TOMASZ PRZYBECKI
15-09-2022

Konflikty współwłaścicieli – wyrok sądu

Wczoraj sąd rejonowy uwzględnił powództwo naszego klienta, który pozwał współwłaścicielkę nieruchomości o złożenie rachunku z zarządu nieruchomościami wspólnymi.

Kilka lat temu współwłaściciele ustalili, że zarząd wspólnymi nieruchomościami będzie sprawowała jedna z nich samodzielnie. Po kilku latach nasz klient zauważył pewne nieprawidłowości w prowadzeniu zarządu. Początkowo prawnicy z naszej kancelarii próbowali uzyskać wyjaśnienia i szczegółowe sprawozdanie z zarządu nieruchomościami w trybie negocjacji, jednak nie przyniosło to rezultatu.

Finalnie prawnicy z naszej Kancelarii złożyli pozew o zobowiązanie do złożenia sprawozdania z zarządu nieruchomościami za cały okres jego sprawowania. Roszczenie zostało oparte na art. 208 Kodeksu cywilnego. W pozwie oraz podczas rozprawy prawnicy z naszej Kancelarii celnie argumentowali, że druga współwłaścicielka sprawowała zarząd oraz, że przez cały ten okres nie składała naszemu klientowi rachunku z zarządu. Mimo kontrargumentacji pełnomocników pozwanej, którzy wskazywali,

że współwłaściciele nie zawarli pisemnej umowy o powierzeniu zarządu nad nieruchomościami, przez co pozwana nie jest związana do składania rachunku z zarządu, Sąd uwzględnił powództwo.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zgodził się z argumentacją podniesioną przez naszych prawników i podkreślił, że w tym postępowaniu badaniu podlega jedynie fakt sprawowania zarządu nad nieruchomościami. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostają okoliczności i podstawa powierzenia zarządu jak i to czy w trakcie jego sprawowania inni współwłaściciele mieli dostęp do nieruchomości. Sąd zobowiązał pozwaną do złożenia rachunku z zarządu na piśmie za cały okres jego sprawowania. Rachunek ma obejmować zestawienie podejmowanych czynności oraz wpływów i wydatków wraz z potrzebnymi dowodami księgowymi.