MARTA CEGLARZ-BOROWSKA
30-08-2023

Korzystna decyzja PINB

Dzięki działaniom kancelarii reprezentowany przez nas inwestor w nieruchomości uzyskał korzystną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o umorzeniu postępowania.

Kancelaria reprezentuje klientów w licznych sprawach administracyjnych wszczynanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w związku z wynajmem pokoi w lokalach mieszkalnych.

W przypadku przystosowania przez klientów lokali mieszkalnych do długoterminowego wynajmu poszczególnych pokoi poprzez podział istniejących pomieszczeń na dodatkowe pokoje, organy nadzoru budowlanego w całej Polsce inicjują i prowadzą postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania lokalu wskazując, że w związku z dokonanymi pracami nastąpiło przekształcenie lokalu w obiekt zamieszkania zbiorowego (hostel), co wiąże się z koniecznością dostosowania lokalu do norm przewidzianych dla takich obiektów (chociażby w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

Niejednokrotnie organ w toku postępowania wydaje w takiej sprawie postanowienie o wstrzymaniu dotychczasowego sposobu użytkowania lokalu, a finalnie decyzję nakazującą przywrócenie stanu poprzedniego w lokalu, co

 

w przypadku zawartych z najemcami umów bądź prowadzonej działalności gospodarczej związanej z najmem długoterminowym stanowi znaczną niedogodność.

Jako że orzecznictwo sądów administracyjnych w kwestii zmiany sposobu użytkowania lokalu w wyniku jego podziału na dodatkowe pomieszczenia nie jest jednolite, istotne jest przedstawienie organowi stosownych argumentów, a w przypadku niekorzystnego dla strony rozstrzygnięcia, jego terminowe zaskarżenie do organu wyższej instancji lub do sądu administracyjnego.

W jednej z prowadzonych spraw – na skutek wskazanej przez Kancelarię argumentacji – organ nadzoru budowlanego uchylił decyzję nakazującą klientowi rozbiórkę nowopowstałych ścianek działowych wydzielających pokoje i aneks mieszkalny w lokalu, a następnie postępowanie w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym umorzył jako bezprzedmiotowe.