Klauzule niedozwolone – weryfikacja regulaminów sklepów internetowych

Kancelaria zakończyła prace nad treścią regulaminów kilku sklepów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych klauzul niedozwolonych. Największe problemy pojawiają się, gdy klientami sklepu są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy – wówczas konieczne jest stworzenie uniwersalnego regulaminu obejmującego obie kategorie. Nie jest sztuką uniknięcie klauzul niedozwolonych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa UOKiK. Większym wyzwaniem jest przewidzenie które zapisy mogą stać się przedmiotem zainteresowania UOKiK w przyszłości i jednocześnie stać się powodem kosztownej przegranej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Klauzule niedozwolone – kolejna rozprawa przed SOKiK

Kancelaria reprezentuje przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przedsiębiorcę, który został niesłusznie pozwany o uznanie szeregu klauzul umownych za niedozwolone. Sprawa jest niestandardowa na tle dotychczasowych postępowań, albowiem klient kancelarii w ogóle nie jest osobą prowadzącą przedsiębiorstwo, które umieściło na stronie www ogólne warunki świadczenia usług. Po przesłuchaniu wszystkich świadków oraz uzyskaniu informacji od organów koncesyjnych sąd wyda wyrok.

Kontrola UOKiK – postępowanie w sprawie ewentualnych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Adwokat Tomasz Przybecki reprezentuje spółkę o profilu handlowym w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające, w ramach którego badane są m. in. stosowane wzorce umowne oraz formy prowadzenia sprzedaży przez kontrolowany podmiot. W zależności od wyników postępowania wyjaśniającego podejmowane będą dalsze kroki.

Nasza klasa a ochrona wizerunku

Nowy regulamin portalu Nasza klasa wprowadza bardzo szeroką klauzulę zezwalająca na wykorzystywane wizerunku zarejestrowanych użytkowników. Według informacji dziennika „Metro” zgoda na komercyjne wykorzystywanie zdjęć użytkowników ma być warunkiem dalszego utrzymania konta w portalu. Od strony prawnej problem jest warty uwagi z punktu widzenia niedozwolonych klauzul umownych oraz ewentualnie nadużycia pozycji dominującej. Dyskusyjne jest bowiem czy portal społecznościowy może uzależniać rejestrację użytkownika od zgody na komercyjne wykorzystanie jego wizerunku, skoro świadczenie użytkownika nie ma bezpośredniego związku z działalnością portalu. Więcej na stronach Metra. Dyskusję można śledzić na różnych forach internetowych. Więcj również w Gazecie Wyborczej.

Ubezpieczenie AC – niedozwolone klauzule umowne

Na zlecenie klienta kancelaria wystąpiła przeciwko jednemu z towarzystw ubezpieczeniowych z roszczeniem o zapłatę odszkodowania Auto Casco z tytułu kradzieży pojazdu. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o następującej treści: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody jeżeli pojazd został nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny przez właściciela pojazdu albo osobę trzecią, wówczas kiedy Ubezpieczający lub Ubezpieczony posiadał wiedzę o fakcie nielegalnego wprowadzenia pojazdu na polski obszar celny lub przy należytej staranności mógł taką wiedzę posiąść”

Reprywatyzacja - pozytywna decyzja wojewody