Użytkowanie wieczyste – sprzeciw do sądu

Kancelaria wniosła sprzeciw do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego oddalającego wniosek klienta o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste dokonana przez właściciela była nieuzasadniona. Mimo wieloletniego zastoju na rynku nieruchomości skarb państwa i jednostki samorządu terytorialnego nieprzerwanie podwyższają opłaty za użytkowanie wieczyste. Użytkownikom wieczystym pozostaje wejście w spór i kwestionowanie aktualizacji najpierw w postępowaniu administracyjnym przed SKO, a w razie niepowodzenia – w postępowaniu cywilnym przed sądem właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Niestety poziom operatów szacunkowych zlecanych na potrzeby aktualizacji opłaty bywa często niski, opracowania mają charakter szablonowy i powierzchowny. Często do analizy przyjmowane są nieruchomości nie spełniające kryterium podobieństwa wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wyzwaniem dla prawnika jest skuteczne zakwestionowanie operatu szacunkowego przed sądem.

Przekształcenie użytkowania wieczystego – wyrok TK zamyka drogę przedsiębiorcom

Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zamknął drogę przedsiębiorcom do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, przywracając wąski katalog podmiotów uprawnionych do przekształcenia według stanu sprzed 9 października 2011 roku, czyli sprzed ustawy nowelizującej ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niewątpliwie orzeczenie to poprawi sytuację finansową gmin i Skarbu Państwa, jednak nie sposób przemilczeć trudnej sytuacji przedsiębiorców, którzy nadal zmuszeni będą do ponoszenia rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, nierzadko w horrendalnej i nieadekwatnej wysokości, przy mocna ograniczonych perspektywach na ich obniżenie. Komentowane orzeczenie Trybunału wpływa bezpośrednio na sytuację wielu klientów kancelarii. Po publikacji pisemnego uzasadnienia wyroku będzie możliwe określenie rozmiaru strat po stronie klientów oraz wdrożenie środków zaradczych.

Zwrot nieruchomości – czy dobrowolna sprzedaż to również wywłaszczenie?

Na zlecenie klientki kancelaria podjęła się reprezentacji w sprawie zwrotu nieruchomości położonej na Jeżycach. Zagadnienie jest o tyle ciekawe, że przejście własności na Skarb Państwa w latach 80′ nie nastąpiło poprzez decyzję wywłaszczeniową, ale w trybie cywilnoprawnej umowy sprzedaży nieruchomości. W ocenie prawników kancelarii okoliczności sprawy wskazują jednak, że w istocie było to wywłaszczenie, ponieważ w razie odmowy przystąpienia do aktu notarialnego wszczęte zostałoby postępowanie wywłaszczeniowe na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i nabywaniu nieruchomości. Sytuację komplikuje fakt, że wywłaszczona nieruchomość została w międzyczasie oddana w użytkowanie wieczyste innemu podmiotowi.

Odszkodowanie za brak lokalu socjalnego - kolejna zakończona sprawa