22-08-2013

Zagospodarowanie przestrzenne – Plac Biskupi w Krakowie

Kancelaria podjęła się reprezentacji mieszkańców Placu Biskupiego w Krakowie w sporze administracyjnym dotyczącym warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu podziemnego.

Przygotowane zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest to ponowne postępowanie po korzystnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W sprawie występuje wiele ciekawych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego. W szczególności nasi prawnicy kwestionują dopuszczalność wydania decyzji WZ przez organ wykonawczy gminy, w sytuacji gdy ta sama gmina jest inwestorem.

Mimo zarzutów formułowanych przez kancelarię decyzja została ponownie wydana przez organ, który orzekał we własnej sprawie.

Przedmiotem odwołania jest również naruszenie szeregu przepisów Kodeksu postępowania  administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.