TOMASZ PRZYBECKI
07-05-2019

Zamienione kamienice – korzystna decyzja WINGiK

W imieniu kilkunastu właścicieli wyodrębnionych lokali jednej z kamienic kancelaria prowadzi działania zmierzające do usunięcia niezgodności stanu prawnego i faktycznego ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków dotyczącym tej nieruchomości.

Sprawa dotyczy błędnego przyporządkowania danych adresowych dwóm nieruchomościom w Poznaniu, wskutek czego dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych nie odpowiadają stanowi faktycznemu – po kilkunastu latach okazało się, że dwie duże kamienice w centrum Poznania ujawnione są w innych księgach niż ich właściciele. Kancelaria wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Poznania o dokonanie zmiany danych ewidencyjnych dotyczących ksiąg wieczystych prowadzonych dla obu nieruchomości.

Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję, w której odmówił dokonania zmian danych ewidencyjnych, a Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Przełomowy okazał się wyrok Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uwzględnił skargę złożoną przez mecenasa Przybeckiego i uchylił decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Organ ten ponownie rozpoznając sprawę, po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez kancelarię, uchylił zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Poznania w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W uzasadnieniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podzielił argumentację kancelarii i przyznał, że przy sporządzaniu wykazu zmian gruntowych w 1971 r. doszło do błędnego przyporządkowania danych adresowych przedmiotowym działkom, a ponadto oględziny nieruchomości potwierdziły, że dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

W wyniku powyższej decyzji Prezydent Miasta Poznania ponownie rozpatrzy wniosek kancelarii, który dotyczy wyeliminowania błędów powstałych w wyniku wcześniejszego działania organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. Równolegle toczy się przed sądem rejonowym postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.