JOANNA SULIGA-DUNST
TOMASZ PRZYBECKI
25-06-2024

Odszkodowanie za drogę

Prawnicy kancelarii uzyskali dla klienta ponad 2 mln złotych odszkodowania w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Klient kancelarii, w związku z planowaną inwestycją, złożył wniosek o podział nieruchomości gruntowej położonej w w Poznaniu. Nieruchomość położona była na terenie, na którym obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a część działki przeznaczona była w planie pod tereny dróg publicznych. W decyzji zatwierdzającej podział doszło zatem do wyodrębnienia działki drogowej, która zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła na własność Miasta Poznań z mocy samego prawa. Zgodnie z przepisami u.g.n. w takiej sytuacji byłemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie.

Podjęliśmy w imieniu klienta rokowania z Miastem w celu uzgodnienia kwoty odszkodowania za wywłaszczoną pod drogi część nieruchomości. Zawarto ugodę, a klient otrzymał odszkodowanie w kwocie przekraczającej 2.600.000 zł.

Kontrowersyjnym zagadnieniem w tego typu sprawach jest kwestia opodatkowania odszkodowania podatkiem VAT, szczególnie w sytuacji gdy operaty szacunkowe sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych odwołują się do cen transakcyjnych bez podatku VAT. Można na ten temat się doktoryzować, ale orzecznictwo jak na razie pozostaje niekorzystne dla wywłaszczonych przedsiębiorców.