Prawo spółek – problemy z dziedziczeniem udziałów

Na zlecenie klientki kancelaria podjęła się uregulowania spraw spadkowych po właścicielu udziałów w kilku spółkach z o.o. Niestety po śmierci spadkodawcy członkowie zarządów spółek sprzeniewierzyli się woli udziałowca i dokonali szeregu transakcji ukierunkowanych na wyprowadzenie majątku ze spółek, polegających m. in. na pozornym obciążeniu nieruchomości oraz na zawarciu pozornych umów sprzedaży udziałów w spółkach – córkach.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – spółka z o.o.

Kancelaria analizuje zasadność wniesienia apelacji w sprawie o ustalenie nieważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w której spółka z o.o. zabezpieczyła w ten sposób dług osoby fizycznej z tytułu pożyczki. Sąd I instancji uznał, że spółka przewłaszczyła nieruchomość bez wymaganej przez KSH uchwały zgromadzenia wspólników. Tymczasem zarząd spółki legitymował się stosowną uchwałą. Spór dotyczy interpretacji jej zapisów oraz tego, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie w ogólne jest „zbyciem nieruchomości”, o którym mowa w art. 228 pkt. 4 KSH.

Prawo spółek – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę komandytową

Gdy działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osiąga znaczne rozmiary, konieczna jest minimalizacja ryzyka i wypracowanie prawnej formuły, w której działalność może być bezpiecznie kontynuowana. Ze względu na korzyści podatkowe (brak podwójnego opodatkowania) coraz więcej klientów decyduje się na założenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozwiązanie takie oferuje bezpieczeństwo dla osobistego majątku przedsiębiorcy i jednocześnie korzystne warunki opodatkowania w zakresie podatku dochodowego. Na zlecenie dużej firmy handlowej kancelaria prowadzi proces przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę komandytową. Konieczne jest opracowanie koncepcji, przygotowanie umowy sp. z o.o. i spółki komandytowej, opracowanie zasad wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki komandytowej. Rozważenia wymagają również aspekty dotyczące przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Nacjonalizacja przedsiębiorstw - korzystna opinia biegłego