Zwrot nieruchomości w zarządzie gminy – ugoda

Po ponad rocznych negocjacjach prowadzonych z Gminą Konstancin-Jeziorna klient kancelarii reprezentowany przez mec. Przybeckiego zawarł ugodę z gminą, która na przestrzeni ostatnich lat administrowała jego zabytkową willą. W ten sposób możliwe stało się odzyskanie władztwa nad nieruchomością i przywrócenie pełni uprawnień właścicielskich.

Polityka mieszkaniowa – odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego

W poznańskim wydanie Gazety Wyborczej ukazał się interesujący tekst dotyczący polityki Miasta Poznań w zakresie dostarczania lokali socjalnych. Kontrowersje budzi fakt, że nawet w najbardziej oczywistych przypadkach Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie chce prowadzić negocjacji co do wysokości odszkodowania należnego właścicielom kamienic i zmusza ich do kierowania sprawy na drogę sądową. Co najmniej dyskusyjne jest czy taka polityka nie naraża budżetu Miasta na dodatkowe, często niepotrzebne, koszty.

Eksmisje – nieważność ugody sądowej

Kancelaria podjęła się prowadzenia ciekawej sprawy z zakresu prawa lokalowego. Klientka kancelarii jako pozwana w sprawie o wydanie nieruchomości zawarła ugodę, w której zobowiązała się do opuszczenia nieruchomości w określonym terminie. Mimo, że powódka od początku, na podstawie umowy użyczenia, zamieszkiwała lokal z 3 osobową rodziną, powód zdecydował się na skierowanie pozwu wyłącznie przeciwko klientce. W ocenie kancelarii zatwierdzenie ugody przez sąd było co najmniej przedwczesne, albowiem ugoda narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ponieważ nie zostały wezwane do udziału wszystkie osoby zamieszkujące lokal, nie wezwano do udziału w sprawie właściwej gminy, a przede wszystkim zawarcie ugody doprowadziło do obejścia przepisów ustawy przewidujących możliwość przyznania eksmitowanym lokalu socjalnego. Sprawę rozstrzygnie sąd.

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – kolejna sprawa

Sąd przyjął do rozpoznania pozew przeciwko Miastu Poznań – Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego. W aktualnym stanie prawnym właściciele kamienic, którzy uzyskali prawomocne wyroki eksmisyjne przeciwko niepłacącym lokatorom nie mogą przeprowadzić eksmisji do czasu, gdy Miasto poznań nie dostarczy dla lokatorów lokali socjalnych. W praktyce czas oczekiwania na taki lokal może wynieść nawet kilka lat. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego i innych ustaw gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania na rzecz właściciela, który nie może rozporządzać swoim mieszkaniem do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego dla eksmitowanych lokatorów. Tym razem klient kancelarii domaga się rekordowego odszkodowania w wysokości ok. 3.000 zł za każdy miesiąc opóźnienia po stronie Miasta Poznań.

Sprawa może okazać się ciekawa ze względu na fakt, że Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 kwietnia 2010 roku rozpozna pytanie prawne odnośnie zgodności z konstytucją art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Podstawą pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu była wątpliwość czy zgodne z Konstytucją jest przerzucenie na gminy całości obowiązków związanych z dostarczeniem lokali socjalnych bez zapewnienia stosownych środków budżetowych. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego będzie miała duże znaczenie dla rzeszy właścicieli nieruchomości w Polsce. Informacja prasowa TK.

[UPDATE] Po przeprowadzeniu rozprawy Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się niezgodności z Konstytucją (wyrok TK), co pozwala właścicielom nieruchomości w dalszym ciągu dochodzić swoich praw w sądzie.

Odszkodowanie za plan miejscowy