Zasiedzenie – kolejna sprawa prowadzona przez kancelarię

Kancelaria przyjęła kolejną sprawę o zasiedzenie. Żądanie wniosku dotyczy nabycia własności przez zasiedzenie udziałów w prawie własności zabudowanych nieruchomości gruntowych oraz prawa własności nieruchomości gruntowych, na których znajduje się dom rodzinny zakupiony przez klientów Kancelarii w latach osiemdziesiątych oraz część ogrodu w centralnej dzielnicy Poznania.
Przygotowany i złożony przez Kancelarię wniosek o stwierdzenie zasiedzenia obejmuje fragmenty czterech połączonych przestrzennie i funkcjonalnie działek położonych na terenie Poznania, które Klienci posiadają samoistnie od ponad trzydziestu lat.
Tabularycznymi współwłaścicielami nieruchomości, na których stoi dom byli kolejno Skarb Państwa i Miasto Poznań natomiast właścicielami nieruchomości, na których znajduje się ogród były osoby fizyczne. Co najmniej od momentu zakupu domu nie wykonywali oni żadnych uprawnień właścicielskich co do nieruchomości.
Sprawa obecnie toczy się przed sądem I instancji – pierwsza rozprawa odbędzie się w październiku. Wielokrotnie zdarza się, że nawet w centrum Miast status prawny gruntów daleki jest od uporządkowanego, a jedynym sposobem regulacji jest procedura zasiedzeniowa.

Prawo rzeczowe – zasiedzenie działek miejskich

Kancelaria uzyskała dla klienta prawomocne postanowienie o nabyciu prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie. Toczące się przed poznańskim sądem postępowanie dotyczyło działki w południowej części Poznania, której tabularycznymi właścicielami pozostawali kolejno Skarb Państwa i Miasto Poznań, a która od ponad czterdziestu lat znajdowała się w posiadaniu klienta kancelarii i była przez niego traktowana jako część własnej nieruchomości gruntowej. Figurujący w księdze wieczystej jako kolejni właściciele Skarb Państwa i Miasto Poznań przez dziesięciolecia nie zgłaszali żadnych roszczeń wobec działki i nigdy nie wykonywali żadnych uprawnień właścicielskich. Dopiero niedawne wizje terenowe przeprowadzone przez służby miejskie ujawniły niezgodność wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, stąd niezbędne było podjęcie obrony swych praw właścicielskich przez klienta kancelarii. To już kolejne pozytywne orzeczenie w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej wzdłuż tej samej ulicy, uzyskane przez kancelarię. W tym rejonie występują liczne problemy związane ze stosunkami własnościowymi, wynikające z nieuporządkowanego stanu prawnego poszczególnych nieruchomości. Nie jest wykluczone, że dalsze wizje terenowe wywołają potrzebę podjęcia obrony swego prawa własności przez kolejnych uprawnionych.

Zasiedzenie gruntu rolnego – pozytywne postanowienie sądu

Po przeprowadzeniu rozprawy i przesłuchaniu świadków sąd rejonowy wydał postanowienie w którym uwzględnił wniosek kancelarii i stwierdził nabycie gruntu rolnego przez zasiedzenie na rzecz klienta kancelarii. Sąd podzielił argumentację, że grunt znajdował się w samoistnym posiadaniu klienta, a okres posiadania wynosił ponad 30 lat. W tym przypadku zasiedzenie okazało się jedynym sposobem na uregulowanie stosunków spadkowych, które ze względu na wcześniejszy wadliwy testament nie były zgodne z intencją spadkodawcy.

Zasiedzenie gruntów rolnych – kolejna sprawa

Kancelaria przyjęła kolejną sprawę o zasiedzenie. Tym razem żądanie wniosku dotyczy nabycia własności przez zasiedzenie gruntu rolnego, na którym klient kancelarii od wielu lat prowadzi produkcję rolną. W tej chwili trwa kompletowanie materiału dowodowego i odpowiednie pomiary geodezyjne. Wniosek o zasiedzenie zostanie złożony w sądzie w najbliższych tygodniach.

Zasiedzenie a dziedziczne prawo zabudowy

Dzisiaj ogłoszono korzystne dla klientów kancelarii postanowienie, w którym sąd stwierdził, że nabyli oni przez zasiedzenie prawo własności zabudowanej nieruchomości na Sołaczu. Sąd podzielił stanowisko kancelarii, że nabycie nastąpiło w dobrej wierze. Klienci pozostawali w słusznym przekonaniu, że przed laty nabyli prawo własności nieruchomości, co wprost wynikało z umowy sprzedaży oraz ówczesnego odpisu z księgi wieczystej. Dopiero po trzydziestu latach okazało się, że przedmiotem nabycia było jedynie dziedziczne prawo zabudowy, które nota bene wygasło. Dziedziczne prawo zabudowy jest instytucją prawa pruskiego, funkcjonująca jeszcze incydentalnie w naszym porządku prawnym, rodzącą ogromne problemy interpretacyjne i praktyczne. W omawianym przypadku istnienie tego prawa uszło uwadze Państwowego Biura Notarialnego, które w latach 80 przygotowywało akt notarialny, co dopiero po trzydziestu latach stworzyło dla klientów ryzyko utraty nieruchomości na rzecz miasta Poznań.

Zasiedzenie – koszty procesu

Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpoznał zażalenie kancelarii na rozstrzygnięcie sądu rejonowego w przedmiocie kosztów sądowych w sprawie o zasiedzenie. Sąd rejonowy stwierdził wprawdzie nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, zgodnie z wnioskiem kancelarii, jednak nie przyznał klientowi zwrotu kosztów postępowania, mimo że właściciel tabularyczny konsekwentnie negował przesłanki zasiedzenia. Po rozpoznaniu zażalenia kancelarii Sad Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie i przyznał naszemu klientowi zwrot kosztów postępowania, uznając że w tego typu sprawach, mimo ich nieprocesowego charakteru, interes stron jest ewidentnie sprzeczny, a zatem kosztami postępowania należy w całości obciążyć stronę przegrywającą.

Zasiedzenie – postanowienie sądu I instancji

Po dwuletnim procesie sąd rejonowy uznał racje klienta kancelarii i stwierdził nabycie przez zasiedzenie własności dwóch działek użytkowanych przez rodzinę klienta od wielu lat na poznańskim Szczepankowie. Tabularycznym właścicielem nieruchomości było Miasto Poznań. Postanowienie jest nieprawomocne.

Zasiedzenie – postanowienie sądu

Nieprawomocnym postanowieniem sąd rejonowy uwzględnił wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Klienci domagali się stwierdzenia zasiedzenia fragmentów trzech działek na terenie Poznania, które ich rodzina użytkuje od lat 20 ubiegłego stulecia. Po dwuletnim postępowaniu dowodowym sąd uznał racje klientów.

Zwrot nieruchomości w zarządzie gminy – ugoda

Po ponad rocznych negocjacjach prowadzonych z Gminą Konstancin-Jeziorna klient kancelarii reprezentowany przez mec. Przybeckiego zawarł ugodę z gminą, która na przestrzeni ostatnich lat administrowała jego zabytkową willą. W ten sposób możliwe stało się odzyskanie władztwa nad nieruchomością i przywrócenie pełni uprawnień właścicielskich.

Obsługa transakcji - podpisana umowa na 35 mln zł