Opłaty za użytkowanie wieczyste – skarga kasacyjna do SN

Kancelaria sporządziła w imieniu użytkownika wieczystego skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie, w której wydany został wyrok zasądzający od użytkownika wieczystego należność z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Początkowo w przedmiotowej sprawie toczyło się postępowanie w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Następnie właściciel gruntu złożył pozew o zapłatę opłat za użytkowanie wieczyste, których dotyczyła aktualizacja. Użytkownik wieczysty podniósł zarzut przedawnienia roszczenia właściciela gruntu w zakresie opłat rocznych za lata 2009-2010. Zarzut ten nie został uwzględniony przez sądy obu instancji orzekające w sprawie. Spór prawny powstał na gruncie art. 118 i 120 § 1 Kodeksu cywilnego, art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także art. 5 Kodeksu cywilnego. Dotyczy on kwestii biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku, gdy sądowe postępowanie w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej nie zakończyło się wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia, a także zagadnienia nadużycia prawa podmiotowego przez użytkownika wieczystego poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia.

Korzystny wyrok SN

Po przeprowadzonej rozprawie Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powoda w sprawie przeciwko klientowi kancelarii o zapłatę ponad 3 mln tytułem odszkodowania za rzekome wady projektu budowlanego i błędy w nadzorze autorskim. Sąd Okręgowy zasądził taką kwotę od pozwanych projektantów. Wskutek apelacji wniesionej przez kancelarię Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i oddalił w całości powództwo. Skargę kasacyjną od orzeczenia sądu ad quem wywiódł powód. Sąd Najwyższy przyjął skargę do rozpoznania na rozprawie, jednak w ostatecznym rozstrzygnięciu skargę oddalił i obciążył powoda kosztami postępowania. Spór prawny ogniskował się na początku biegu przedawnienia w przypadku odpowiedzialności deliktowej oraz na odrębnościach prawnych reżimu odpowiedzialności ex contractu i ex delicto.

Zasiedzenie kamienicy na Kazimierzu w Krakowie – odpowiedź na skargę kasacyjną Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na zlecenie spadkobierczyni przedwojennych właścicieli jednej z kamienic na krakowskim Kazimierzu mec. Tomasz Przybecki występuje w postępowaniu zasiedzeniowym z wniosku Skarbu Państwa. Sądy obu instancji oddaliły wniosek o zasiedzenie, uznając racje właścicieli tabularycznych. W związku ze skargą kasacyjną złożoną przez Prokuratorię Generalną SP konieczne stało się jednak dalsze działanie i wniesienie odpowiedzi na skargę. Sąd Najwyższy w ramach instytucji tzw. przedsądu zadecyduje czy argumenty podniesione przez Skarb Państwa są na tyle ważkie, aby w ogóle możliwe było rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy w zwykłym trybie.

Specustawa drogowa – skarga kasacyjna

Już po raz drugi w te samej sprawie mec. Przybecki i przygotował i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sporne zagadnienie prawne dotyczy odjęcia własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa). Spór dotyczy zakresu wywłaszczenia czyli tego jaki fragment działki klienta był rzeczywiście niezbędny na cele inwestycji drogowej.

Prawo spadkowe – skarga kasacyjna

Na zlecenie klientki kancelaria przygotowała skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie się od skutków przyjęcia spadku wprost wskutek upływu 6 miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Klientka próbowała uchylić się przed sądem od przyjęcia spadku, powołując się na błąd w postaci braku świadomości istnienia długów spadkowych i błędu co do prawa (error iuris). Sąd obu instancji nie podzieliły stanowiska klientki, w związku z czym jedyną szansą pozostaje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

[update] Sąd Najwyższy podzielił zarzuty kancelarii i uchylił zaskarżone orzeczenie sądu okręgowego, co w dalszej konsekwencji umożliwiło klientkom uchylenie się od skutków przyjęcia spadku wprost.

Skarga kasacyjna – służebność przesyłu

Kancelaria przygotowuje skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Sądy obu instancji oddaliły wniosek o ustanowienie służebności wywodząc że przedsiębiorstwo przesyłowe zasiedziało służebność przesyłu polegającą na przesyle ropy naftowej za pomocą podziemnego rurociągu. Skarga kasacyjna zogniskowana jest na problematykę art. 292 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zasiedzenie służebności możliwe jest tylko co do trwałych i widocznych urządzeń. Sporne jest czy biegnące pod ziemią urządzenia infrastruktury liniowej mogą być uznane za widoczne w rozumieniu powyższego przepisu.

Specustawa drogowa – sukces przed NSA, czy przebudowa wiaduktu w Antoninku zostanie wstrzymana?

Sukcesem zakończyła się prowadzona przez kancelarię sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w imieniu właścicielki gruntów wywłaszczonych pod inwestycję drogową – przebudowę wiaduktu w Antoniku. Skarga kasacyjna przygotowana przez mec. Tomasza Przybeckiego została uznana przez Sąd za uzasadnioną. NSA przychylił się do stanowiska, że przepisy tzw, specustawy drogowej nie mogą wyłączać absolutnie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Sądu treść decyzji lokalizacyjnej wydawanej na podstawie specustawy drogowej powinna uwzględniać słuszny interes właściciela gruntu gwarantowany zapisami planu miejscowego. W przypadku klientki organy administracji poprzez wydanie decyzji lokalizacyjnej pozbawiły ją możliwości przeprowadzenia kolektora deszczowego, którego przebieg jest zagwarantowany w m.p.z.p.. W związku z dzisiejszym wyrokiem podjęte zostaną działania zmierzające do wstrzymania inwestycji i odpowiedniej zmiany pozwolenia na budowę.

Specustawa drogowa – skarga kasacyjna

Kancelaria przyjęła zlecenie na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej decyzji lokalizacyjnej wydanej na podstawie tzw. specustawy drogowej, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Klientka reprezentowana przez kancelarię domaga się poszanowania prawa własności należących do niej nieruchomości położonych przy rozbudowywanej drodze o znaczenie krajowym. Dotychczasowe decyzje administracyjne oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dały pierwszeństwo celom publicznym, co doprowadziło do utraty wartości działek należących do klientki. Przygotowywana skarga kasacyjna ma na celu przełamanie takiego stanowiska organów administracji.

Umowa przedwstępna - przymusowe wykonanie