TOMASZ PRZYBECKI
16-11-2016

Prawo pracy – audyt dokumentacji pracowniczej

Kancelaria wykonała audyt pracowniczy w znanej spółce z branży produkcji spożywczej.

Przeprowadzenie audytu miało na celu sprawdzenie prawidłowości i legalności procesów kadrowych u pracodawcy. W ramach badania przeanalizowano indywidualną dokumentację pracowniczą, w tym wzory dokumentów stosowanych przez pracodawcę, a także wewnątrzzakładowe regulacje z zakresu prawa pracy. Dokonano przeglądu akt osobowych kilkudziesięciu pracowników, stosowanych przez pracodawcę regulaminów wynagradzania i pracy oraz innych dokumentów regulujących zasady świadczenia pracy na rzecz spółki. Ocenie podlegał sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jej jakość i zgodność z przepisami prawa pracy. Analiza polityki kadrowej wymagała także skontrolowania zasad świadczenia przez osoby fizyczne usług na rzecz spółki na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenia).

Audyt prawno-kadrowy objął nie tylko dokumentację zakładową, ale i praktyki, procedury oraz zwyczaje pracodawcy dotyczące jego relacji z pracownikiem. Kompleksowa analiza pozwoliła na ocenę stopnia wywiązywania się spółki z obowiązków spoczywających na pracodawcy, w szczególności obowiązków związanych z umożliwieniem osobom zatrudnionym korzystania z należnych im uprawnień pracowniczych oraz z przestrzeganiem norm czasu pracy. W wyniku przeprowadzonego audytu ustalono, które z dotychczasowych działań pracodawcy są zgodne z przepisami prawa pracy, a które należy zmienić lub całkowicie wyeliminować. W ocenie kancelarii tego typu audyty warto przeprowadzać w każdej firmie zatrudniającej powyżej 20 pracowników.