TOMASZ PRZYBECKI
17-10-2012

Podatek od towarów i usług – korzystny wyrok WSA uchyla interpretację podatkową

Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ogłosił wyrok, w którym na skutek skargi wniesionej przez kancelarię uchylił niekorzystną dla klienta interpretację podatkową w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości w związku z jej wywłaszczeniem na rzecz Skarbu Państwa w ramach tzw. specustaw EURO 2012.

Sprawa jest wielowątkowa i skomplikowana, tym niemniej można ogólnie stwierdzić, że zdaniem organów skarbowych grunty przeznaczone w planie miejscowym pod drogi publiczne stanowią „grunt przeznaczony pod zabudowę” w rozumieniu VATU, który nie podlega zwolnieniu z VAT. Prawnicy kancelarii kwestionowali taką wykładnię przepisów, wskazując, że tego typu grunty nie mogą być zabudowane przez właściciela, albowiem inwestycje drogowe mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty

publicznoprawne. Nadto w skardze zakwestionowano pogląd Dyrektora Izby Skarbowej, że dla oceny przesłanek zwolnienia z VAT decydujący jest dzień ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, podczas gdy zdaniem kancelarii decydujący winien być dzień, w którym ostateczną stała się decyzja o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012, w którym doszło do przeniesienia własności wywłaszczanej nieruchomości.