Zakres

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm i osób fizycznych, zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i prowadzenia indywidualnych spraw w większości dziedzin prawa. W codziennej pracy współpracujemy z rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, notariuszami i specjalistami z wielu dziedzin. Zapewniamy obsługę prawną w języku niemieckim i angielskim.

Produkcje filmowe i reklama

Kompleksowa obsługa produkcji filmowych i firm producenckich - dostosowanie struktury do charakteru produkcji, przygotowanie i negocjowanie umów (dystrybucja, koprodukcja, nabycie praw do scenariusza/adaptacji, utworów muzycznych, reżyseria, prawa pokrewne od artystów wykonawców).

Konsultacje na etapie przedprodukcji i developmentu.

Clearing praw na potrzeby produkcji filmowych, tv i działalności wydawniczej.

Opiniowanie i doradztwo w zakresie kampanii reklamowych i marketingowych – opiniowanie, przygotowywanie i negocjacja umów.

Umów dotyczących produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych, merchandisingowych i sponsorskich, marketingowych (reklamowych) oraz z domami mediowymi oraz dotyczących programów komputerowych lub systemów teleinformatycznych.

Nieruchomości i budownictwo

Due diligence nieruchomości inwestycyjnych przed zawarciem transakcji.

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach, w tym: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, umowy o prace projektowe, zastępstwo, inwestycyjne, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, spory na tle wykonywania umów.

Transakcje w obrocie nieruchomościami - doradztwo przy wyborze modelu transakcji, pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i przy przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych dla sprawy czynności, wsparcie w procesie negocjacji i zawarcia umowy, zabezpieczenie transakcji, aspekty podatkowe.

Obsługa właścicieli kamienic i zarządców nieruchomości – sądowe egzekwowanie należności czynszowych, sprawy eksmisyjne, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych; reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości i sporach prawnych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości.

Reprezentacja w sprawach o zasiedzenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, aktualizacja stanu prawnego ksiąg wieczystych.

Obsługa prawna najmu wielkopowierzchniowego.

Opiniowanie umów, spory sądowe, wszystkie nietypowe i skomplikowane sprawy dotyczące nieruchomości.

Służebność przesyłu – reprezentacja właścicieli nieruchomości w sporze z przedsiębiorstwami przesyłowymi, uzyskiwanie odszkodowań za zajęcie nieruchomości.

IT i własność intelektualna

Ochrona własności intelektualnej, ochrona i przetwarzanie danych osobowych oraz nowych technologii, ochrona praw własności przemysłowej.

Reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i ochronę wizerunku.

Strategie ochrony utworów prawno-autorskich, oznaczeń, wzorów, wynalazków, tajemnic handlowych i domen internetowych.

Obsługa pracowni architektonicznych i firm designerskich – przygotowanie i opiniowanie umów, prawne ściganie naruszeń praw autorskich oraz pomoc prawna w sporze z inwestorem.

Reprezentacja artystów w zakresie naruszeń praw autorskich.

Zabezpieczenie własności intelektualnej w Internecie, ściganie naruszeń.

Rejestracja znaków towarowych, w tym pomoc w określeniu zakresu ochrony, badanie i ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego.

Obrona w sprawach o naruszenie znaków towarowych i praw autorskich.

Doradztwo w zakresie e-commerce i e-rozrywki.

Spory o domeny internetowe, odpowiedzialności za treści zamieszczane w Internecie.

Sporty dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.

Opiniowanie i tworzenie regulaminów serwisów internetowych, promocji, konkursów, loterii.

Obsługa transakcji i firm

Bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych.

Sporządzanie i opiniowanie umów oraz dokumentacji handlowej, w tym wzorów umów stosowanych w przedsiębiorstwie w bieżącej działalności oraz wszelkiej dokumentacji korporacyjnej.

Doradztwo w zakresie wyboru form prawnych zmierzających do realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie spółek, w tym przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji oraz reprezentacja przed Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wsparcie dotyczące aktualizacji i weryfikacji elementów publikowanych w rejestrach publicznych, m.in. KRS, rejestr beneficjentów rzeczywistych.

Sporządzenie niezbędnej dokumentacji związanej z podziałem obowiązków oraz funkcjonowaniem struktury korporacyjnej.

Rejestracja fundacji i stowarzyszeń, w tym przygotowywanie koniecznej dokumentacji oraz reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Due diligence przedsiębiorstw.

Reprezentacja przedsiębiorców we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Sądowe egzekwowanie należności na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno na etapie przedsądowym jak i przed sądami powszechnymi.

Prowadzenie wszystkich spraw sądowych związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, sprawy trudne, wielowątkowe i nietypowe.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Spadki / Sukcesja w firmie

Fundacje rodzinne - analiza potrzeb klienta, projektowanie struktury z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych, tworzenie statutu i polityk fundacji, rejestracja fundacji w sądzie i załatwianie wszelkich formalności związanych z jej startem. W projektowanie optymalnej struktury uwzględniamy specyfikę majątku fundatorów, w tym kwestie związane z nieruchomościami papierami wartościowymi.

Dział spadku i stwierdzenie nabycia spadku – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu sądowym.

Regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych.

Sprawy o zachowek – reprezentacja w postępowaniu sądowym i negocjacjach.

Ustalanie kręgu spadkobierców i reprezentacja w postępowaniach spadkowych za granicą.

Doradztwo w zakresie przeprowadzenia sukcesji w firmie, doradztwo w zakresie wyznaczenia, powołania i odwołania zarządcy sukcesyjnego; udzielenie prokury z zastrzeżeniem zarządu sukcesyjnego.

Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej.

Potwierdzenie zezwoleń, koncesji, licencji.

Prawo karne w biznesie

Obrona w sprawach karnych gospodarczych (m.in. oszustwo, działanie na szkodę spółki, przywłaszczenie).

Obrona w sprawach przestępstw urzędniczych i menedżerskich.

Obrona przedsiębiorcy w sprawach na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (m. in. zniesławienie, znieważenie).

Reprezentacja w sprawach karnych związanych z rozwojem nowych technologii oraz digitalizacją biznesu.

Obrona w sprawach karno-skarbowych oraz wykroczeniowych.

Opiniowanie decyzji biznesowych pod kątem ryzyka odpowiedzialności karnej.

Audyt compliance i ocena ryzyka.

Sprawy administracyjne

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi.

Doradztwo i pomoc w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, użytkowanie, pozwoleń konserwatorskich, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości i inne.

Wsparcie i reprezentacja w postępowaniach legalizacyjnych i naprawczych mających na celu doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z prawem.

Zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.

Przygotowanie opinii prawnych, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty planistyczne i adiacenckie – doradztwo, reprezentacja właścicieli nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym w celu zmniejszenia lub uchylenia opłat.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu administracyjnym.

Wywłaszczenia – reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz w sprawie odszkodowań za wywłaszczenia.

Reprywatyzacja

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych, znacjonalizowanych oraz przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej – reprezentacja przed organami, administracji, sądami administracyjnymi i powszechnymi, doradztwo na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców.

Zwrot znacjonalizowanych ruchomości (dzieła sztuki, meble etc.) oraz innych aktywów (akcje, bony skarbowe) – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniach sądowych.

Regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych i pomoc prawna w sprawach spadkowych, w tym prowadzonych za granicą.

Odszkodowania od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego za utracone mienie lub jego spadek wartości.