TOMASZ PRZYBECKI
22-09-2010

Specustawa drogowa – sukces przed NSA, czy przebudowa wiaduktu w Antoninku zostanie wstrzymana?

Sukcesem zakończyła się prowadzona przez kancelarię sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w imieniu właścicielki gruntów wywłaszczonych pod inwestycję drogową – przebudowę wiaduktu w Antoniku.

Skarga kasacyjna przygotowana przez mec. Tomasza Przybeckiego została uznana przez Sąd za uzasadnioną. NSA przychylił się do stanowiska, że przepisy tzw. specustawy drogowej nie mogą wyłączać absolutnie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Sądu treść decyzji lokalizacyjnej wydawanej na podstawie specustawy drogowej powinna uwzględniać słuszny interes właściciela gruntu gwarantowany zapisami planu miejscowego.

W przypadku klientki organy administracji poprzez wydanie decyzji lokalizacyjnej pozbawiły ją możliwości przeprowadzenia kolektora deszczowego, którego przebieg jest zagwarantowany w m.p.z.p.. W związku z dzisiejszym wyrokiem podjęte zostaną działania zmierzające do wstrzymania inwestycji i odpowiedniej zmiany pozwolenia na budowę.