TOMASZ PRZYBECKI
11-06-2016

Reprezentacja inwestora – ochrona środowiska

Kancelaria sporządziła w imieniu inwestora odpowiedź na skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożoną przez organizację ekologiczną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria reprezentuje inwestora, który po kilku latach od ukończenia inwestycji i prowadzenia swojej działalności jest nękany poprzez wszczynanie kolejnych postępowań administracyjnych przez tzw. organizacje ekologiczne. Uzyskane przez inwestora decyzja o warunkach zabudowy, decyzja środowiskowa, decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o wznowieniu robót budowlanych i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, a także decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dopiero po latach próbują być kwestionowane przez organizacje ekologiczne w sprawach o wznowienie postępowania oraz w postępowaniach o

stwierdzenie nieważności decyzji. Do tej pory kancelaria uzyskała szereg korzystnych dla inwestora decyzji oraz wyroków sądu administracyjnego. W sprawach poruszane są kwestie związane ze stosowaniem przepisów ustaw istotnych z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, tj. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.