TOMASZ PRZYBECKI
11-01-2011

Reforma rolna – uchwała NSA przywraca drogę administracyjną odzyskiwania majątków

W dniu 10 stycznia 2011 Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt I OPS 3/10), w której zaprezentowano stanowisko, że par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 10, poz. 51, ze zm.) może być nadal podstawą prawną wszczynania i prowadzenia postępowań przed wojewodą o ustalenie, że nieruchomość ziemska lub jej część nie podpadała pod przepisy dekretu o reformie rolnej.

Uchwała ta ma fundamentalne znaczenie dla spadkobierców byłych właścicieli ziemskich, którzy od czasu postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie P 108/08 skazani byli na drogę postępowania cywilnego, co wiązało się z wieloma niedogodnościami. Analiza powyższej uchwały NSA pozwoli odpowiedzieć na pytanie jaką drogę powinni obecnie obrać ci właściciele, co do

których wojewodowie prawomocnie umorzyli postępowania administracyjne odsyłając ich na drogę postępowania sądowego. W grę wchodzi ponowne złożenie wniosku, wznowienie postępowania albo uchylenie decyzji umarzającej. Więcej informacji można znaleźć w relacjach prasowych.