Prawo spółdzielcze – ostateczne rozliczenie kosztów budowy

Dzisiaj odbędzie się pierwsza rozprawa z powództwa członka jednej z poznańskich spółdzielni mieszkaniowych o zapłatę określonej kwoty z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. Pozwana spółdzielnia w 2005 roku poinformowała naszego klienta o dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i przysługującej mu nadpłacie. Mimo wielokrotnych monitów klient nie otrzymał należnej mu kwoty. Spółdzielnia w 2006 roku uznała, że wcześniejsze rozliczenie było nieprawidłowe i odmówiła zapłaty, powołując się na wadę złożonego przez siebie oświadczenia woli. Spółdzielnia próbuje wykazać w procesie, że dokonała ostatecznego rozliczenia pod wpływem błędu, albowiem rzeczywiste koszty budowy były dużo wyższe niż wynikało to z pierwotnego rozliczenia. W ocenie kancelarii takie stanowisko spółdzielni nie znajduje podstaw prawnych i nie może jej skutecznie zwolnić z obowiązku zapłaty, co wynika z aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wykładni przepisów prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

UPDATE: Sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą na warunkach korzystnych dla klientki.

Wykup mieszkań spółdzielczych – pierwsza rozprawa

Kancelaria prowadzi sprawę przeciwko jednej z poznańskich spółdzielni mieszkaniowych o zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu. Nasza klientka, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spełnia wszystkie ustawowe warunki uprawniające do ustanowienia na jej rzecz odrębnej własności lokalu. Spółdzielnia mieszkaniowa uzależniała jednak zawarcie umowy od zrzeczenia się przez klientkę roszczeń wobec spółdzielni z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. W ocenie prawników kancelarii wprowadzenie dodatkowych warunków do umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu jest niedopuszczalne. Z tego powodu zostało wniesione powództwo do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który pierwszą rozprawę wyznaczył na dzień 17 lutego 2010 roku.

[UPDATE] Sprawa zakończyła się korzystną ugodą zawartą w dniu 1 lipca 2010 roku, która zakończyła proces o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz proces o zwrot nadpłaty z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. Spółdzielnia dobrowolnie ustanowiła odrębną własność lokalu oraz zapłaciła satysfakcjonującą kwotę.

Zwrot zespołów parkowo-pałacowych - nowe sprawy