TOMASZ PRZYBECKI
10-10-2012

Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – nieważność aktu notarialnego

Kancelaria wniosła do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – aktu notarialnego zawierającego karę umowną za niezłożenie w terminie oferty wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Nie wdając się na tym etapie w szczegóły, można stwierdzić, że przedmiotowy akt notarialny nakładający obowiązek zapłaty kilkusettysięcznej kary umownej jest najprawdopodobniej nieważny.

Wielogodzinna analiza prawna doprowadziła do sporządzenia obszernego pozwu, którym zajmie się Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu.