Zapis testamentowy a prawo do zachowku

Klientka kancelarii została wezwana do wykonania zapisu testamentowego polegającego na ustanowieniu prawa użytkowania na udziale w nieruchomości, który przypadł jej w spadku. W ocenie prawników kancelarii nie ma podstaw do wykonaniu zapisu ze względu na jego niejasne sformułowanie uniemożliwiające jakąkolwiek wykładnię. Ponadto uprawniony z zapisu nie chce spełnić świadczenia pieniężnego wynikającego z art. 998 par. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie można nikogo obciążyć zapisem ponad przysługujące mu prawo do zachowku. W razie niepowodzenia negocjacji wszystkie te kwestie zostaną zweryfikowane przez sąd.

Prawo spadkowe – zmniejszenie zapisu

Kancelaria reprezentuje spadkobiercę testamentowego w sporze z inną osobą uprawnioną do zapisu. Przedmiotem zapisu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które odziedziczył klient. Zapisobiorca domaga się przeniesienia własności mieszkania powołując się na zapis dokonany przez spadkodawcę. Zgodnie z art. 998 KC zapis taki winien zostać umniejszony o wartość zachowku należnego spadkobiercy. Wątpliwości budzi m. in. czy w takiej sytuacji zapis powinien zostać umniejszony tylko do udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu czy też powinien być wykonany w całości, ale za spłatą pieniężną ze strony zapisobiorcy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przychyla się raczej do drugiej koncepcji, a zatem w procesie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli klient będzie dochodził zasądzenia na jego rzecz spłaty połowy wartości zapisu.

Prawo spadkowe – testament w Kanadzie

Kancelaria prowadzi sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po obywatelce Kanady. Prawo prowincji Ontario w przypadku dziedziczenia testamentowego nie przewiduje sądowego stwierdzenia nabycia spadku, a sukcesja spadkobierców następuje ex lege z chwilą całkowitego wykonania testamentu. Taki stan rzeczy jest niekorzystny dla spadkobierców (obywateli RP mieszkających w Polsce), którzy potrzebują postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, aby przed polskimi organami administracji i sądami powszechnymi prowadzić postępowania związane z odzyskaniem majątku rodowego. Z tego względu konieczne było wszczęcie postępowania przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku otwartego w Kanadzie. Jurysdykcja polskiego sądu uzależniona jest od wykazania, że prawo kanadyjskie nie zna instytucji „stwierdzenia nabycia spadku”, a jedyna możliwość uzyskania takiego orzeczenia wymaga wszczęcia postępowania przed polskim sądem. Na obecnym etapie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje informację o prawie Prowincji Ontario, która pozwoli ustalić czy jurysdykcja sądu polskiego jest uzasadniona.

Własność intelektualna - ugoda w branży IT