Opinia prawna – opodatkowanie kosztów podróży (PIT i CIT)

Na zlecenie jednej z samorządowych instytucji kultury kancelaria przygotowała opinię prawną o skutkach podatkowych ponoszenia przez osobę prawną kosztów podróży osób fizycznych niebędących jej pracownikami, a odbywających podróż w związku z działalnością tej osoby prawnej. Ustaleniu podlegały zarówno konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), powstałe po stronie finansującego podróż, jak również następstwa podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla podróżującego. Pokrycie kosztów podróży przez finansującego oznacza, że po stronie podróżującego powstaje przychód podatkowy, który po spełnieniu ustawowych przesłanek może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem PIT. Finansujący podróż występuje tutaj w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie sam pozostaje podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, któremu co do zasady przysługuje prawo zaliczenia poniesionych przez siebie wydatków do kosztów uzyskania przychodu. O przesłankach zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu sfinansowania kosztów podróży osoby niebędącej pracownikiem oraz o warunkach zakwalifikowania tego wydatku przez finansującego do kategorii kosztów uzyskania własnego przychodu na gruncie ustawy o CIT, decydować będzie przyjęta formuła współpracy osoby prawnej finansującej podróż i podróżującego. Współpraca ta może mieć bowiem charakter formalnej, opartej na umowie, w tym odpłatnej. Może też wystąpić sytuacja, że strony będą pozostawać w relacji bezumownej. Każdy przypadek wymaga odrębnej oceny na gruncie przepisów podatkowych. Błędne ustalenia w tym zakresie mogą rodzić po stronie podatnika negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych, stąd każdorazowo istotna jest szczegółowa analiza odpowiednich przepisów.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Kancelaria przygotowała ekspertyzę prawną dla grupy mieszkańców Poznania w związku z procedurą nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Miasta Poznania. Klienci zorganizowani w formie stowarzyszenia zakupili grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednak późniejsza polityka miasta uniemożliwiła im rozpoczęcie inwestycji, a planowane zmiany w studium w ogóle mogą wyłączyć przedmiotowe tereny z zabudowy. Z kolei sama zmiana studium w praktyce uniemożliwia formułowanie roszczeń odszkodowawczych, co stawia klientów kancelarii w patowej sytuacji. Celem opinii jest zdiagnozowanie stanu prawnego i poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wyjście z tej kłopotliwej sytuacji.

Prawo internetowe – opinia prawna

Kancelaria przygotowała opinię prawną dla spółki prowadzącej usługi hostingowe. Celem opinii było wypracowanie zasad postępowania w przypadku otrzymania przez host-providera wezwania do zablokowania stron www ze względu na bezprawny charakter treści na nich umieszczonej. Analizie poddano zakresy odpowiedzialność host providera oraz administratora serwisów www.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Kancelaria przygotowała opinię prawną dla warszawskiej spółki działającej na rynku biogazowni rolniczych. Przedmiotem analizy były ryzyka związane ze wstrzymaniem postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia na budowę, w związku z protestami niektórych właścicieli działek sąsiednich. Problem prawny dotyczył również możliwości wznowienia postępowania administracyjnego przez właścicieli pominiętych w postępowaniu o warunki zabudowy. Analizie podlegała również prawidłowość umocowania osób reprezentujących państwowe jednostki budżetowe, biorące udział w postępowaniu.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna dla dewelopera

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie poznańskiego dewelopera przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na rewitalizacji i rozbudowie budynku mieszkalnego. Jednym z kluczowych zagadnień była określenie zasad ustalania przez organ administracji urbanistycznej dopuszczalnego procentu zabudowy działki, a w szczególności czy parametr musi być zawsze pochodną średniego procentu w obszarze analizowanym, czy też możliwe jest jego ustalenie w oparciu o inne kryteria.

Zasiedzenie kamienicy na Kazimierzu w Krakowie – odpowiedź na skargę kasacyjną Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na zlecenie spadkobierczyni przedwojennych właścicieli jednej z kamienic na krakowskim Kazimierzu mec. Tomasz Przybecki występuje w postępowaniu zasiedzeniowym z wniosku Skarbu Państwa. Sądy obu instancji oddaliły wniosek o zasiedzenie, uznając racje właścicieli tabularycznych. W związku ze skargą kasacyjną złożoną przez Prokuratorię Generalną SP konieczne stało się jednak dalsze działanie i wniesienie odpowiedzi na skargę. Sąd Najwyższy w ramach instytucji tzw. przedsądu zadecyduje czy argumenty podniesione przez Skarb Państwa są na tyle ważkie, aby w ogóle możliwe było rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy w zwykłym trybie.

Nowe technologie – usługi internetowe w odbiornikach telewizyjnych

Na zlecenie jednego z klientów kancelaria przygotowuje opinię prawną odnośnie stosowania przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (oraz planowanej nowelizacji) do usług świadczonych w sieci Internet, odbieranych w przeglądarkach połączonych z odbiornikiem telewizyjnym. Zasadniczym problemem są obowiązki informacyjne usługodawcy oraz ograniczenia ustawowe w zakresie emisji reklam.

Zasiedzenie – opinia prawna

Na zlecenie spółki inwestycyjnej kancelaria przygotowała obszerny audyt prawny dotyczący krakowskiej nieruchomości, co której istnieje ryzyko zasiedzenia. Analiza obejmowała w szczególności kwestię samoistności posiadania, ochrony nabywcy w oparciu o rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz kwestię dobrej wiary nabywcy działającego w zaufaniu do treści księgi wieczystej.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Mec. Tomasz Przybecki na zlecenie warszawskiej spółki akcyjnej przygotował opinię prawną w zakresie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej. Jednym z kluczowych zagadnień była wykładnia przesłanki „kontynuacji funkcji zabudowy”, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa o własności lokali - istotne zmiany