JOANNA SULIGA-DUNST
TOMASZ PRZYBECKI
03-10-2023

Odszkodowania od Skarbu Państwa za obniżenie wartości nieruchomości

W sierpniu zawarliśmy w imieniu klientów ugodę sądową ze Skarbem Państwa, na mocy której Skarb Państwa wypłacił klientom Kancelarii odszkodowanie w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł.

Sprawa była konsekwencją zwrotu klientom zespołu parkowo-pałacowego na podstawie decyzji wojewody stwierdzającej, że nieruchomość ta nie podpadała pod działanie przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Kancelaria reprezentowała w sprawie administracyjnej spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo-parkowy w Wielkopolsce. Klienci dzięki wspomnianej decyzji odzyskali nieruchomość w naturze, jednakże w chwili zdania pałac był w tragicznym stanie technicznym, przez wieloletnie zaniedbania Skarbu Państwa.

Kancelaria przygotowała następnie powództwo, które miało na celu uzyskanie od Skarbu Państwa odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości przez doprowadzenie jej do tak fatalnego stanu technicznego. Zakończenie sprawy w formie ugody sądowej pozwoliło na umorzenie procesu sądowego już na etapie I instancji i uniknięcie dalszego sporu.