TOMASZ PRZYBECKI
12-04-2021

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i związane z tym rozliczenia

Jedną z obecnie prowadzonych przez Kancelarię spraw jest sprawa dotycząca wystąpienia ze spółki jawnej jednego z jej wspólników i realizacji przysługujących mu w związku z tym roszczeń.

Występujący wspólnik jest bowiem uprawniony do żądania wypłaty zysku z działalności spółki za minione lata, który nie został z nim jeszcze rozliczony, może również domagać się uczestniczenia w zysku ze spraw niezakończonych i w tym zakresie przysługuje mu prawo żądania wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku z końcem każdego roku obrotowego. Istotną kwestią jest również rozliczenie udziału kapitałowego występującego wspólnika.

Zgodnie art. 65 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, a jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

W sytuacji, kiedy wystąpienie wspólnika ze spółki, jest wynikiem istniejącego w spółce konfliktu, najczęściej nie można liczyć na współpracę ze strony spółki, która odmawia sporządzenia wspomnianego bilansu bądź ogranicza byłemu wspólnikowi dostęp do dokumentów księgowych spółki, na podstawie których mógłby on zlecić sporządzenie bilansu.

Wówczas konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, by występujący wspólnik uzyskał należne mu od spółki świadczenia. Kancelaria współpracując z biegłym rewidentem, oferuje pomoc zarówno w negocjacjach przedsądowych, jak i prowadzeniu spraw przed sądem.