TOMASZ PRZYBECKI
22-11-2017

Opinia prawna – opodatkowanie kosztów podróży (PIT i CIT)

Na zlecenie jednej z samorządowych instytucji kultury kancelaria przygotowała opinię prawną o skutkach podatkowych ponoszenia przez osobę prawną kosztów podróży osób fizycznych niebędących jej pracownikami, a odbywających podróż w związku z działalnością tej osoby prawnej.

Ustaleniu podlegały zarówno konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), powstałe po stronie finansującego podróż, jak również następstwa podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla podróżującego.

Pokrycie kosztów podróży przez finansującego oznacza, że po stronie podróżującego powstaje przychód podatkowy, który po spełnieniu ustawowych przesłanek może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem PIT. Finansujący podróż występuje tutaj w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie sam pozostaje podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, któremu co do zasady przysługuje prawo zaliczenia poniesionych przez siebie wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

O przesłankach zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu sfinansowania kosztów

podróży osoby niebędącej pracownikiem oraz o warunkach zakwalifikowania tego wydatku przez finansującego do kategorii kosztów uzyskania własnego przychodu na gruncie ustawy o CIT, decydować będzie przyjęta formuła współpracy osoby prawnej finansującej podróż i podróżującego. Współpraca ta może mieć bowiem charakter formalnej, opartej na umowie, w tym odpłatnej.

Może też wystąpić sytuacja, że strony będą pozostawać w relacji bezumownej. Każdy przypadek wymaga odrębnej oceny na gruncie przepisów podatkowych. Błędne ustalenia w tym zakresie mogą rodzić po stronie podatnika negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych, stąd każdorazowo istotna jest szczegółowa analiza odpowiednich przepisów.