Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm i osób fizycznych, zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i prowadzenia indywidualnych spraw w większości dziedzin prawa. W codziennej pracy współpracujemy z rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, notariuszami i specjalistami z wielu dziedzin. Zapewniamy obsługę prawną w języku niemieckim i angielskim

Poruszamy się biegle w wielu obszarach prawa, istnieją jednak dziedziny, które dominują w działalności kancelarii. Należą do nich:

Column 1

 • bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów handlowych,
 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie spółek, w tym przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji oraz reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestracja fundacji i stowarzyszeń, optymalizacja podatkowa,
 • prowadzenie sporów przed sądami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych,
 • sądowe egzekwowanie należności na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie wszystkich spraw sądowych związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, sprawy trudne, wielowątkowe i nietypowe,
 • due diligence przedsiębiorstw,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach, w tym: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, umowy o prace projektowe, zastępstwo, inwestycyjne, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, spory na tle wykonywania umów,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi,
 • due diligence (audyt prawny) nieruchomości inwestycyjnych przed zawarciem transakcji,
 • zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie opinii prawnych,
 • odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opłaty planistyczne i adiacenckie – doradztwo, reprezentacja właścicieli nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym w celu zmniejszenia lub uchylenia opłat,
 • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu administracyjnym,
 • wywłaszczenia – reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz w sprawie odszkodowań za wywłaszczenia,
 • obsługa prawna transakcji w obrocie nieruchomościami, zabezpieczenie transakcji, aspekty podatkowe, reprezentacja w sporach na tle wykonania umów,
 • reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, wyodrębnianie lokali, podział nieruchomości, reprezentacja w sporach prawnych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości,
 • obsługa właścicieli kamienic i zarządców nieruchomości – sądowe egzekwowanie należności czynszowych, sprawy eksmisyjne, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego - reprezentacja przed sądem,
 • pomoc prawna w przypadku umów przedwstępnych i deweloperskich,
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, aktualizacja stanu prawnego ksiąg wieczystych,
 • obsługa prawna najmu wielkopowierzchniowego, opiniowanie umów, spory sądowe,
 • wszystkie nietypowe i skomplikowane sprawy dotyczące nieruchomości.
 • służebność przesyłu – reprezentacja właścicieli nieruchomości w sporze z przedsiębiorstwami przesyłowymi, uzyskiwanie odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wykup nieruchomości.

Column 2

 • kompleksowa obsługa produkcji filmowych i firm producenckich - dostosowanie struktury do charakteru produkcji, przygotowanie i negocjowanie umów (dystrybucja, koprodukcja, nabycie praw do scenariusza/adaptacji, utworów muzycznych, reżyseria, prawa pokrewne od artystów wykonawców), konsultacje na etapie przedprodukcji i developmentu.
 • clearing praw na potrzeby produkcji filmowych, tv i działalności wydawniczej,
 • obsługa pracowni architektonicznych i firm designerskich – przygotowanie i opiniowanie umów, prawne ściganie naruszeń praw autorskich oraz pomoc prawna w sporze z inwestorem,
 • reprezentacja artystów w zakresie naruszeń praw autorskich,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i ochronę wizerunku,
 • zabezpieczenie własności intelektualnej w Internecie, ściganie naruszeń,
 • obrona w sprawach o naruszenie znaków towarowych i praw autorskich,
 • doradztwo w zakresie e-commerce i e-rozrywki,
 • spory o domeny internetowe.
 • zwrot nieruchomości wywłaszczonych, znacjonalizowanych oraz przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej – reprezentacja przed organami, administracji, sądami administracyjnymi i powszechnymi, doradztwo na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców,
 • zwrot znacjonalizowanych ruchomości (dzieła sztuki, meble etc.) oraz innych aktywów (akcje, bony skarbowe) – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniach sądowych,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych i pomoc prawna w sprawach spadkowych, w tym prowadzonych za granicą,
 • obsługa prawna obrotu gruntami rolnymi, reprezentacja w kontaktach z ANR, pomoc prawna przy wykupie gruntów przez spadkobierców byłych właścicieli ziemskich.
 • stwierdzenie nabycia spadku – reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • dział spadku – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu sądowym,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych,
 • sprawy o zachowek – reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • ustalanie kręgu spadkobierców i reprezentacja w postępowaniach spadkowych za granicą.
 • obrona w sprawach karnych gospodarczych (m.in. oszustwo, działanie na szkodę spółki, przywłaszczenie),
 • obrona w sprawach przestępstw urzędniczych i menedżerskich,
 • obrona przedsiębiorcy w sprawach na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (m. in. zniesławienie, znieważenie),
 • obrona w sprawach karno-skarbowych oraz wykroczeniowych.

Zespol_intro_1

Absolwent Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2000-2005 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2003 studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2004 stypendium zagraniczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria). W roku 2005 przyjęty na aplikację sądową.

Zespol_intro_2

W latach 2006-2009 odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim. Karierę prawniczą rozpoczął w 2003 roku, najpierw w jednej z renomowanych kancelarii poznańskich, a od 2010 roku we własnej kancelarii. W kancelarii nadzoruje pion zajmujący się nieruchomościami i procesem inwestycyjnym oraz dział prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem rynku filmowego. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Prywatnie zajmuje go gra w tenisa, piłkę nożną i czytanie.

Sara Til Dąbrowska, adwokat
sara.dabrowska@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Odbyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2013 roku. W kancelarii zajmuje się głównie procesami gospodarczymi oraz prawem nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim.
Marta Ceglarz-Borowska, adwokat
m.ceglarz@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia adwokata uzyskała w 2011 roku. Od 2018 roku z zespole naszej kancelarii, gdzie zajmuje się obsługą sporów sądowych, zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości i prawem karnym. Posługuje się językiem angielskim.
Monika Ratajczak, radca prawny
m.ratajczak@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2016-2019 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem radcowskim. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kancelarii doradza w sprawach z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony konkurencji i konsumentów, dóbr osobistych i zobowiązań oraz przy zawieraniu umów (w szczególności w zakresie IT oraz w zakresie produkcji filmowej).Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.
Marek Nawrocki, radca prawny
m.nawrocki@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem radcowskim. W kancelarii doradza w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego. Posługuje się językiem angielskim.
Joanna Suliga, aplikantka adwokacka
j.suliga@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości i prawa zobowiązań oraz obsługą firm deweloperskich. Posługuje się językiem angielskim.
Magdalena Wilczyńska, aplikantka adwokacka
m.wilczynska@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z własnością intelektualną, obsługą przedsiębiorstw oraz najmem. Posługuje się językiem angielskim.
Dominika Grabarczyk, aplikantka radcowska
d.grabarczyk@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się obsługą firm i zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości i prawa zobowiązań. Posługuje się językiem angielskim.
Julia Woźniak, legal assistant
j.wozniak@przybecki.pl
Studentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się obsługą firm, wsparciem działu procesowego oraz sądową windykacją należności.
Adam Najdul, legal assistant
a.najdul@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się prawem własności intelektualnej i kontraktami.
Bartosz Głogowski, legal assistant
b.glogowski@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z nieruchomościami, umowami i zagadnieniami procesowymi.
Maciej Koziczyński, legal assistant
m.koziczynski@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z umowami i zagadnieniami procesowymi.
Maria Nowakowska, office manager
m.nowakowska@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zarządza częścią administracyjną, odpowiada za rozliczenia. Posługuje się językiem angielskim.
Katarzyna Pietrzak, office assistant
k.pietrzak@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii jest odpowiedzialna za kontakt z klientami, frontdesk i organizację biura. Posługuje się językiem angielskim.
Filip Błaszczyk, adwokat
f.blaszczyk@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2020 roku. Zewnętrzny współpracownik kancelarii, specjalista w zakresie postępowań administracyjnych, prawa budowlanego i reprywatyzacji. Posługuje się językiem angielskim.

W tym dziale prezentowane są najciekawsze sprawy, charakterystyczne dla profilu kancelarii i działań podejmowanych przez naszych prawników.

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i związane z tym rozliczenia

Jedną z obecnie prowadzonych przez Kancelarię spraw jest sprawa dotycząca wystąpienia ze spółki jawnej jednego z jej wspólników i realizacji przysługujących mu w związku z tym roszczeń. Występujący wspólnik jest bowiem uprawniony do żądania wypłaty zysku z działalności spółki za minione lata, który nie został z nim jeszcze rozliczony, może również domagać się uczestniczenia w zysku ze spraw niezakończonych i w tym zakresie przysługuje mu prawo żądania wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku z końcem każdego roku obrotowego. Istotną kwestią jest również rozliczenie udziału kapitałowego występującego wspólnika. Zgodnie art. 65 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, a jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. W sytuacji, kiedy wystąpienie wspólnika ze spółki, jest wynikiem istniejącego w spółce konfliktu, najczęściej nie można liczyć na współpracę ze strony spółki, która odmawia sporządzenia wspomnianego bilansu bądź ogranicza byłemu wspólnikowi dostęp do dokumentów księgowych spółki, na podstawie których mógłby on zlecić sporządzenie bilansu. Wówczas konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, by występujący wspólnik uzyskał należne mu od spółki świadczenia. Kancelaria współpracując z biegłym rewidentem, oferuje pomoc zarówno w negocjacjach przedsądowych, jak i prowadzeniu spraw przed sądem.

Obsługa transakcji zakupu nieruchomości
Kancelaria przygotowała złożoną transakcję gospodarczą na rynku nieruchomości, reprezentując podmiot zapewniający finansowanie dłużne projektu. W związku z niekorzystną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i opodatkowaniem CIT-em spółek komandytowych, prawnicy Kancelarii przygotowali transakcję w oparciu o konstrukcję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzono liczne mechanizmy zabezpieczenia roszczeń inwestora, np.: przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów kontrahenta w spółce z o.o., pełnomocnictwo do ustanowienia i wpisu hipoteki, przystąpienie do długu podmiotów powiązanych kapitałowo z kontrahentem, weksel in blanco. Ponadto Kancelaria przeprowadziła analizę stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji wraz z kwerendą w archiwach wieczystoksięgowych i organów nadzoru budowlanego.
Obsługa transakcji – podpisana umowa na 35 mln zł

Kancelaria obsługiwała inwestora w procesie negocjowania kompleksowej umowy z generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno magazynowej z częścią biurową i socjalną. Prawnicy kancelarii wspierali inwestora w procesie wielomiesięcznych negocjacji i przygotowania dokumentacji. Wartość kontraktu przekracza 35 milionów złotych. Liderem zespołu była adw. Sara Til Dąbrowska.

Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości

Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy dotyczącej zasiedzenia przez współwłaściciela nieruchomości udziałów w nieruchomości, należących do innych współwłaścicieli. Prawo przewiduje taką możliwość, jednak zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów utrwalił się pogląd, iż do zasiedzenia udziałów współwłaścicieli przez innego współwłaściciela konieczne jest zamanifestowanie przez niego wobec pozostałych współwłaścicieli woli władania nieruchomością ponad przysługujący mu udział. Trudność tego typu spraw polega na tym, iż takie czynności posiadacza samoistnego niebędącego współwłaścicielem jak dbanie o nieruchomość, opłacanie związanych z nią ciężarów, dokonywanie na niej nakładów, zazwyczaj prowadzą do stwierdzenia przez sąd, iż do zasiedzenia doszło – jednak nie w przypadku zasiadującego współwłaściciela. Wymienione czynności są przez sądy uznawane za niewystarczające, by doszło do zasiedzenia udziałów pozostałych współwłaścicieli. Sądy prezentują bowiem stanowisko, że współwłaściciele nieruchomości mają prawo, nie zaś obowiązek, wykonywać swoje uprawnienia właścicielskie, stąd ich (nieraz wieloletnia) bierność w zarządzie nieruchomością, a nieraz nawet całkowity brak zainteresowania nią, nie jest przesłanką do stwierdzenia zasiedzenia udziałów niedziałających współwłaścicieli przez współwłaściciela, który jest aktywny, sprawuje zarząd nad całą nieruchomością, niejednokrotnie wyłącznie ją zamieszkuje i czyni na niej nakłady. Brak jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego jednoznacznych wskazówek, w jaki sposób w takim stanie rzeczy współwłaściciel powinien uzewnętrznić zamiar władania nieruchomością dla siebie z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli, by skutecznie ją zasiedzieć. W związku z istniejącą luką kancelaria w prowadzonej sprawie zainicjowała postępowanie mające na celu uzyskanie stanowiska Sądu Najwyższego precyzującego, co może być przejawem samoistnego posiadania udziałów we współwłasności.

Pub1

Ustal, czy będziesz dysponował utworem pracownika
9 kwietnia 2008

Pub2

Eksmisje w praktyce – ocena skutków nowelizacji art. 1046 KPC
2007 rok, Nr 5

Pub3

Umowa z kierownikiem budowy
2008 rok, Nr 50

Naszą zasadą jest bezpośredni kontakt z klientem, dlatego przyjęcie sprawy następuje zazwyczaj w ramach porady prawnej. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzgodnienie prowadzenia sprawy telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli efektem porady jest powierzenie sprawy kancelarii – porada jest nieodpłatna. W przypadku obsługi prawnej na zasadzie stałego zlecenia możliwe jest przyjęcie następujących systemów wynagrodzenia:
 • wynagrodzenie godzinowe – wszystkie czynności prawników są ewidencjonowanie z wyszczególnieniem danej sprawy oraz poświęconego czasu. Wynagrodzenie miesięczne obliczane jest jako iloczyn godzin poświęconych na obsługę prawną oraz ustalonej w umowie stawki godzinowej,
 • wynagrodzenie ryczałtowe – w umowie z klientem ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące pulę godzin do wykorzystania. W razie powierzenia nam zleceń ponad przewidzianą pulę godzin dalsze wynagrodzenie naliczane jest według ustalonej wcześniej stawki godzinowej.
W sprawach szczególnie skomplikowanych albo w razie trudnej sytuacji materialnej klienta możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowego od sukcesu (success fee) i przystępnego wynagrodzenia ryczałtowego.

Kontakt

ul. Kochanowskiego 4/7 60-844 Poznań
+48 61 840 69 11 +48 61 842 87 06
kancelaria (at) przybecki.pl
782-217-64-96
301327751
PL 47 1140 2004 0000 3802 6670 3438
BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
SWIFT: BREXPLPWMBK SORT CODE 11402004