Służebność przesyłu – wodociąg na działce

Kancelaria reprezentowała właścicieli nieruchomości położonych w Poznaniu, przez które przebiega magistrala wodociągowa w negocjacjach z operatorem urządzenia przesyłowego. W efekcie zawarta została ugoda polegająca na notarialnym ustanowieniu służebności przesyłu i wypłacie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Służebność przesyłu – wodociąg i gazociąg na jednej nieruchomości

Przed Sądem Rejonowym w Lublinie odbyła się dzisiaj pierwsza rozprawa w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Przez działkę klienta przebiega wodociąg oraz gazociąg. Na zlecenie klienta kancelaria wystąpiła o ustanowienie służebności przesyłu. Uczestnicy postępowania bronią się zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu, wskazując na ponad 30 letni okres niezakłóconego posiadania służebności. Sprawa zawiera wiele ciekawych aspektów prawnych, a w szczególności kwestię możliwości biegu zasiedzenia na rzecz przedsiębiorstw państwowych przed 1990 rokiem oraz wykładni art. 292 KC, a w szczególności przesłanki „widoczności” urządzenia infrastruktury liniowej.

Służebność przesyłu – nowa sprawa w Lublinie

Kancelaria podjęła się reprezentacji właściciela nieruchomości w Lublinie przez którą przebiega wodociąg, gazociąg i kable telekomunikacyjne. Dotychczasowe próby negocjacji nie przyniosły efektu, w związku z czym sprawa została skierowana do sądu. Celem działania kancelarii jest wyegzekwowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Służebność przesyłu – nowa sprawa przeciwko operatorowi wodociągu

Kancelaria podjęła się reprezentacji trzech właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości w sprawie przeciwko operatorowi magistrali wodociągowej położonej na terenie Poznania. Po przeprowadzonych analizach i konsultacjach z rzeczoznawcami ustalono ostateczne wartości roszczeń z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W najbliższych dnia złożone zostanie wezwanie do przedsiębiorstwa przesyłowego, a w razie niepowodzenia negocjacji wniesiony zostanie pozew.

Służebność przesyłu – materiał prasowy

Mecenas Tomasz Przybecki udzielił wypowiedzi dla Głosu Wielkopolskiego w obszernym materiale dotyczącym urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Artykuł można znaleźć tutaj.

Zasiedzenie służebności przesyłu – obrona w postępowaniu sądowym

Na zlecenie klienta kancelaria przygotowała stanowisko i pismo procesowe w sprawie z wniosku przedsiębiorstwa energetycznego o zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości klienta. W szczególności analizie poddana została kwestia zawieszenia biegu zasiedzenia w okresie do 1990 roku ze względu na uwarunkowania polityczne, jak również kwestie posiadania samoistnego przez przedsiębiorstwa państwowe do 1990 roku oraz przeniesienie posiadania w ramach komercjalizacji przedsiębiorstw.

Służebność przesyłu – roszczenia deweloperów

Na zlecenie poznańskiej spółki deweloperskiej kancelaria wystąpiła przeciwko operatorowi dużej magistrali wodociągowej z roszczeniami z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach ubiegłych. Roszczenia klienta wynikają z faktu, że przez jego grunt inwestycyjny przebiega magistrala wodociągowa, a więc z jej strefie ochronnej grunt nie może być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem (budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne). We współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi kancelaria będzie prowadzić negocjacje, a w razie ich niepowodzenia wejdzie na drogę sądową.

Skarga kasacyjna – służebność przesyłu

Kancelaria przygotowuje skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Sądy obu instancji oddaliły wniosek o ustanowienie służebności wywodząc że przedsiębiorstwo przesyłowe zasiedziało służebność przesyłu polegającą na przesyle ropy naftowej za pomocą podziemnego rurociągu. Skarga kasacyjna zogniskowana jest na problematykę art. 292 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zasiedzenie służebności możliwe jest tylko co do trwałych i widocznych urządzeń. Sporne jest czy biegnące pod ziemią urządzenia infrastruktury liniowej mogą być uznane za widoczne w rozumieniu powyższego przepisu.

Służebność przesyłu – kolejne odszkodowania za rurociąg na działce

Na zlecenie właścicieli nieruchomości położonej na terenie Poznania kancelaria podjęła się rozwiązania problemu z wodociągiem przechodzącym przez działkę klientów bez ich zgody. Przeprowadzona analiza prawna wskazuje na możliwość uzyskania dużych kwot od przedsiębiorstwa wodociągowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za ustanowienie służebności przesyłu. Aktualnie trwają prace nad oszacowaniem roszczenia, a niebawem zostaną wystosowane pierwsze żądania do odpowiedzialnego podmiotu. W razie niepowodzenia negocjacji sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.Jest to kolejna sprawa przeciwko przedsiębiorstwom przesyłowym za bezprawne przeprowadzenie urządzeń na cudzych nieruchomościach. Roszczenia Mandantów zostały zgłoszone do operatora sieci. Obecnie trwają negocjacje odnośnie ustalenia wynagrodzenia połączone z analizami biegłych z zakresu szacowania nieruchomości.

Odszkodowanie za nieruchomości drogowe