TOMASZ PRZYBECKI
04-06-2010

Prawo spadkowe – testament w Kanadzie

Kancelaria prowadzi sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po obywatelce Kanady.

Prawo prowincji Ontario w przypadku dziedziczenia testamentowego nie przewiduje sądowego stwierdzenia nabycia spadku, a sukcesja spadkobierców następuje ex lege z chwilą całkowitego wykonania testamentu. Taki stan rzeczy jest niekorzystny dla spadkobierców (obywateli RP mieszkających w Polsce), którzy potrzebują postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, aby przed polskimi organami administracji i sądami powszechnymi prowadzić postępowania związane z odzyskaniem majątku rodowego. Z tego względu konieczne było wszczęcie postępowania przed Sądem

Rejonowym dla m. st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku otwartego w Kanadzie.

Jurysdykcja polskiego sądu uzależniona jest od wykazania, że prawo kanadyjskie nie zna instytucji „stwierdzenia nabycia spadku”, a jedyna możliwość uzyskania takiego orzeczenia wymaga wszczęcia postępowania przed polskim sądem. Na obecnym etapie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje informację o prawie Prowincji Ontario, która pozwoli ustalić czy jurysdykcja sądu polskiego jest uzasadniona.