Zasiedzenie – koszty procesu

Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpoznał zażalenie kancelarii na rozstrzygnięcie sądu rejonowego w przedmiocie kosztów sądowych w sprawie o zasiedzenie. Sąd rejonowy stwierdził wprawdzie nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, zgodnie z wnioskiem kancelarii, jednak nie przyznał klientowi zwrotu kosztów postępowania, mimo że właściciel tabularyczny konsekwentnie negował przesłanki zasiedzenia. Po rozpoznaniu zażalenia kancelarii Sad Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie i przyznał naszemu klientowi zwrot kosztów postępowania, uznając że w tego typu sprawach, mimo ich nieprocesowego charakteru, interes stron jest ewidentnie sprzeczny, a zatem kosztami postępowania należy w całości obciążyć stronę przegrywającą.

Prawo zamówień publicznych - Stadion Miejski w Poznaniu