Egzekucje – pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Kancelaria przygotowała w imieniu dłużnika pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego ze względu na jego przedawnienie. Często jedynym sposobem obrony przed niesłuszną egzekucję jest tzw. powództwo opozycyjne czyli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. W tym konkretnym przypadku głównym argumentem jest zarzut przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu powszechnego. Razem z pozwem złożony został wniosek o zabezpieczenie poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – nieważność aktu notarialnego

Kancelaria wniosła do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – aktu notarialnego zawierającego karę umowną za niezłożenie w terminie oferty wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie wdając się na tym etapie w szczegóły, można stwierdzić, że przedmiotowy akt notarialny nakładający obowiązek zapłaty kilkusettysięcznej kary umownej jest najprawdopodobniej nieważny. Wielogodzinna analiza prawna doprowadziła do sporządzenia obszernego pozwu, którym zajmie się Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu.

Stadion Miejski w Poznaniu - kolejna rozprawa