Zaskarżenie planu miejscowego – nowa sprawa

Kancelaria zawarła umowę z nowymi klientami na prowadzenie sprawy dotyczącej naruszenia interesu prawnego przez uchwałę Rady Miejskiej Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwalony plan miejscowy narusza m. in. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż nie zawiera obligatoryjnych element,ów treści. Jednocześnie plan nakazuje rozbiórkę nieruchomości klientów, czym narusza przysługujące im prawo własności. W związku z tym, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, została złożona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego z żądaniem unieważnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Często zaskarżenie planu miejscowego jest jedynym ratunkiem przed władczym działaniem gminy uniemożliwiającym korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób.

Zwrot opłat za przedszkola – pierwszy korzystny wyrok

Dzisiaj Sąd Rejonowy wydał wyrok w pierwszej sprawie przeciwko gminie miejskiej Wągrowiec o zwrot opłat za przedszkola. Adwokat Tomasz Przybecki wspólnie z kancelarią Konieczny Polak prowadzi sprawy ponad 100 rodzin które wystąpiły przeciwko gminie o zwrot opłat niesłusznie uiszczonych za przedszkola. Dzisiaj sąd potwierdził co do zasady słuszność argumentacji prezentowanej przez powoda.

Zwrot opłat za przedszkole

Kancelaria Tomasz Przybecki wspólnie z Kancelarią Konieczny-Polak prowadzi sprawę ponad 80 osób przeciwko jednej z wielkopolskich gmin o zwrot opłat za przedszkole dotyczące dodatkowych zajęć. Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu unieważnił uchwałę rady gminy regulującą odpłatność za dodatkowe świadczenia w przedszkolach publicznych. Orzeczenie to otwiera drogę do dochodzenia zwrotu wpłaconych należności przez dziesiątki osób. W razie niepowodzenia negocjacji ugodowych sprawa zostanie skierowana do sądu.

Obligacje - prywatna emisja