TOMASZ PRZYBECKI
12-07-2016

Opłaty za użytkowanie wieczyste – skarga kasacyjna do SN

Kancelaria sporządziła w imieniu użytkownika wieczystego skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie, w której wydany został wyrok zasądzający od użytkownika wieczystego należność z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Początkowo w przedmiotowej sprawie toczyło się postępowanie w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Następnie właściciel gruntu złożył pozew o zapłatę opłat za użytkowanie wieczyste, których dotyczyła aktualizacja. Użytkownik wieczysty podniósł zarzut przedawnienia roszczenia właściciela gruntu w zakresie opłat rocznych za lata 2009-2010. Zarzut ten nie został uwzględniony przez sądy obu instancji orzekające w sprawie.

Spór prawny powstał na gruncie art. 118 i 120 § 1 Kodeksu cywilnego, art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także art. 5 Kodeksu cywilnego. Dotyczy on kwestii biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku, gdy sądowe postępowanie w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej nie zakończyło się wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia, a także zagadnienia nadużycia prawa podmiotowego przez użytkownika wieczystego poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia.