TOMASZ PRZYBECKI
09-04-2010

Ubezpieczenie AC – niedozwolone klauzule umowne

Na zlecenie klienta kancelaria wystąpiła przeciwko jednemu z towarzystw ubezpieczeniowych z roszczeniem o zapłatę odszkodowania Auto Casco z tytułu kradzieży pojazdu.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o następującej treści: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody jeżeli pojazd został nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny przez

właściciela pojazdu albo osobę trzecią, wówczas kiedy Ubezpieczający lub Ubezpieczony posiadał wiedzę o fakcie nielegalnego wprowadzenia pojazdu na polski obszar celny lub przy należytej staranności mógł taką wiedzę posiąść”.