Własność intelektualna – prawomocny wyrok

Dzisiaj w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zapadł prawomocny wyrok oddalający apelację powoda i skutkujący oddaleniem powództwa przeciwko klientowi kancelarii  – spółce z sektora FMCG. Prawnicy kancelarii bronili klienta w procesie o rzekome naruszenie praw autorskich do projektów opakowań i logotypu. Po ponad 2 letnim procesie sądy obu instancji oddaliły roszczenia, uznając zgodnie że powód nie wykazał przesłanek odpowiedzialności pozwanego, a przede wszystkim nie wykazał swojego autorstwa spornych elementów brandu. Od strony prawnej ciekawym zagadnieniem był wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 roku SK 32/14 na toczące się postępowanie.

Architektura – kolejna rozprawa w Krakowie

Dziś przed Sądem Okręgowym w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko klientowi kancelarii o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Jest to element wieloletniego sporu między dwiema spółkami projektowymi tworzącymi onegdaj konsorcjum projektowe powołane do realizacji dużego obiektu widowiskowego. Spór ogniskuje się wokół zasadności potrąceń dokonanych przez powódkę, wykonawstwa zastępczego i wielu skomplikowanych kwestii związanych z prawem budowlanym i prawem zamówień publicznych.

Własność intelektualna – ugoda w branży IT

Dzisiaj w kancelarii doszło do pomyślnego zakończenia negocjacji pomiędzy dwiema spółkami – dostawcą usług IT reprezentowanym przez mec. Przybeckiego oraz zamawiającą spółką. Przedmiotem sporu były autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów programistycznych (kodów źródłowych), prawidłowość rozliczeń między stronami oraz jakość dzieła. Strony w asyście prawników podpisały ugodę i uniknęły w ten sposób wieloletniego sporu sądowego.

Prawo autorskie w Internecie

Kancelaria reprezentuje spółkę z branży hostingowej w sporze z amerykańską spółką – właścicielem praw autorskich do specjalistycznego oprogramowania. Spór ogniskuje się wokół problemu przekroczenia zakresu licencji oraz sposobu kalkulacji odszkodowania na gruncie polskiej ustawy o prawi autorskim i prawach pokrewnych.

Prawo autorskie – ściganie naruszeń w internecie

Kancelaria przyjęła zlecenie monitorowania i ścigania naruszeń praw autorskich do utworów literackich znanej poznańskiej autorski. Specyfika zlecenia polega na prowadzeniu sporu z administratorami popularnych portali umożliwiających pobieranie z sieci całych książek lub ich fragmentów oraz nielegalnie przygotowanych audiobooków. Celem działań jest pociągnięcie do odpowiedzialności portali internetowych, które według ekspertyz kancelarii są współodpowiedzialne za naruszenia. Dotychczasowe działania polegające na zgłaszaniu pojedynczych naruszeń i ściganiu ich bezpośrednich sprawców okazały się bowiem niewystarczające.

Prawa autorskie – projekty stoisk targowych

Kancelaria reprezentuje projektanta, który dochodzi odszkodowania za naruszenie jego osobistych i majątkowych praw autorskich do projektów stoisk targowych wykorzystywanych przez inny podmiot bez zgody i bez uregulowania wynagrodzenia. Zawezwanie do próby ugodowej przez sądem nie przyniosło spodziewanego efektu, w związku z czym w najbliższych dniach wniesiony zostanie pozew do sądu.

Projekty budowlane – prawa autorskie

Kancelaria reprezentuje specjalistyczną firmę projektową w sporze z inwestorami, którzy posługują się projektami, do których nie przeniesiono praw autorskich. Skomplikowane relacje pomiędzy inwestorami, inwestorami zastępczymi i podwykonawcami doprowadziły do przekazania projektów bez przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów. W razie niepowodzenia negocjacji sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Prawo budowlane – prawa autorskie do projektu budowlanego

Na zlecenie renomowanego biura projektowego kancelaria podjęła się reprezentacji w sporze z inwestorem, który w ocenie klienta rozpoczął przetarg na prace budowlane, mimo że nie nabył majątkowych autorskich praw do projektów wykonawczych (utworów). Złożoność zagadnienia prawnego wynika z braku spójności umów inwestora z głównym projektantem oraz umów głównego projektanta z jego podwykonawcami. Na korzyść klienta działa zasada wyrażona w art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Facebook – fałszywy profil poznańskiej autorki

Adwokat Tomasz Przybecki podjął się reprezentacji znanej poznańskiej autorki w sporze z portalem społecznościowym Facebook oraz nieustalonym dotąd sprawcą naruszenia dóbr osobistych klientki. Czytelnicy poinformowali klientkę o jej rzekomym profilu w portalu Facebook.com. Problem w tym, że profil został stworzony i jest administrowany przez kogoś innego bez wiedzy i zgody autorki, a nadto z wykorzystaniem jej wizerunku i praw autorskich do niektórych powieści. Dotychczasowe próby usunięcie fałszywego profilu, podejmowane bezpośrednio przez klientkę, nie dały efektu. Co zabawne, Facebook wymaga w takiej sytuacji od poszkodowanego, aby wskazał swój prawdziwy profil. Nikt nie przewidział najwyraźniej sytuacji, gdzie osoba pokrzywdzona nie ma i nie chce mieć profilu w tym portalu społecznościowym… „Usuniemy fałszywy profil jeśli założysz u nas swój prawdziwy” – czy taka polityka portalu jest zgodna z prawem? Na to pytanie w ostateczności odpowie sąd, jednak sprawa nie należy do łatwych. Portal nie ma swojego formalnego przedstawicielstwa w Polsce, a roszczenia należy kierować do irlandzkiej spółki córki Facebook Ireland Limited. Aktualnie trwają działania mające na celu pozyskanie danych osobowych sprawcy naruszeń i skutecznej interwencji u właściciela portalu. Problem odpowiedzialności Facebooka poruszany jest również przez prawników zagranicznych. Po wystosowaniu wezwania do zaniechania naruszeń skierowanego do Facebook Ireland Ltdportal dobrowolnie usunął fałszywy profil. Krok ten umożliwia podjęcie dalszych działań zmierzających do ustalenia danych osobowych sprawcy i pociągnięcia go do odpowiedzialności. Pełnomocnik Facebooka odmówił udzielenia danych osobowych sprawcy naruszeń (osoby, która założyła fałszywy profil). W związku z tym kancelaria wystąpiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych o nakazanie portalowi udostępnienia danych osobowych sprawcy naruszeń. W pierwszej kolejności GIODO musi rozstrzygnąć czy w tym wypadku znajdą zastosowanie przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, a tym samym czy GIODO jest uprawniony do wydania takiej decyzji. Pod koniec października GIODO przekazał informację, że podjęte zostały czynności wyjaśniające, a sprawą zajmuje się również irlandzki odpowiednik GIODO.

Zwrot nieruchomości - reforma rolna