Prawo rzeczowe – zasiedzenie działek miejskich

Kancelaria uzyskała dla klienta prawomocne postanowienie o nabyciu prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie. Toczące się przed poznańskim sądem postępowanie dotyczyło działki w południowej części Poznania, której tabularycznymi właścicielami pozostawali kolejno Skarb Państwa i Miasto Poznań, a która od ponad czterdziestu lat znajdowała się w posiadaniu klienta kancelarii i była przez niego traktowana jako część własnej nieruchomości gruntowej. Figurujący w księdze wieczystej jako kolejni właściciele Skarb Państwa i Miasto Poznań przez dziesięciolecia nie zgłaszali żadnych roszczeń wobec działki i nigdy nie wykonywali żadnych uprawnień właścicielskich. Dopiero niedawne wizje terenowe przeprowadzone przez służby miejskie ujawniły niezgodność wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, stąd niezbędne było podjęcie obrony swych praw właścicielskich przez klienta kancelarii. To już kolejne pozytywne orzeczenie w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej wzdłuż tej samej ulicy, uzyskane przez kancelarię. W tym rejonie występują liczne problemy związane ze stosunkami własnościowymi, wynikające z nieuporządkowanego stanu prawnego poszczególnych nieruchomości. Nie jest wykluczone, że dalsze wizje terenowe wywołają potrzebę podjęcia obrony swego prawa własności przez kolejnych uprawnionych.

Zasiedzenie gruntu rolnego – pozytywne postanowienie sądu

Po przeprowadzeniu rozprawy i przesłuchaniu świadków sąd rejonowy wydał postanowienie w którym uwzględnił wniosek kancelarii i stwierdził nabycie gruntu rolnego przez zasiedzenie na rzecz klienta kancelarii. Sąd podzielił argumentację, że grunt znajdował się w samoistnym posiadaniu klienta, a okres posiadania wynosił ponad 30 lat. W tym przypadku zasiedzenie okazało się jedynym sposobem na uregulowanie stosunków spadkowych, które ze względu na wcześniejszy wadliwy testament nie były zgodne z intencją spadkodawcy.

Zasiedzenie kamienicy na Kazimierzu w Krakowie – odpowiedź na skargę kasacyjną Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na zlecenie spadkobierczyni przedwojennych właścicieli jednej z kamienic na krakowskim Kazimierzu mec. Tomasz Przybecki występuje w postępowaniu zasiedzeniowym z wniosku Skarbu Państwa. Sądy obu instancji oddaliły wniosek o zasiedzenie, uznając racje właścicieli tabularycznych. W związku ze skargą kasacyjną złożoną przez Prokuratorię Generalną SP konieczne stało się jednak dalsze działanie i wniesienie odpowiedzi na skargę. Sąd Najwyższy w ramach instytucji tzw. przedsądu zadecyduje czy argumenty podniesione przez Skarb Państwa są na tyle ważkie, aby w ogóle możliwe było rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy w zwykłym trybie.

Zasiedzenie kilku nieruchomości – jaka opłata sądowa

Kancelaria reprezentuje wnioskodawców w sprawie o zasiedzenie fragmentów trzech działek w centrum Poznania. Grunt ten był w jednolitym władaniu klientów, choć formalnie jego właścicielami były trzy różne podmioty. Zdaniem referendarza sądowego oraz sądu rejonowego taki stan faktyczny uzasadnia pobranie opłaty sądowej w potrójnej wysokości tj. 3 razy po 2000 zł. W ocenie kancelarii taka interpretacja przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niesłuszna. Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpozna zażalenie naszych prawników.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Kancelaria prowadzi sprawę o zasiedzenie udziału 1/2 w nieruchomości położonej w Poznaniu. W latach 60 na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1972 roku o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach doszło do podziału geodezyjnego działek i przeniesienia części z nich na rzecz jednego ze współwłaścicieli. W konsekwencji klientka samoistnie posiadała działkę ponad przysługujący jej udział i w konsekwencji nabyła własność pozostałej części wskutek zasiedzenia.

Zasiedzenie lasu – czy Skarb Państwa odbierze własność terenów leśnych?

Kancelaria przystąpiła do sprawy o zasiedzenie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach. Wnioskodawca – nadleśnictwo z terenu zachodniej Wielkopolski dochodzi przed sądem stwierdzenia, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie własność lasu o powierzchni ok. 10 ha. Kancelaria reprezentuje spadkobierców przedwojennych właścicieli lasu, którzy do dziś widnieją w księdze wieczystej. W analogicznej sprawie prowadzonej w latach 2000-2003 spadkobiercy rodu Habsburgów uzyskali korzystne orzeczenia i uniknęli zasiedzenia Skarbu Państwa (wyroki Sądu Najwyższego w sprawach V CK 13/03 i V CK 24/03). Wówczas sądy wszystkich instancji zajęły stanowisko, że posiadanie Skarbu Państwa wykonywane w ramach tzw. imperium (działania władczego) nie może prowadzić do zasiedzenia. W międzyczasie pogląd ten został przełamany w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej SN (III CZP 30/07), która przesądza, że również jednostki organizacyjne Skarbu Państwa mogą być posiadaczami samoistnymi zdolnymi do zasiedzenia. Kolejna rozprawa wyznaczona została na dzień 23 marca 2010 roku. W dniu 22 października 2010 roku sąd zamknął rozprawę. Ogłoszenie orzeczenia odbędzie się 5 listopada 2010 roku.

Obsługa transakcji - podpisana umowa na 35 mln zł