TOMASZ PRZYBECKI
12-11-2018

Umowa przedwstępna – przymusowe wykonanie

Kancelaria w imieniu powoda wniosła pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Powód i poprzedniczka prawna pozwanego zawarli umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, na mocy której sprzedająca zobowiązała się do przeniesienia w oznaczonym terminie własności nieruchomości na powoda. Sprzedająca zmarła jednak niedługo po zawarciu tej umowy. Pozwany jako spadkobierca właścicielki nieruchomości uchylał się od zawarcia z powodem umowy przyrzeczonej. Nie może budzić wątpliwości, że wówczas, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność

umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Zgodnie z przepisami, w przypadku, w którym właściciel nieruchomości zmarł, złożenia stosownego oświadczenia można domagać się od jego spadkobiercy.

W złożonym pozwie kancelaria akcentowała obowiązek zawarcia umowy przyrzeczonej przez pozwanego na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego.