Reprywatyzacja – ugoda

Kancelaria doprowadziła do zawarcia ugody przez spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości z użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Zawarcie ugody było poprzedzone uzyskaniem przez Kancelarię decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej, że położony w miejscowości w południowej Wielkopolsce zespół pałacowo-parkowy nie podpadał pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. W ramach ugody spadkobiercy przedwojennego właściciela otrzymali wynagrodzenie pieniężne tytułem zrzeczenia się roszczeń związanych z przedmiotową nieruchomością. Zakończenie sprawy w formie ugody pozwoliło uniknąć wieloletniego procesu przed sądem.

Fundusze unijne – ugoda sądowa

Na dzisiejszej rozprawie zawarliśmy w imieniu klienta ugodę w sprawie przeciwko Województwu Wielkopolskiemu o rozliczenie dofinansowania z funduszy UE, które w ocenie kancelarii zostało niesłusznie pomniejszone. Dzięki ugodzie klient odzyska 75 tysięcy złotych zatrzymanych wcześniej tytułem korekty nałożonej przez operatora WRPO bez konieczności prowadzenia wieloletniego sporu przed sądem, przesłuchiwania świadków i powoływania biegłych. Ugoda sądowa pozwala stronom zachować wpływ na sposób zakończenia sporu. Z drugiej strony każdy wychodzi z poczuciem lekkiego niedosytu…

Odszkodowanie za brak lokalu socjalnego – kolejna zakończona sprawa

Kancelaria po raz kolejny poprowadziła sprawę przeciwko Miastu Poznań o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom objętym wyrokiem eksmisyjnym. W postępowaniu kancelaria reprezentowała właścicielkę lokalu, w  którym bez żadnego tytułu prawnego zamieszkuje dwoje Po przeprowadzeniu w 2014 roku postępowania przeciwko lokatorom o opuszczenie, opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego, powódka uzyskała prawomocny wyrok eksmisyjny. Jednocześnie sąd orzekł o uprawnieniu lokatorów do lokalu socjalnego. Pomimo stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądowym obowiązku dostarczenia eksmitowanym lokalu socjalnego, zobowiązana gmina nie zapewniła go. powołując się na długą listę oczekujących osób. W związku z tym kancelaria na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego sporządziła przeciwko Miastu pozew o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i wykazaniu zasadności roszczeń powódki, strony zawarły ugodę, na mocy której klientka otrzymała godziwe odszkodowanie i częściowy zwrot kosztów procesu. Przedmiotowa sprawa jest kolejnym postępowaniem prowadzonym przez kancelarię, w którym właściciel nieruchomości uzyskał odszkodowanie od gminy.

Własność intelektualna – ugoda w branży IT

Dzisiaj w kancelarii doszło do pomyślnego zakończenia negocjacji pomiędzy dwiema spółkami – dostawcą usług IT reprezentowanym przez mec. Przybeckiego oraz zamawiającą spółką. Przedmiotem sporu były autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów programistycznych (kodów źródłowych), prawidłowość rozliczeń między stronami oraz jakość dzieła. Strony w asyście prawników podpisały ugodę i uniknęły w ten sposób wieloletniego sporu sądowego.

Służebność przesyłu – ugoda

Po wielomiesięcznych negocjacjach deweloper reprezentowany przez kancelarię zawarł ugodę z operatorem magistrali wodociągowej, której przedmiotem jest ustanowienie służebności przesyłu oraz rozliczenie bezumownego korzystania z nieruchomości. Wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia pozwoliło również na zakończenie spraw zawisłych przed sądem.

Służebność przesyłu – wodociąg na działce

Kancelaria reprezentowała właścicieli nieruchomości położonych w Poznaniu, przez które przebiega magistrala wodociągowa w negocjacjach z operatorem urządzenia przesyłowego. W efekcie zawarta została ugoda polegająca na notarialnym ustanowieniu służebności przesyłu i wypłacie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Prawo budowlane – mediacja

Kancelaria reprezentowała inwestora pozwanego przez wykonawcę robót budowlanych o kilkaset tysięcy złotych wynagrodzenia za wykonane prace. W czasie procesu przed Sądem Okręgowym w Poznaniu strony wyraziły zgodę na mediację, która zakończyła się zawarciem ugody. Dzięki temu klient zobowiązany jest do zapłaty mniej niż połowy kwot dochodzonych w pozwie przez wykonawcę robót.


Tagi: ,

Prawa autorskie – naruszenia w Niemczech

Na zlecenie polskich projektantów mec. Tomasz Przybecki wystąpił przeciwko niemieckiej spółce w związku z naruszeniem przez nią praw autorskich do projektów koncepcyjnych wystroju sieci restauracji. W toku negocjacji z prawnikami niemieckimi udało się wypracować korzystną ugodę, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Prawo spółdzielcze – ostateczne rozliczenie kosztów budowy

Dzisiaj odbędzie się pierwsza rozprawa z powództwa członka jednej z poznańskich spółdzielni mieszkaniowych o zapłatę określonej kwoty z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy. Pozwana spółdzielnia w 2005 roku poinformowała naszego klienta o dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i przysługującej mu nadpłacie. Mimo wielokrotnych monitów klient nie otrzymał należnej mu kwoty. Spółdzielnia w 2006 roku uznała, że wcześniejsze rozliczenie było nieprawidłowe i odmówiła zapłaty, powołując się na wadę złożonego przez siebie oświadczenia woli. Spółdzielnia próbuje wykazać w procesie, że dokonała ostatecznego rozliczenia pod wpływem błędu, albowiem rzeczywiste koszty budowy były dużo wyższe niż wynikało to z pierwotnego rozliczenia. W ocenie kancelarii takie stanowisko spółdzielni nie znajduje podstaw prawnych i nie może jej skutecznie zwolnić z obowiązku zapłaty, co wynika z aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wykładni przepisów prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

UPDATE: Sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą na warunkach korzystnych dla klientki.

Odszkodowania za drogi - kolejna sprawa