Bezumowne korzystanie – pozew właściciela kamienicy

Na zlecenie właściciela kamienicy w Krakowie kancelaria przygotowała i wniosła pozew o zapłatę ok. 200.000 zł za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie, kiedy gminna jednostka organizacyjna bezprawnie władała kamienicą. Dobrowolne wydanie nieruchomości nastąpiło w zeszłym roku, niestety przeciwnik nie naprawił szkody związanej pogorszeniem substancji budowlanej, nie rozliczył pobranych pożytków ani nie uregulował należności za bezumowne korzystanie.

Odszkodowanie za plan miejscowy – wygrana w I instancji

Wygraną zakończyło się postępowania przed Sądem Okręgowym w Poznaniu prowadzone w imieniu klientki przeciwko jednej z podpoznańskich gmin o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia niekorzystnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa jest skomplikowana ze względu na fakt, że odszkodowanie dotyczy jednej z działek objętych większą księgą wieczystą, a nadto między datą uchwalenia planu a datą wystąpienia z roszczeniami doszło do szeregu czynności prawnych dotyczących przedmiotowej nieruchomości, w tym działu spadku. Sąd Okręgowy podzielił argumentację zawartą w pozwie, że można dochodzić odszkodowania tylko co do jednej z działek ujętych w księdze wieczystej. Wyrok jest nieprawomocny.

Odszkodowanie za plan miejscowy – przygotowanie pozwu

Kancelaria po konsultacjach z rzeczoznawcami przygotowała pozew przeciwko jednej z podpoznańskich gmin o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zapisy nowego planu miejscowego uniemożliwiają korzystanie przez klientów z ich nieruchomości w dotychczasowy sposób. Ponieważ negocjacje z gminą nie doprowadziły do zawarcia ugody konieczne stało się wystąpienie do sądu.

Zagospodarowanie przestrzenne – odszkodowanie za plan miejscowy

Na zlecenie właścicielki nieruchomości położonej w Gminie Czerwonak kancelaria poprowadzi postępowanie przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania za spadek wartości nieruchomości wywołany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym część nieruchomości została przeznaczona pod drogę publiczną, co ewidentnie wpłynęło na wartość działki. Podstawę prawną żądań stanowi art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ciekawym zagadnieniem może okazać się termin przedawnienia dochodzonych roszczeń, który nie jest wprost uregulowany w ustawie.

Zagospodarowanie przestrzenne – odszkodowanie od Miasta Poznań za zmiany w planie miejscowym

Na zlecenie spółki z o.o. kancelaria podjęła się reprezentacji w sporze z Miastem Poznań na tle uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania Łacina – B w Poznaniu. Klient jest właścicielem atrakcyjnego gruntu na Ratajach, który w założeniu miał zostać przeznaczony pod zabudowę hotelowo – usługową. Wskutek uchwalenia planu miejscowego przeznaczenie spornego terenu zostało określone jako „zieleń otwarta”, co w praktyce wyłącza jakąkolwiek możliwość zagospodarowania działki. Sytuacja jest tym trudniejsza, że tereny zielone nie podlegają wywłaszczeniu przez gminę, a więc w konsekwencji właściciel po przyjęciu niekorzystnego planu miejscowego, zostaje z nieruchomością, której nie może wykorzystać ani sprzedać. Kancelaria podjęła się reprezentacji właściciela działki w procesie o przymusowy wykup nieruchomości albo zapłatę odszkodowania. Taką możliwość stwarzają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sprostowanie postanowienia - zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej?