TOMASZ PRZYBECKI
16-09-2011

Skarga kasacyjna – służebność przesyłu

Kancelaria przygotowuje skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu.

Sądy obu instancji oddaliły wniosek o ustanowienie służebności wywodząc że przedsiębiorstwo przesyłowe zasiedziało służebność przesyłu polegającą na przesyle ropy naftowej za pomocą podziemnego rurociągu. Skarga kasacyjna zogniskowana jest na problematykę art. 292 Kodeksu cywilnego,

zgodnie z którym zasiedzenie służebności możliwe jest tylko co do trwałych i widocznych urządzeń. Sporne jest czy biegnące pod ziemią urządzenia infrastruktury liniowej mogą być uznane za widoczne w rozumieniu powyższego przepisu.