Inwestycje budowlane – umowy projektowe

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną skomplikowanej umowy na prace projektowe dla jednego z większych przedsięwzięć inwestycyjnych w Poznaniu w najbliższych latach. Celem działań prawników jest zabezpieczenie interesów głównego projektanta w relacji z inwestorem oraz inwestorem zastępczym. Konieczne jest uwzględnienie regulacji wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz tzw. specustawy regulującej proces inwestycyjny. Tworzenie umowy wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu inwestycji strukturalnych (specustawy) oraz uwzględnienia wielu czynników zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem protestów ze strony społeczności lokalnych oraz ich wpływu na prawomocność decyzji administracyjnych i dochowanie terminów przez wykonawców.

Specustawa drogowa – sukces przed NSA, czy przebudowa wiaduktu w Antoninku zostanie wstrzymana?

Sukcesem zakończyła się prowadzona przez kancelarię sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w imieniu właścicielki gruntów wywłaszczonych pod inwestycję drogową – przebudowę wiaduktu w Antoniku. Skarga kasacyjna przygotowana przez mec. Tomasza Przybeckiego została uznana przez Sąd za uzasadnioną. NSA przychylił się do stanowiska, że przepisy tzw, specustawy drogowej nie mogą wyłączać absolutnie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Sądu treść decyzji lokalizacyjnej wydawanej na podstawie specustawy drogowej powinna uwzględniać słuszny interes właściciela gruntu gwarantowany zapisami planu miejscowego. W przypadku klientki organy administracji poprzez wydanie decyzji lokalizacyjnej pozbawiły ją możliwości przeprowadzenia kolektora deszczowego, którego przebieg jest zagwarantowany w m.p.z.p.. W związku z dzisiejszym wyrokiem podjęte zostaną działania zmierzające do wstrzymania inwestycji i odpowiedniej zmiany pozwolenia na budowę.

Specustawa drogowa – skarga kasacyjna

Kancelaria przyjęła zlecenie na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej decyzji lokalizacyjnej wydanej na podstawie tzw. specustawy drogowej, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Klientka reprezentowana przez kancelarię domaga się poszanowania prawa własności należących do niej nieruchomości położonych przy rozbudowywanej drodze o znaczenie krajowym. Dotychczasowe decyzje administracyjne oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dały pierwszeństwo celom publicznym, co doprowadziło do utraty wartości działek należących do klientki. Przygotowywana skarga kasacyjna ma na celu przełamanie takiego stanowiska organów administracji.

Reprywatyzacja - zwrot pałacu