenia dóbr osobistych klientki. Czytelnicy poinformowali klientkę o jej rzekomym profilu w portalu Facebook.com. Problem w tym, że profil został stworzony i jest administrowany przez kogoś innego bez wiedzy i zgody autorki, a nadto z wykorzystaniem jej wizerunku i praw autorskich do niektórych powieści. Dotychczasowe próby usunięcie fałszywego profilu, podejmowane bezpośrednio przez klientkę, nie dały efektu. Co zabawne, Facebook wymaga w takiej sytuacji od poszkodowanego, aby wskazał swój prawdziwy profil. Nikt nie przewidział najwyraźniej sytuacji, gdzie osoba pokrzywdzona nie ma i nie chce mieć profilu w tym portalu społecznościowym… „Usuniemy fałszywy profil jeśli założysz u nas swój prawdziwy” – czy taka polityka portalu jest zgodna z prawem? Na to pytanie w ostateczności odpowie sąd, jednak sprawa nie należy do łatwych. Portal nie ma swojego formalnego przedstawicielstwa w Polsce, a roszczenia należy kierować do irlandzkiej spółki córki Facebook Ireland Limited. Aktualnie trwają działania mające na celu pozyskanie danych osobowych sprawcy naruszeń i skutecznej interwencji u właściciela portalu. Problem odpowiedzialności Facebooka poruszany jest również przez prawników zagranicznych. Po wystosowaniu wezwania do zaniechania naruszeń skierowanego do Facebook Ireland Ltdportal dobrowolnie usunął fałszywy profil. Krok ten umożliwia podjęcie dalszych działań zmierzających do ustalenia danych osobowych sprawcy i pociągnięcia go do odpowiedzialności. Pełnomocnik Facebooka odmówił udzielenia danych osobowych sprawcy naruszeń (osoby, która założyła fałszywy profil). W związku z tym kancelaria wystąpiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych o nakazanie portalowi udostępnienia danych osobowych sprawcy naruszeń. W pierwszej kolejności GIODO musi rozstrzygnąć czy w tym wypadku znajdą zastosowanie przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, a tym samym czy GIODO jest uprawniony do wydania takiej decyzji. Pod koniec października GIODO przekazał informację, że podjęte zostały czynności wyjaśniające, a sprawą zajmuje się również irlandzki odpowiednik GIODO.

Błąd w sztuce lekarskiej – zaniechania diagnostyczne

Od kilku miesięcy kancelaria reprezentuje pacjenta w sporze ze szpitalem w Ostrzeszowie. Klient trafił tam jako ofiara wypadku komunikacyjnego. Mimo zgłaszanych w wywiadzie bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz mrowienia kończyn personel medyczny nie przeprowadził badania tomografii komputerowej kręgosłupa i poprzestał jedynie na badaniu RTG. Po kilku godzinach hospitalizacji pacjent został wypisany i zezwolono mu na podróż do Poznania. Dopiero w szpitalu poznańskim wykonano pełną diagnostykę i stwierdzono złamanie dwóch kręgów w odcinku lędźwiowym. W ocenie prawników kancelarii doszło do błędu w sztuce lekarskiej, który mógł istotnie pogorszyć stan zdrowia klienta, a z pewnością naraził go na ogromne cierpienie. W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty ordynator oddziału stwierdził m. in., że to pacjent nalegał na szybki powrót do domu. (mimo że wypis nie został dokonany na wniosek i ryzyko pacjenta). Czy taka argumentacja zwalnia z odpowiedzialności lekarza? Na to pytanie odpowie sąd.

Reforma rolna – zwrot gruntów w Strzeszynie

Kancelaria przygotowuje opinię prawną na zlecenie spadkobierców przedwojennego właściciela gruntów rolnych w Strzeszynie (obecnie dzielnica Poznania). Sprawa jest o tyle ciekawa, że nabycie gruntów nastąpiło w 1939 roku na podstawie ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 28 grudnia 1925 roku o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1 z 1926 r.), natomiast odebranie tych samych gruntów po wojnie nastąpiło również pod pretekstem przeprowadzenia reformy rolnej, tyle że na podstawie przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1994 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na zlecenie klientów kancelaria przygotowuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na jedną z decyzji wydanych dotychczas w sprawie oraz generalna koncepcję dalszego postępowania, którego efektem ma być wpis własności spadkobierców do ksiąg wieczystych.

Nasza klasa a ochrona wizerunku

Nowy regulamin portalu Nasza klasa wprowadza bardzo szeroką klauzulę zezwalająca na wykorzystywane wizerunku zarejestrowanych użytkowników. Według informacji dziennika „Metro” zgoda na komercyjne wykorzystywanie zdjęć użytkowników ma być warunkiem dalszego utrzymania konta w portalu. Od strony prawnej problem jest warty uwagi z punktu widzenia niedozwolonych klauzul umownych oraz ewentualnie nadużycia pozycji dominującej. Dyskusyjne jest bowiem czy portal społecznościowy może uzależniać rejestrację użytkownika od zgody na komercyjne wykorzystanie jego wizerunku, skoro świadczenie użytkownika nie ma bezpośredniego związku z działalnością portalu. Więcej na stronach Metra. Dyskusję można śledzić na różnych forach internetowych. Więcj również w Gazecie Wyborczej.

Eksmisje – nieważność ugody sądowej

Kancelaria podjęła się prowadzenia ciekawej sprawy z zakresu prawa lokalowego. Klientka kancelarii jako pozwana w sprawie o wydanie nieruchomości zawarła ugodę, w której zobowiązała się do opuszczenia nieruchomości w określonym terminie. Mimo, że powódka od początku, na podstawie umowy użyczenia, zamieszkiwała lokal z 3 osobową rodziną, powód zdecydował się na skierowanie pozwu wyłącznie przeciwko klientce. W ocenie kancelarii zatwierdzenie ugody przez sąd było co najmniej przedwczesne, albowiem ugoda narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ponieważ nie zostały wezwane do udziału wszystkie osoby zamieszkujące lokal, nie wezwano do udziału w sprawie właściwej gminy, a przede wszystkim zawarcie ugody doprowadziło do obejścia przepisów ustawy przewidujących możliwość przyznania eksmitowanym lokalu socjalnego. Sprawę rozstrzygnie sąd.

Wywłaszczenia – nieważny podział nieruchomości

Kancelaria przyjęła sprawę klientki, która w latach 50 była właścicielką gruntów na poznańskim Junikowie. W końcu lat 50 klientka wystąpiła do Powiatowej Rady Narodowej o zgodę na podział nieruchomości w celu ich sprzedaży. Zgoda została udzielona jednak pod warunkiem, że klientka przeniesie nieodpłatne dwie działki na rzecz państwa. Taki wymuszony rodzaj transakcji dopuszczony był przez ówcześnie obowiązującą ustawę z dnia 22 maja 1958 roku o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach. Na gruncie dzisiejszych standardów konstytucyjnej ochrony własności taka praktyka administracji byłaby rażąco niedopuszczalna, jednak nie jest już pewne czy takie rozwiązanie było sprzeczne z ówcześnie obowiązującymi przepisami rang konstytucyjnej. Obecnie prawnicy kancelarii analizują czy decyzja o podziale nieruchomości wydana została z poszanowaniem ówczesnych przepisów, w szczególności czy dochowane zostały wszystkie wymogi proceduralne. W imieniu klientki przygotowany zostanie wniosek o zwrot nieruchomości oraz wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o oddaniu przedmiotowego gruntu w użytkowanie wieczyste prywatnej spółce.

Transakcje gospodarcze – telefonia komórkowa

Od ponad tygodnia kancelaria obsługuje prawnie szereg skomplikowanych umów związanych z działalnością punktów sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Skomplikowany charakter sprawy wynika ze zmian jakie dokonują się w ramach sieci sprzedaży. Rola kancelarii polega na opiniowaniu projektów, udziale w negocjacjach i zapewnieniu takich rozwiązań, które zapewnia klientowi bezpieczeństwo transakcji.

Prawo spadkowe – testament w Kanadzie

Kancelaria prowadzi sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po obywatelce Kanady. Prawo prowincji Ontario w przypadku dziedziczenia testamentowego nie przewiduje sądowego stwierdzenia nabycia spadku, a sukcesja spadkobierców następuje ex lege z chwilą całkowitego wykonania testamentu. Taki stan rzeczy jest niekorzystny dla spadkobierców (obywateli RP mieszkających w Polsce), którzy potrzebują postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, aby przed polskimi organami administracji i sądami powszechnymi prowadzić postępowania związane z odzyskaniem majątku rodowego. Z tego względu konieczne było wszczęcie postępowania przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku otwartego w Kanadzie. Jurysdykcja polskiego sądu uzależniona jest od wykazania, że prawo kanadyjskie nie zna instytucji „stwierdzenia nabycia spadku”, a jedyna możliwość uzyskania takiego orzeczenia wymaga wszczęcia postępowania przed polskim sądem. Na obecnym etapie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje informację o prawie Prowincji Ontario, która pozwoli ustalić czy jurysdykcja sądu polskiego jest uzasadniona.

Zagospodarowanie przestrzenne – odszkodowanie za plan miejscowy

Na zlecenie właścicielki nieruchomości położonej w Gminie Czerwonak kancelaria poprowadzi postępowanie przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania za spadek wartości nieruchomości wywołany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym część nieruchomości została przeznaczona pod drogę publiczną, co ewidentnie wpłynęło na wartość działki. Podstawę prawną żądań stanowi art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ciekawym zagadnieniem może okazać się termin przedawnienia dochodzonych roszczeń, który nie jest wprost uregulowany w ustawie.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna w sprawie przejęcia nieruchomości pod drogę gminną

Na zlecenie właścicieli nieruchomości położonej w jednej z podpoznańskich gmin kancelaria przygotowuje opinię prawną odnośnie prawidłowej interpretacji przepisów regulujących wycenę nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Władze gminy prowadzą z klientami negocjacje w celu ustalenia ceny wykupu działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. Propozycje gminy są niesatysfakcjonujące, ponieważ odwołują się do średnich cen transakcyjnych nieruchomości zbywanych pod drogi publicznej. W ocenie prawników kancelarii istnieją podstawy prawne do tego, aby w procesie wyceny stosować ceny transakcyjne dla nieruchomości o funkcji mieszkaniowej, czyli takiej jak dominuje w sąsiedztwie planowanej drogi publicznej. Spór prawny ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ dwie odmienne koncepcje wyceny nieruchomości różnią się 4 – krotnie. Za stanowiskiem prezentowanym przez kancelarię przemawia projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego przygotowany przez Ministra Infrastruktury, który nakłada na rzeczoznawcę obowiązek uwzględniania w procesie wyceny wartości nieruchomości przyległych.

Bezpłatne porady adwokackie

Kancelaria uczestniczyła w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką. W ramach akcji adwokat Tomasz Przybecki udzielał darmowych porad prawnych na rzecz klientów, którzy zgłosili się do kancelarii. Zakres udzielonych porad był bardzo zróżnicowany, od problematyki ksiąg wieczystych po sprawy alimentacyjne. Więcej informacji o samej akcji: http://www.nra.pl/nra.php?id=690&rtnl=1

Rejestracja organizacji pożytku publicznego

Kancelaria podjęła się doradztwa i reprezentacji w procesie przyznania stowarzyszeniu rejestrowemu statusu organizacji pożytku publicznego. Zadaniem kancelarii jest dostosowanie statutu stowarzyszenia do surowych wymagań, jakie przepisy nakładają na opp, a następnie przeprowadzenie zmian w statucie. Po uchwaleniu stosownych zmian konieczne będzie zarejestrowanie znowelizowanego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zagospodarowanie przestrzenne – odszkodowanie od Miasta Poznań za zmiany w planie miejscowym

Na zlecenie spółki z o.o. kancelaria podjęła się reprezentacji w sporze z Miastem Poznań na tle uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania Łacina – B w Poznaniu. Klient jest właścicielem atrakcyjnego gruntu na Ratajach, który w założeniu miał zostać przeznaczony pod zabudowę hotelowo – usługową. Wskutek uchwalenia planu miejscowego przeznaczenie spornego terenu zostało określone jako „zieleń otwarta”, co w praktyce wyłącza jakąkolwiek możliwość zagospodarowania działki. Sytuacja jest tym trudniejsza, że tereny zielone nie podlegają wywłaszczeniu przez gminę, a więc w konsekwencji właściciel po przyjęciu niekorzystnego planu miejscowego, zostaje z nieruchomością, której nie może wykorzystać ani sprzedać. Kancelaria podjęła się reprezentacji właściciela działki w procesie o przymusowy wykup nieruchomości albo zapłatę odszkodowania. Taką możliwość stwarzają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rejestracja spółki – rozwój działalności gospodarczej

Na zlecenie przedsiębiorcy kancelaria podjęła się założenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Coraz częściej jednoosobowa działalność osoby fizycznej okazuje się niewystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa przed roszczeniami potencjalnych wierzycieli. Rozwój biznesu prowadzi nieuchronnie do zmiany formy prowadzonej działalności. Kancelaria służy doradztwem z w tym zakresie i pomaga podczas założenia i rejestracji spółek prawa handlowego.

Odszkodowanie za wypadek w czasie Misterium Męki Pańskiej

Kancelaria podjęła się reprezentacji fotoreportera, który doznał licznych obrażeń ciała w czasie prób do Misterium Męki Pańskiej 2010, które odbyło się na poznańskiej Cytadeli. Dzisiaj wysłane zostało do organizatorów wstępne pismo określające roszczenia naszego klienta. Dotychczasowe działania nie doprowadziły do uzgodnienia stanowisk poszkodowanego i strony kościelnej. Przy okazji sprawy odszkodowawczej pojawiło się ciekawe zagadnienie. Według informacji uzyskanych przez kancelarię Misterium nie zostało zgłoszone w Urzędzie Miasta jako impreza masowa w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Otwartym pozostaje pytanie czy zapisy konkordatu wyłączają przepisy powyższej ustawy i zwalniają organizatorów od obowiązku uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – zbycie nieruchomości w trakcie egzekucji z nieruchomości

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta pozwanego w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wyjątkowo skomplikowany charakter sprawy uniemożliwia jej przybliżenie w skrótowej formie, jednak można ogólnie stwierdzić, że spór ogniskuje się wokół problematyki zbycia nieruchomości w trakcie postępowania egzekucyjnego, którego ta nieruchomość jest przedmiotem. W ocenie prawników kancelarii powód będący licytantem nie ma legitymacji czynnej w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej przeciwko nowemu nabywcy licytowanej nieruchomości. Sprawę rozstrzygnie sąd. 8-06-2010 sprawa zakończyła się sukcesem w I instancji – Sąd Rejonowy uznał argumentację prezentowaną m. in. przez prawników kancelarii i oddalił powództwo bez badania sprawy co meritum, zasądzając od powoda koszty procesu.

Sprzedaż udziałów – due diligence spółki

Klient kancelarii – szwedzka spółka akcyjna – zlecił obsługę prawną transakcji sprzedaży należących do niego udziałów w polskiej spółce z o.o. w branży recyclingu. Przedmiotem zlecenia jest zabezpieczenie interesów zbywcy udziałów, aby z chwilą podpisania umowy i otrzymania zapłaty był on wolny od wszelkich roszczeń ze strony nabywców i ewentualnie osób trzecich. Analiza prawna obejmuje również dotychczasowy sposób funkcjonowania spółki, prawidłowość podejmowanych uchwał oraz czynności związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz spółki.

Spółki kapitałowe – koncepcja działalności

Na zlecenie polskiego inwestora kancelaria opracowuje koncepcję prawną i podatkową jego uczestnictwa w dużym przedsięwzięciu w branży mięsnej. Zadanie kancelarii polega na stworzeniu koncepcji uczestnictwa klienta w spółce z kontrahentami zagranicznymi, zabezpieczenia wnoszonego przez niego kapitału oraz umownego uregulowania relacji pomiędzy spółką produkcyjną i dystrybucyjną. Konieczna jest nie tylko analiza przepisów prawa spółek, ale również analiza prawno-podatkowa. Efektem naszej pracy będzie stworzenie projektu umowy spółki, regulaminu działania organów spółki oraz szeregu umów związanych z wnoszonymi środkami pieniężnymi oraz współpracą spółki z podmiotami zewnętrznymi.

Prawo spółdzielcze – ostateczne rozliczenie kosztów budowy

Dzisiaj odbędzie się pierwsza rozprawa z powództwa członka jednej z poznańskich spółdzielni mieszkaniowych o zapłatę określonej kwoty z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. Pozwana spółdzielnia w 2005 roku poinformowała naszego klienta o dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i przysługującej mu nadpłacie. Mimo wielokrotnych monitów klient nie otrzymał należnej mu kwoty. Spółdzielnia w 2006 roku uznała, że wcześniejsze rozliczenie było nieprawidłowe i odmówiła zapłaty, powołując się na wadę złożonego przez siebie oświadczenia woli. Spółdzielnia próbuje wykazać w procesie, że dokonała ostatecznego rozliczenia pod wpływem błędu, albowiem rzeczywiste koszty budowy były dużo wyższe niż wynikało to z pierwotnego rozliczenia. W ocenie kancelarii takie stanowisko spółdzielni nie znajduje podstaw prawnych i nie może jej skutecznie zwolnić z obowiązku zapłaty, co wynika z aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wykładni przepisów prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

UPDATE: Sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą na warunkach korzystnych dla klientki.

Ubezpieczenie AC – niedozwolone klauzule umowne

Na zlecenie klienta kancelaria wystąpiła przeciwko jednemu z towarzystw ubezpieczeniowych z roszczeniem o zapłatę odszkodowania Auto Casco z tytułu kradzieży pojazdu. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o następującej treści: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody jeżeli pojazd został nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny przez właściciela pojazdu albo osobę trzecią, wówczas kiedy Ubezpieczający lub Ubezpieczony posiadał wiedzę o fakcie nielegalnego wprowadzenia pojazdu na polski obszar celny lub przy należytej staranności mógł taką wiedzę posiąść”

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – kolejna sprawa

Sąd przyjął do rozpoznania pozew przeciwko Miastu Poznań – Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego. W aktualnym stanie prawnym właściciele kamienic, którzy uzyskali prawomocne wyroki eksmisyjne przeciwko niepłacącym lokatorom nie mogą przeprowadzić eksmisji do czasu, gdy Miasto poznań nie dostarczy dla lokatorów lokali socjalnych. W praktyce czas oczekiwania na taki lokal może wynieść nawet kilka lat. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego i innych ustaw gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania na rzecz właściciela, który nie może rozporządzać swoim mieszkaniem do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego dla eksmitowanych lokatorów. Tym razem klient kancelarii domaga się rekordowego odszkodowania w wysokości ok. 3.000 zł za każdy miesiąc opóźnienia po stronie Miasta Poznań.

Sprawa może okazać się ciekawa ze względu na fakt, że Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 kwietnia 2010 roku rozpozna pytanie prawne odnośnie zgodności z konstytucją art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Podstawą pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu była wątpliwość czy zgodne z Konstytucją jest przerzucenie na gminy całości obowiązków związanych z dostarczeniem lokali socjalnych bez zapewnienia stosownych środków budżetowych. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego będzie miała duże znaczenie dla rzeszy właścicieli nieruchomości w Polsce. Informacja prasowa TK.

[UPDATE] Po przeprowadzeniu rozprawy Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się niezgodności z Konstytucją (wyrok TK), co pozwala właścicielom nieruchomości w dalszym ciągu dochodzić swoich praw w sądzie.

Reforma rolna – postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 roku utrudni odzyskiwanie majątków przejętych przez państwo

więcej: http://www.rp.pl/artykul/445926_Urzedy_juz_nie_beda__zwracaly_palacow.html

Dziś opublikowane zostało uzasadnienie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie P 108/08. Przedmiotem badania Trybunału był § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 10, poz. 51, ze zm.).Na przepis ten kancelaria powoływała się w postępowaniach reprywatyzacyjnych prowadzonych w imieniu naszych klientów – byłych właścicieli ziemskich.

Do tej pory klienci występowali do urzędów wojewódzkich o stwierdzenie, że dana nieruchomość albo jej część nie była objęta przepisami dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dotyczyło to w szczególności tzw. zespołów pałacowo-parkowych, które w większości przypadków nie mogły być wykorzystane na cele reformy rolnej, a zatem zostały niesłusznie przejęte przez Skarb Państwa w latach czterdziestych. Uzyskanie decyzji administracyjnej, stwierdzającej że zespół pałacowo-parkowy nie był objęty przepisami dekretu otwierało drogę byłym właścicielom do sądowego zwrotu utraconych majątków, m.in. w drodze powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Do tej pory obowiązywał więc model w którym organy administracji weryfikowały czy nieruchomość słusznie była objęta reformą rolną, a następnie sądy na podstawie decyzji administracyjnej przywracały stan zgodny z prawem w księdze wieczystej.

Taki model postępowania został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny w omawianym postanowieniu. Trybunał uznał, że § 5 rozporządzenia wykonawczego do dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej utracił moc obowiązującą już 1958 roku. Według Trybunału nie można mówić o samodzielnej mocy obowiązującej przepisu rozporządzeń wykonawczych do dekretu, a zatem organy administracji nie mają podstawy prawnej do wydawania decyzji stwierdzających czy dana nieruchomość była faktycznie objęta przepisami dekretu o reformie rolnej, skoro dekret ten został już „skonsumowany” i nie może być nadal stosowany. Najnowsze postanowienie Trybunału ma fundamentalne znaczenie dla obecnie toczących się postępowań. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 1990 r. do końca I półrocza 2009 r. do Ministerstwa wpłynęło 17 081 spraw związanych z rewindykacją nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa. W sierpniu 2009 r. na rozpatrzenie oczekiwało 2 345 spraw.

Wskutek postanowienia TK wszystkie postępowania prowadzone przez wojewodów oraz Ministra zostaną umorzone. W ocenie Trybunału nie ma bowiem podstawy prawnej do wydawania decyzji przez organy administracji. Byli właściciele majątków ziemskich zostaną zmuszeni do występowania na drogę sądową, gdzie w ramach powództwa o ustalenie albo uzgodnienie treści księgi wieczystej będą mieli obowiązek udowodnienia, że zabrane im nieruchomości nie mogły być wykorzystane na cele reformy rolnej, a zatem zostały niesłusznie przejęte przez państwo. Z jednej strony taki tryb może okazać się szybszy, ponieważ nie będzie już konieczne wszczynanie postępowania administracyjnego, a po otrzymaniu decyzji, postępowania cywilnego przed sądem. Ten praktyczny aspekt został uwzględniony przez Trybunał. Z drugiej strony nikt nie uwzględnił drastycznych konsekwencji procesowych związanych z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Przed postanowieniem TK postępowanie administracyjne było wolne od opłat, a byli właściciele mieli szansę wcześniejszego sprawdzenia czy rzeczywiście zespół parkowo-pałacowy nie był objęty przepisami o reformie rolnej. Wskutek orzeczenia TK byli właściciele od razu muszą uiścić bardzo wysoką opłatę sądową, nie mając takiej pewności jak wcześniej, że rzeczywiście ich racje zostaną uznane. Negatywne konsekwencje wyroku TK wiążą się również z rozkładem ciężaru dowodowego. W poprzednim modelu postępowanie administracyjne zakładało, że wojewoda z urzędu zobligowany jest do wszechstronnego rozważenia sprawy i uzyskania stosownych dokumentów. Wskutek orzeczenia TK cały ciężar dowodowy został przerzucony na byłych właścicieli ziemskich, którzy mają o wiele mniejszej możliwości pozyskania dokumentów niż organy administracji.

Kontrowersje budzą również skutki postanowienia Trybunału odnośnie spraw już zakończonych. Skoro Trybunał uznał, że § 5 rozporządzenia utracił moc obowiązującą kilkadziesiąt lat temu, to w konsekwencji wszystkie decyzje wojewodów od roku 1990 wydawane były bez podstawy prawnej. Taki stan rzeczy rodzi naturalne pytanie czy nie stanowi to przesłanki wznowienia postępowań administracyjnych albo stwierdzenia nieważności wydanych decyzji.

Niewątpliwie postanowienie Trybunału porządkuje procedury związane ze zwrot znacjonalizowanych majątków ziemskich, jednak bilans zmian jest niekorzystny dla byłych właścicieli, dla których pozostała wyłącznie droga sądowa, związana z wysokimi opłatami oraz sformalizowaną procedurą.

Zasiedzenie lasu – czy Skarb Państwa odbierze własność terenów leśnych?

Kancelaria przystąpiła do sprawy o zasiedzenie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach. Wnioskodawca – nadleśnictwo z terenu zachodniej Wielkopolski dochodzi przed sądem stwierdzenia, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie własność lasu o powierzchni ok. 10 ha. Kancelaria reprezentuje spadkobierców przedwojennych właścicieli lasu, którzy do dziś widnieją w księdze wieczystej. W analogicznej sprawie prowadzonej w latach 2000-2003 spadkobiercy rodu Habsburgów uzyskali korzystne orzeczenia i uniknęli zasiedzenia Skarbu Państwa (wyroki Sądu Najwyższego w sprawach V CK 13/03 i V CK 24/03). Wówczas sądy wszystkich instancji zajęły stanowisko, że posiadanie Skarbu Państwa wykonywane w ramach tzw. imperium (działania władczego) nie może prowadzić do zasiedzenia. W międzyczasie pogląd ten został przełamany w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej SN (III CZP 30/07), która przesądza, że również jednostki organizacyjne Skarbu Państwa mogą być posiadaczami samoistnymi zdolnymi do zasiedzenia. Kolejna rozprawa wyznaczona została na dzień 23 marca 2010 roku. W dniu 22 października 2010 roku sąd zamknął rozprawę. Ogłoszenie orzeczenia odbędzie się 5 listopada 2010 roku.

Odwołanie do Urzędu Celnego w Braunschweig (Niemcy) – masowe kary dla polskich przewoźników

Na zlecenie firmy transportowej kancelaria wniosła do niemieckiego Urzędu Celnego w Braunschweig (Hauptzollamt) odwołanie od decyzji wymierzającej podatek nałożony na podstawie art. 15 Abs. 2 niemieckiej ustawy o podatku energetycznym (Energiesteuergesetz). Opłaty nakładane są na polskich przewoźników, ponieważ według stanowiska niemieckich urzędów celnych wwożą oni na niemiecki obszar podatkowy paliwo poza głównym zbiornikiem paliwa i wykorzystują je na cele gospodarcze w Niemczech. Kontrowersje budzi definicja „głównego zbiornika paliwa”, którym według rozporządzenia wykonawczego (EneregieStV) jest wyłącznie zbiornik zamontowany fabrycznie przez producenta pojazdu. Tymczasem wielu transporterów instaluje w swojej flocie całkowicie legalne i atestowane zbiorniki o większej pojemności, które jednak nie są akceptowane w trakcie niemieckiej kontroli podatkowej. W ocenie kancelarii taka praktyka niemieckich urzędów celnych jest niesłuszna i sprzeczna z prawem unijnym, gwarantującym swobodę świadczenia usług z jednego państwa członkowskiego do innego. Ponadto wadliwa jest sama praktyka nakładania decyzji podatkowych, ponieważ nie uwzględnia ona specyfiki działania firm transportowych, które to samo paliwo wykorzystują nie tylko na terenie Niemiec, ale na terenie wszystkich krajów tranzytowych.

Wspólnoty mieszkaniowe – przeksięgowanie nadwyżek z funduszu eksploatacyjnego,

We wtorek odbędzie się kolejna rozprawa p-ko jednej z poznańskich wspólnot mieszkaniowych o uchylenie szeregu uchwał podjętych w 2009 roku. Jednym z zagadnień prawnych jest dopuszczalność dysponowania przez wspólnotę mieszkaniową nadwyżkami zgromadzonymi w funduszu eksploatacyjnym po zakończeniu roku obrachunkowego. Klienci kancelarii (mniejszościowi właściciele) domagają się uchylenia uchwały o przeksięgowaniu nadwyżki na kolejny rok i oczekują zwrotu nadpłaconych zaliczek. Sąd Okręgowy rozstrzygnie problem czy mniejszościowi właściciele mogą skutecznie domagać się zwrotu nadpłaconych zaliczek czy też wspólnota może zgodnie z prawem zatrzymać zaliczki, księgując je na następne lata.

Wygrana przed WSA w Warszawie – koniec dowolnego zawieszania postępowań administracyjnych?

Dziś doręczono do kancelarii uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie IV Sa/Wa 1674/09. Wyrokiem tym sąd uchylił postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poprzedzające je postanowienie Wojewody Wielkopolskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Postępowanie przed wojewodą zainicjowane zostało przez byłych właścicieli nieruchomości ziemskiej, którzy domagali się uznania, że części nieruchomości (zespół pałacowo-parkowy) nie podpadał pod przepisy dekretu o reformie rolnej. Wojewoda nie wydał jednak decyzji lecz zawiesił postępowanie, argumentując że przed Trybunałem Konstytucyjnym zawisło pytanie prawne z innej sprawy o zgodność z konstytucją tych przepisów dekretu o reformie rolnej, które są podstawą stwierdzenia przez wojewodę o niepodpadaniu nieruchomości pod przepisy dekretu.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się wnioskodawca, który najpierw w zażaleniu, a następnie w skardze do WSA w Warszawie argumentował, że samo postępowanie przez TK w podobnej sprawie nie może uzasadniać zawieszenia analogicznych postępowań, bo prowadziłoby to do paraliżu działań administracji publicznej, a nadto że zakończenie postępowania administracyjnego jest możliwe szybciej niż rozstrzygnięcie zagadnienia przez Trybunał Konstytucyjny. Argumentację tę podzielił WSA w Warszawie, który stwierdził m. In., że „ obligatoryjne zawieszanie postępowań administracyjnych z tej przyczyny, iż rozpoznawana jest przez Trybunał Konstytucyjny sprawa zgodności określonych przepisów z Konstytucją RP, mogłoby powodować paraliż działalności administracyjnej, przekładając się an zmniejszenie pewności obrotu. Tym samym sąd istotnie ograniczył politykę organów administracji, które w wielu sprawach automatycznie zawieszały postępowanie do czasu rozstrzygnięcia podobnych spraw przez TK. WSA w Warszawie opowiedział się za domniemaniem konstytucyjności obowiązujących przepisów prawa i w wytycznych zalecił organom administracji prowadzenie postępowania administracyjnego bez oglądania się na sprawę zawisłą przed TK.

Odszkodowanie od Miasta Poznań za wywłaszczoną nieruchomość

Kancelaria przyjęła sprawę byłych właścicieli terenów na Żegrzu w Poznaniu. Na początku lat ’80 nieruchomości klientów zostały wywłaszczone. Mimo że cel wywłaszczenia do dziś nie został zrealizowany starosta, na razie nieostateczną decyzją, odmówił zwrotu przedmiotowych nieruchomości argumentując, że w międzyczasie zostały one oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Odmowa zwrotu wywłaszczonych nieruchomości może otworzyć drogę odszkodowawczą ponieważ decyzja o oddaniu działek w użytkowanie wieczyste została prawomocnie uznana za wydaną z naruszeniem prawa. W najbliższych tygodniach trwać będą prace nad wyceną szkody, a po otrzymaniu operatu szacunkowego sprawa zostanie skierowana do sądu.

Wykup mieszkań spółdzielczych – pierwsza rozprawa

Kancelaria prowadzi sprawę przeciwko jednej z poznańskich spółdzielni mieszkaniowych o zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu. Nasza klientka, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spełnia wszystkie ustawowe warunki uprawniające do ustanowienia na jej rzecz odrębnej własności lokalu. Spółdzielnia mieszkaniowa uzależniała jednak zawarcie umowy od zrzeczenia się przez klientkę roszczeń wobec spółdzielni z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. W ocenie prawników kancelarii wprowadzenie dodatkowych warunków do umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu jest niedopuszczalne. Z tego powodu zostało wniesione powództwo do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który pierwszą rozprawę wyznaczył na dzień 17 lutego 2010 roku.

[UPDATE] Sprawa zakończyła się korzystną ugodą zawartą w dniu 1 lipca 2010 roku, która zakończyła proces o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz proces o zwrot nadpłaty z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. Spółdzielnia dobrowolnie ustanowiła odrębną własność lokalu oraz zapłaciła satysfakcjonującą kwotę.

Specustawa drogowa – skarga kasacyjna

Kancelaria przyjęła zlecenie na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej decyzji lokalizacyjnej wydanej na podstawie tzw. specustawy drogowej, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Klientka reprezentowana przez kancelarię domaga się poszanowania prawa własności należących do niej nieruchomości położonych przy rozbudowywanej drodze o znaczenie krajowym. Dotychczasowe decyzje administracyjne oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dały pierwszeństwo celom publicznym, co doprowadziło do utraty wartości działek należących do klientki. Przygotowywana skarga kasacyjna ma na celu przełamanie takiego stanowiska organów administracji.