TOMASZ PRZYBECKI
24-02-2010

Wygrana przed WSA w Warszawie – koniec dowolnego zawieszania postępowań administracyjnych?

Dziś doręczono do kancelarii uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie IV Sa/Wa 1674/09.

Wyrokiem tym sąd uchylił postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poprzedzające je postanowienie Wojewody Wielkopolskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Postępowanie przed wojewodą zainicjowane zostało przez byłych właścicieli nieruchomości ziemskiej, którzy domagali się uznania, że części nieruchomości (zespół pałacowo-parkowy) nie podpadał pod przepisy dekretu o reformie rolnej. Wojewoda nie wydał jednak decyzji lecz zawiesił postępowanie, argumentując, że przed Trybunałem Konstytucyjnym zawisło pytanie prawne z innej sprawy o zgodność z konstytucją tych przepisów dekretu o reformie rolnej, które są podstawą stwierdzenia przez wojewodę o niepodpadaniu nieruchomości pod przepisy dekretu.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się wnioskodawca, który najpierw w zażaleniu, a następnie w skardze do WSA w Warszawie argumentował, że samo postępowanie przez TK w podobnej sprawie nie może uzasadniać zawieszenia analogicznych postępowań,

bo prowadziłoby to do paraliżu działań administracji publicznej, a nadto że zakończenie postępowania administracyjnego jest możliwe szybciej niż rozstrzygnięcie zagadnienia przez Trybunał Konstytucyjny. Argumentację tę podzielił WSA w Warszawie, który stwierdził m. in., że „obligatoryjne zawieszanie postępowań administracyjnych z tej przyczyny, iż rozpoznawana jest przez Trybunał Konstytucyjny sprawa zgodności określonych przepisów z Konstytucją RP, mogłoby powodować paraliż działalności administracyjnej, przekładając się na zmniejszenie pewności obrotu. Tym samym sąd istotnie ograniczył politykę organów administracji, które w wielu sprawach automatycznie zawieszały postępowanie do czasu rozstrzygnięcia podobnych spraw przez TK. WSA w Warszawie opowiedział się za domniemaniem konstytucyjności obowiązujących przepisów prawa i w wytycznych zalecił organom administracji prowadzenie postępowania administracyjnego bez oglądania się na sprawę zawisłą przed TK.