Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm i osób fizycznych, zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i prowadzenia indywidualnych spraw w większości dziedzin prawa. W codziennej pracy współpracujemy z rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, notariuszami i specjalistami z wielu dziedzin. Zapewniamy obsługę prawną w języku niemieckim i angielskim

Poruszamy się biegle w wielu obszarach prawa, istnieją jednak dziedziny, które dominują w działalności kancelarii. Należą do nich:

Column 1

 • bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów handlowych,
 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie spółek, w tym przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji oraz reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestracja fundacji i stowarzyszeń, optymalizacja podatkowa,
 • prowadzenie sporów przed sądami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych,
 • sądowe egzekwowanie należności na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie wszystkich spraw sądowych związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, sprawy trudne, wielowątkowe i nietypowe,
 • due diligence przedsiębiorstw,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach, w tym: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, umowy o prace projektowe, zastępstwo, inwestycyjne, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, spory na tle wykonywania umów,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi,
 • due diligence (audyt prawny) nieruchomości inwestycyjnych przed zawarciem transakcji,
 • zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie opinii prawnych,
 • odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opłaty planistyczne i adiacenckie – doradztwo, reprezentacja właścicieli nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym w celu zmniejszenia lub uchylenia opłat,
 • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu administracyjnym,
 • wywłaszczenia – reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz w sprawie odszkodowań za wywłaszczenia,
 • obsługa prawna transakcji w obrocie nieruchomościami, zabezpieczenie transakcji, aspekty podatkowe, reprezentacja w sporach na tle wykonania umów,
 • reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, wyodrębnianie lokali, podział nieruchomości, reprezentacja w sporach prawnych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości,
 • obsługa właścicieli kamienic i zarządców nieruchomości – sądowe egzekwowanie należności czynszowych, sprawy eksmisyjne, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego - reprezentacja przed sądem,
 • pomoc prawna w przypadku umów przedwstępnych i deweloperskich,
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, aktualizacja stanu prawnego ksiąg wieczystych,
 • obsługa prawna najmu wielkopowierzchniowego, opiniowanie umów, spory sądowe,
 • wszystkie nietypowe i skomplikowane sprawy dotyczące nieruchomości.
 • służebność przesyłu – reprezentacja właścicieli nieruchomości w sporze z przedsiębiorstwami przesyłowymi, uzyskiwanie odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wykup nieruchomości.

Column 2

 • kompleksowa obsługa produkcji filmowych i firm producenckich - dostosowanie struktury do charakteru produkcji, przygotowanie i negocjowanie umów (dystrybucja, koprodukcja, nabycie praw do scenariusza/adaptacji, utworów muzycznych, reżyseria, prawa pokrewne od artystów wykonawców), konsultacje na etapie przedprodukcji i developmentu.
 • clearing praw na potrzeby produkcji filmowych, tv i działalności wydawniczej,
 • obsługa pracowni architektonicznych i firm designerskich – przygotowanie i opiniowanie umów, prawne ściganie naruszeń praw autorskich oraz pomoc prawna w sporze z inwestorem,
 • reprezentacja artystów w zakresie naruszeń praw autorskich,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i ochronę wizerunku,
 • zabezpieczenie własności intelektualnej w Internecie, ściganie naruszeń,
 • obrona w sprawach o naruszenie znaków towarowych i praw autorskich,
 • doradztwo w zakresie e-commerce i e-rozrywki,
 • spory o domeny internetowe.
 • zwrot nieruchomości wywłaszczonych, znacjonalizowanych oraz przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej – reprezentacja przed organami, administracji, sądami administracyjnymi i powszechnymi, doradztwo na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców,
 • zwrot znacjonalizowanych ruchomości (dzieła sztuki, meble etc.) oraz innych aktywów (akcje, bony skarbowe) – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniach sądowych,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych i pomoc prawna w sprawach spadkowych, w tym prowadzonych za granicą,
 • obsługa prawna obrotu gruntami rolnymi, reprezentacja w kontaktach z ANR, pomoc prawna przy wykupie gruntów przez spadkobierców byłych właścicieli ziemskich.
 • stwierdzenie nabycia spadku – reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • dział spadku – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu sądowym,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych,
 • sprawy o zachowek – reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • ustalanie kręgu spadkobierców i reprezentacja w postępowaniach spadkowych za granicą.
 • obrona w sprawach karnych gospodarczych (m.in. oszustwo, działanie na szkodę spółki, przywłaszczenie),
 • obrona w sprawach przestępstw urzędniczych i menedżerskich,
 • obrona przedsiębiorcy w sprawach na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (m. in. zniesławienie, znieważenie),
 • obrona w sprawach karno-skarbowych oraz wykroczeniowych.

Zespol_intro_1

Absolwent Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2000-2005 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2003 studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2004 stypendium zagraniczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria). W roku 2005 przyjęty na aplikację sądową.

Zespol_intro_2

W latach 2006-2009 odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim. Praktykę prawniczą wykonuje od 2003 roku, najpierw w jednej z renomowanych kancelarii poznańskich, od 2010 roku we własnej kancelarii. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami reprywatyzacyjnymi, nieruchomościami oraz obsługą procesu inwestycyjnego. Posługuje się językiem niemieckim, angielskim i francuskim. Prywatnie zajmuje go gra w tenisa, piłkę nożna i czytanie.

Sara Til Dąbrowska, adwokat
sara.dabrowska@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Odbyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2013 roku. W kancelarii zajmuje się głównie procesami gospodarczymi oraz prawem nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim.
Marta Ceglarz-Borowska, adwokat
m.ceglarz@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia adwokata uzyskała w 2011 roku. Od 2018 roku z zespole naszej kancelarii, gdzie zajmuje się obsługą sporów sądowych, zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości i prawem karnym. Posługuje się językiem angielskim.
Monika Ratajczak, radca prawny
m.ratajczak@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2016-2019 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem radcowskim. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.W kancelarii doradza w sprawach z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony konkurencji i konsumentów, dóbr osobistych i zobowiązań oraz przy zawieraniu umów (w szczególności w zakresie IT oraz w zakresie produkcji filmowej).Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.
Joanna Suliga, aplikantka adwokacka
j.suliga@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości i prawa zobowiązań oraz obsługą firm deweloperskich. Posługuje się językiem angielskim.
Anna Gajdemska, aplikantka adwokacka
a.gajdemska@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się prawem handlowym, obsługą firm, rejestracją podmiotów w KRS i obsługą złożonych transakcji gospodarczych.Posługuje się językiem angielskim.
Magdalena Wilczyńska, aplikantka adwokacka
m.wilczynska@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z własnością intelektualną, obsługą przedsiębiorstw oraz najmem. Posługuje się językiem angielskim.
Dominika Grabarczyk, aplikantka adwokacka
d.grabarczyk@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się obsługą firm i zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości i prawa zobowiązań. Posługuje się językiem angielskim.
Natalia Żędzian, legal assistant
n.zedzian@przybecki.pl
Studentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się obsługą firm, wsparciem działu procesowego oraz sądową windykacją należności.
Hubert Węcławek, legal assistant
h.weclawek@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się obsługą firm, zagadnieniami związanymi z budownictwem i sądową windykacją należności.
Maria Nowakowska, office manager
m.nowakowska@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii jest odpowiedzialna za część administracyjną, kontakt z klientami i rozliczenia. Posługuje się językiem angielskim.
Filip Błaszczyk, adwokat
f.blaszczyk@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2020 roku. Zewnętrzny współpracownik kancelarii, specjalista w zakresie postępowań administracyjnych, prawa budowlanego i reprywatyzacji. Posługuje się językiem angielskim.

W tym dziale prezentowane są najciekawsze sprawy, charakterystyczne dla profilu kancelarii i działań podejmowanych przez naszych prawników.

Wykonanie umowy przedwstępnej – ugoda sądowa

Kancelaria doprowadziła do ugody w przedmiocie wykonania umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego. Sprawa miała skomplikowany charakter, ponieważ kupujący zawarł umowę przedwstępną z poprzedniczką prawną pozwanego. Sprzedająca zmarła jednak niedługo po zawarciu tej umowy. Kancelaria przeprowadziła postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej oraz wniosła pozew przeciwko jej spadkobiercy o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w celu wykonania umowy przedwstępnej. Pozwany jako spadkobierca właścicielki nieruchomości w wyniku przeprowadzonych rozmów ugodowych zawarł z powodem przyrzeczoną umowę sprzedaży tego mieszkania, a nadto strony uzgodniły rozliczenie kosztów procesu.

Reprywatyzacja – ugoda
Kancelaria doprowadziła do zawarcia ugody przez spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości z użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Zawarcie ugody było poprzedzone uzyskaniem przez Kancelarię decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej, że położony w miejscowości w południowej Wielkopolsce zespół pałacowo-parkowy nie podpadał pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. W ramach ugody spadkobiercy przedwojennego właściciela otrzymali wynagrodzenie pieniężne tytułem zrzeczenia się roszczeń związanych z przedmiotową nieruchomością. Zakończenie sprawy w formie ugody pozwoliło uniknąć wieloletniego procesu przed sądem.
Zmiana sposobu użytkowania – reprezentacja właścicieli

Kancelaria reprezentuje klientów w licznych postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego w całej Polsce toczącymi się w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania lokalu. Postępowania wszczynane są w sytuacji, kiedy w lokalu wynajmowane są najemcom poszczególne pokoje często wyposażone we własną łazienkę i aneks kuchenny (przy czym nie jest to najem krótkoterminowy), bądź też gdy lokal jest dopiero przygotowywany pod taką inwestycję (dzielenie ściankami działowymi, zmiany w instalacji). W ocenie niektórych organów następuje wówczas zmiana sposobu użytkowania lokalu z funkcji mieszkalnej na funkcję zamieszkania zbiorowego i obiekt taki musi spełniać inne wymogi m.in. bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno – sanitarne czy zdrowotne niż lokal mieszkalny. Według argumentacji zawartej w decyzjach organów w takich sytuacjach w lokalu po jego udostępnieniu najemcom prowadzone jest kilka gospodarstw domowych obok siebie i wówczas nie posiada on cech mieszkania, które w przepisach definiowane jest jako zespół pomieszczeń m.in. umożliwiający stały pobyt ludzi oraz prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Jako że problematyka ta jest dość nowa (a dotyczy coraz większej liczby wynajmujących), nie wykształciła się w tym zakresie żadna stała linia orzecznicza sądów administracyjnych. Kancelaria zaskarża niekorzystne dla klientów decyzje organów administracyjnych do sądów administracyjnych widząc potrzebę dokonania interpretacji takich pojęć jak „stały pobyt” w odniesieniu do najemców długoterminowych czy „gospodarstwo domowe”, którego to definicji brak w prawie polskim.

Ustawa COVID-19 rykoszetem trafia w program cash rebate?

Niespodziewanie w przedłożonym posłom projekcie specustawy COVID-19, obok chwalonych wcześniej przez branżę zapisów, zmieniono brzmienie art. 33 ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Zmiana jest radykalna, ponieważ likwiduje gwarantowane budżetowo 100 milionów złotych na program cash rebate – powszechnie chwalony i doceniany na świecie. Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2019 roku przyznał 57 milionów złotych na wsparcie 30 flimów. Najbliższe dni pokażą czy zapis ten doprowadzi do uśmiercenia tzw. zachęt i pogłębienia trudnej sytuacji całej branży filmowej.

Pub1

Ustal, czy będziesz dysponował utworem pracownika
9 kwietnia 2008

Pub2

Eksmisje w praktyce – ocena skutków nowelizacji art. 1046 KPC
2007 rok, Nr 5

Pub3

Umowa z kierownikiem budowy
2008 rok, Nr 50

Naszą zasadą jest bezpośredni kontakt z klientem, dlatego przyjęcie sprawy następuje zazwyczaj w ramach porady prawnej. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzgodnienie prowadzenia sprawy telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli efektem porady jest powierzenie sprawy kancelarii – porada jest nieodpłatna. W przypadku obsługi prawnej na zasadzie stałego zlecenia możliwe jest przyjęcie następujących systemów wynagrodzenia:
 • wynagrodzenie godzinowe – wszystkie czynności prawników są ewidencjonowanie z wyszczególnieniem danej sprawy oraz poświęconego czasu. Wynagrodzenie miesięczne obliczane jest jako iloczyn godzin poświęconych na obsługę prawną oraz ustalonej w umowie stawki godzinowej,
 • wynagrodzenie ryczałtowe – w umowie z klientem ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące pulę godzin do wykorzystania. W razie powierzenia nam zleceń ponad przewidzianą pulę godzin dalsze wynagrodzenie naliczane jest według ustalonej wcześniej stawki godzinowej.
W sprawach szczególnie skomplikowanych albo w razie trudnej sytuacji materialnej klienta możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowego od sukcesu (success fee) i przystępnego wynagrodzenia ryczałtowego.

Kontakt

ul. Kochanowskiego 4/7 60-844 Poznań
+48 61 840 69 11 +48 61 842 87 06
kancelaria (at) przybecki.pl
782-217-64-96
301327751
PL 47 1140 2004 0000 3802 6670 3438
BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
SWIFT: BREXPLPWMBK SORT CODE 11402004