Sprzedaż działki drogowej – odpowiedzialność za wadę prawną

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta w sporze z tytułu wad prawnych nabytej przez niego nieruchomości. Klient kupił jedną nieruchomość składającą się z kilku działek, w tym jednej o charakterze drogowym. Zbywca figurował w księdze wieczystej jako właściciel wszystkich działek, jednak już po transakcji okazało się, że działka drogowa z dniem 1 stycznia 1999 roku przeszła z mocy prawa na własność Miasta Poznań, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Tym samym zbywca, mimo wpisu do księgi wieczystej, nie mógł skutecznie rozporządzić jedną z działek w myśl zasady nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet.W imieniu klienta kancelaria wniosła do sądu pozew o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość działki drogowej, której klient nie nabył skutecznie. Sąd wydał nakaz zapłaty, a zasądzone należności są obecnie egzekwowane przez komornika.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.