TOMASZ PRZYBECKI
19-07-2011

Prawo budowlane – rozliczenia z generalnym wykonawcą

Kancelaria reprezentuje inwestora w procesie budowlanym w sporze z generalnym wykonawcą obiektów przemysłowych i magazynowych.

Spór dotyczy naliczenia kar umownych, wymagalności poszczególnych transz wynagrodzenia oraz odstąpienia od umowy

w niewykonanej części. W razie niepowodzenia negocjacji sprawa znajdzie finał na wokandzie.