Służebność drogi koniecznej – ostatnia szansa inwestora

Na zlecenie właścicieli szeregu działek budowlanych w jednej z podpoznańskich gmin kancelaria przygotowuje wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie służebności drogi koniecznej, bez której niemożliwy jest pełny dojazd do działek inwestorów. Istniejąca droga wewnętrzna jest zbyt wąska, aby zapewnić nieruchomości władnącej prawidłowy i zgodny z prawem budowlanym dojazd do planowanych obiektów budowlanych, dlatego konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi wewnętrznej należącej do klientów. Jeżeli negocjacje z właścicielem nieruchomości sąsiednich nie przyniosą konstruktywnych rozwiązań, jedynym wyjściem pozostanie wszczęcie postępowania sądowego.

Służebność przesyłu – ugoda

Po wielomiesięcznych negocjacjach deweloper reprezentowany przez kancelarię zawarł ugodę z operatorem magistrali wodociągowej, której przedmiotem jest ustanowienie służebności przesyłu oraz rozliczenie bezumownego korzystania z nieruchomości. Wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia pozwoliło również na zakończenie spraw zawisłych przed sądem.

Służebność przesyłu – linia wysokiego napięcia

Kancelaria wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu oraz z pozwem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez operatora linii elektroenergetycznej w jednej z podpoznańskich gmin. Roszczenia zostały skalkulowane w porozumieniu z rzeczoznawcami majątkowymi. Specyfika sprawy polega na tym, że bezprawne posadowienie linii wysokiego napięcia pozbawiło klienta możliwości korzystania z całej działki, mimo że strefa ochronna linii jest węższa.

Służebność przesyłu – wodociąg na działce

Kancelaria reprezentowała właścicieli nieruchomości położonych w Poznaniu, przez które przebiega magistrala wodociągowa w negocjacjach z operatorem urządzenia przesyłowego. W efekcie zawarta została ugoda polegająca na notarialnym ustanowieniu służebności przesyłu i wypłacie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Służebność przesyłu – wodociąg i gazociąg na jednej nieruchomości

Przed Sądem Rejonowym w Lublinie odbyła się dzisiaj pierwsza rozprawa w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Przez działkę klienta przebiega wodociąg oraz gazociąg. Na zlecenie klienta kancelaria wystąpiła o ustanowienie służebności przesyłu. Uczestnicy postępowania bronią się zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu, wskazując na ponad 30 letni okres niezakłóconego posiadania służebności. Sprawa zawiera wiele ciekawych aspektów prawnych, a w szczególności kwestię możliwości biegu zasiedzenia na rzecz przedsiębiorstw państwowych przed 1990 rokiem oraz wykładni art. 292 KC, a w szczególności przesłanki „widoczności” urządzenia infrastruktury liniowej.

Służebność przesyłu – nowa sprawa w Lublinie

Kancelaria podjęła się reprezentacji właściciela nieruchomości w Lublinie przez którą przebiega wodociąg, gazociąg i kable telekomunikacyjne. Dotychczasowe próby negocjacji nie przyniosły efektu, w związku z czym sprawa została skierowana do sądu. Celem działania kancelarii jest wyegzekwowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Służebność przesyłu – nowa sprawa przeciwko operatorowi wodociągu

Kancelaria podjęła się reprezentacji trzech właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości w sprawie przeciwko operatorowi magistrali wodociągowej położonej na terenie Poznania. Po przeprowadzonych analizach i konsultacjach z rzeczoznawcami ustalono ostateczne wartości roszczeń z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W najbliższych dnia złożone zostanie wezwanie do przedsiębiorstwa przesyłowego, a w razie niepowodzenia negocjacji wniesiony zostanie pozew.

Służebność przesyłu – materiał prasowy

Mecenas Tomasz Przybecki udzielił wypowiedzi dla Głosu Wielkopolskiego w obszernym materiale dotyczącym urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Artykuł można znaleźć tutaj.

Zasiedzenie służebności przesyłu – obrona w postępowaniu sądowym

Na zlecenie klienta kancelaria przygotowała stanowisko i pismo procesowe w sprawie z wniosku przedsiębiorstwa energetycznego o zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości klienta. W szczególności analizie poddana została kwestia zawieszenia biegu zasiedzenia w okresie do 1990 roku ze względu na uwarunkowania polityczne, jak również kwestie posiadania samoistnego przez przedsiębiorstwa państwowe do 1990 roku oraz przeniesienie posiadania w ramach komercjalizacji przedsiębiorstw.

Zasiedzenie gruntu rolnego - pozytywne postanowienie sądu