Tomasz Przybecki
20-09-2022

Warunki zabudowy – proinwestorskie orzeczenie

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę złożoną przez prawników kancelarii i uchylił decyzje organów obu instancji odmawiające wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hotelu.

Organy administracji budowlanej nie dopuszczały takiej inwestycji, wskazując na brak możliwości wyznaczenia nowej linii zabudowy oraz konieczność zachowania ładu przestrzennego w okolicy jeziora.

Sąd zaprezentował odmienny punkt widzenia, słusznie wywodząc, że decyzja o warunkach zabudowy stanowi akt administracyjny związany, a nie uznaniowy, a zatem „(…) organ administracji publicznej w sprawie o ustalenie warunków zabudowy nie ma uprawnień kształtujących (takich jakie przysługiwałyby mu przy realizacji władztwa planistycznego) i ma obowiązek załatwić wniosek pozytywnie, gdy stwierdzi brak naruszenia przepisów prawa w tym spełnienia warunku dobrego sąsiedztwa.”

Wójt/burmistrz/prezydent nie może zatem odmówić wydania warunków zabudowy, powołując się na ogólne, pozaustawowe przesłanki albo ogólną definicję ładu przestrzennego – te pojęcie podlega bowiem ochronie w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sąd w korzystnym dla naszego Klienta wyroku podkreślił również, że „celem decyzji o warunkach zabudowy nie jest kształtowanie ładu przestrzennego, a jedynie ustalenie czy w świetle zastanego sposobu zabudowania działek w obszarze analizowanym dopuszczalna jest zabudowa proponowana przez inwestora”.

Zgodzić należy się, że optymalnym narzędziem do kształtowania ładu przestrzennego jest plan miejscowy. Jeżeli jednak dana gmina planu nie uchwaliła, to nie może tylnymi drzwiami, w ramach orzekania o warunkach zabudowy, prowadzić szerokiej polityki przestrzennej. I o tym jest właśnie komentowane orzeczenie.