TOMASZ PRZYBECKI
06-11-2020

Odszkodowania za drogi – kolejna sprawa

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych, których przedmiotem jest ustalenie odszkodowania za wydzielenie działki gruntu pod drogę publiczną.

Procedurę przejęcia działki gruntu pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego reguluje art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za działki gruntu wydzielone w ten sposób ich właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie pomiędzy nim a właściwym organem reprezentującym podmiot publiczny, na rzecz którego przeszła własność nieruchomości.

W przypadku, gdy nie dojdzie do takiego porozumienia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej rynkową wartość nieruchomości.

Biegli rzeczoznawcy ustalają wysokość odszkodowania na podstawie porównania transakcji nabycia nieruchomości drogowych. Kancelaria dowodzi, że przyjęty przez biegłych sposób wyceny jest błędny, ponieważ porównywane przez niego transakcje nie są transakcjami rynkowymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wynika to z faktu, że nieruchomości stanowiące drogi docelowo mogą być wyłącznie własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

W ocenie kancelarii wartość nieruchomości powinna być określona przy wykorzystaniu cen transakcyjnych gruntów przyległych o przeważającym przeznaczeniu, co w konsekwencji przedkłada się na wyższą wartość odszkodowania.