TOMASZ PRZYBECKI
28-03-2020

Zmiana sposobu użytkowania – reprezentacja właścicieli

Kancelaria reprezentuje klientów w licznych postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego w całej Polsce toczącymi się w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania lokalu.

Postępowania wszczynane są w sytuacji, kiedy w lokalu wynajmowane są najemcom poszczególne pokoje często wyposażone we własną łazienkę i aneks kuchenny (przy czym nie jest to najem krótkoterminowy), bądź też gdy lokal jest dopiero przygotowywany pod taką inwestycję (dzielenie ściankami działowymi, zmiany w instalacji). W ocenie niektórych organów następuje wówczas zmiana sposobu użytkowania lokalu z funkcji mieszkalnej na funkcję zamieszkania zbiorowego i obiekt taki musi spełniać inne wymogi m.in. bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno – sanitarne czy zdrowotne niż lokal mieszkalny.

Według argumentacji zawartej w decyzjach organów w takich sytuacjach w lokalu po jego udostępnieniu najemcom prowadzone jest kilka gospodarstw domowych obok siebie i wówczas nie posiada on cech mieszkania, które w przepisach definiowane jest jako zespół pomieszczeń m.in.

umożliwiający stały pobyt ludzi oraz prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Jako że problematyka ta jest dość nowa (a dotyczy coraz większej liczby wynajmujących), nie wykształciła się w tym zakresie żadna stała linia orzecznicza sądów administracyjnych.

Kancelaria zaskarża niekorzystne dla klientów decyzje organów administracyjnych do sądów administracyjnych widząc potrzebę dokonania interpretacji takich pojęć jak „stały pobyt” w odniesieniu do najemców długoterminowych czy „gospodarstwo domowe”, którego to definicji brak w prawie polskim.