JAKUB KANTORSKI
07-02-2024

Podatek od nieruchomości w praktyce

Czy gminy radzą sobie z naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości? Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że wielu podatników może uniknąć zapłaty podatku wskutek niedoskonałego systemu jego aktualizacji.

Taką tezę można wysnuć po zapoznaniu się z raportem Najwyższej Izby Kontroli opublikowanym 22 stycznia 2024 roku. Raport sporządzono na podstawie przeprowadzonych w 28 gminach kontroli, których głównym celem było ustalenie prawidłowości i skuteczności działań organu wykonawczego gminy w pozyskaniu dochodów własnych. Na pierwszy rzut oka wyniki kontroli mogą cieszyć zarządców gmin — dochody własne każdej ze skontrolowanych gmin wzrosły. W 2019 roku kształtowały się one na poziomie 2474 mln zł, a w 2022 roku wynosiły już 3238 mln zł i stanowiły 38% dochodów tych gmin ogółem. Zarazem jednak w 23 skontrolowanych gminach wzrosły zaległości z tytułu dochodów własnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Problemy ze ściągalnością danin publicznych przez gminy ujawnia się również w kwestii podatku od nieruchomości. Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości związane z przepływem informacji pomiędzy gminami a właściwymi miejscowo Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych organy nadzoru budowlanego winny przekazywać gminom m.in. informacje dotyczące zakończonych budów oraz wydanych pozwoleń na użytkowanie. Kontrole NIK wykazały jednak, że nie każdy z właściwych terytorialnie PINB wywiązywał się właściwie z ciążącego na nim obowiązku. W przypadku 6 skontrolowanych gmin ujawniono, że informacje przekazane przez PINB nie pokrywały się w całości z danymi o zakończonych budowach i wydanymi pozwoleniami na budowę, a tym samym gminy nie posiadały wiedzy o łącznie 64 nieruchomościach podlegających opodatkowaniu.

Jednak nawet prawidłowe informowanie o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu nie przekładało się w pełni na egzekwowalność należności. W 20 gminach nie podejmowano żadnych działań zmierzających do pozyskania od podatników wymaganych informacji (gdy podatnikami były osoby fizyczne) lub deklaracji podatkowych (gdy mowa o osobach prawnych). Tym samym nieopodatkowanym pozostało łącznie 201 nieruchomości, co uszczupliło budżety skontrolowanych gmin o łącznie 403,3 tys. zł.

Również w przypadku podjęcia postępowania celem wyegzekwowania podatku od nieruchomości kontrole NIK wykazały liczne nieprawidłowości. W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania aż w 18 skontrolowanych gminach stwierdzono opieszałość w podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania należnego podatku. W przypadku 6 gmin ustalono nieprawidłowości w weryfikacji informacji/deklaracji podatkowych z danymi pozyskiwanymi od organów nadzoru budowlanego, z ewidencji gruntów i budynków, ewidencji działalności gospodarczej oraz innymi dokumentami (m.in. wypisami z aktów notarialnych). W stosunku do 10 gmin kontrole wykazały nieprawidłowości w wydawaniu decyzji podatkowych.

Skontrolowane gminy nie w pełni poradziły sobie również z weryfikacją informacji składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku 16 gmin nie podejmowano kontroli podatkowych i nie zmierzano do ustalenia, czy na opodatkowanej nieruchomości będącej miejscem zamieszkania podatników nie prowadzono jednocześnie działalności gospodarczej, co skutkowałoby wyższą stawką podatkową. Z kolei w 12 gminach, które takie działania kontrolne podjęły, wykazano nieprawidłowości w informacjach przekazanych gminie przez podatników.

We wnioskach pokontrolnych NIK wystąpiła do prezydentów i burmistrzów miast o wprowadzenie skutecznych narzędzi umożliwiających skuteczniejszą kontrolę zarządczą oraz ograniczających skalę nieprawidłowości w poborze podatków i w dochodzeniu należności z tytułu dochodów własnych. Ponadto podkreślono konieczność objęcia szczególnym zainteresowaniem sfery postępowań podatkowych i egzekwowania należności jednostek samorządu terytorialnego przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

Na zakończenie wskazać należy, że obowiązkiem podatkowym w przypadku podatku od nieruchomości objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku gdy wysokość stawki podatku zależna jest od istnienia budowli albo budynku lub ich części to obowiązek uiszczenia nowej (wyższej) stawki podatku powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli, albo budynku lub ich części, jeśli użytkowanie rozpoczęło się przed ich ostatecznym wykończeniem. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że zarówno zakończenie budowy, jak i rozpoczęcie użytkowania ma charakter faktyczny, a tym samym obowiązek uiszczenia podatku uzależniony jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót, nawet przy braku uzyskanie prawa do użytkowania budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego (tak m.in. wyrok NSA z dnia z 7.04.2021 r., III FSK 2910/21 oraz wyrok WSA w Gdańsku z 17.04.2018 r., I SA/Gd 231/18). Ponadto, w orzecznictwie przyjmuje się, że przystąpienie do użytkowania części budynku powoduje powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do całego budynku.

Analizowany akt: Raport NIK Realizacja Dochodów Własnych przez Wybrane Gminy z dnia 22 stycznia 2024 roku