Odszkodowania za drogi – kolejna sprawa

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych, których przedmiotem jest ustalenie odszkodowania za wydzielenie działki gruntu pod drogę publiczną. Procedurę przejęcia działki gruntu pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego reguluje art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za działki gruntu wydzielone w ten sposób ich właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie pomiędzy nim a właściwym organem reprezentującym podmiot publiczny, na rzecz którego przeszła własność nieruchomości. W przypadku, gdy nie dojdzie do takiego porozumieniana wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniuUstalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej rynkową wartość nieruchomości. 

Biegli rzeczoznawcy ustalają wysokość odszkodowania na podstawie porównania transakcji nabycia nieruchomości drogowychKancelaria dowodzi, że przyjęty przez biegłych sposób wyceny jest błędny, ponieważ porównywane przez niego transakcje nie są transakcjami rynkowymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wynika to z faktu, że nieruchomości stanowiące drogi docelowo mogą być wyłącznie własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie kancelarii wartość nieruchomości powinna być określona przy wykorzystaniu cen transakcyjnych gruntów przyległych o przeważającym przeznaczeniu, co w konsekwencji przedkłada się na wyższą wartość odszkodowania.

 

 

Odszkodowania za drogi – rozprawa administracyjna

Kancelaria reprezentuje byłych właścicieli szeregu działek w powiecie średzkim, które wskutek podziału nieruchomości w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa administracyjna z udziałem powołanego biegłego – rzeczoznawcy majątkowego. Prawnicy kancelarii złożyli liczne zastrzeżenia do operatu szacunkowego, a dalszy bieg postępowania administracyjnego prowadzonego przez starostę zweryfikuje zasadność stanowiska kancelarii.

Odszkodowanie za nieruchomości drogowe

Kancelaria podjęła się reprezentacji właścicieli szeregu działek, których części wskutek podziału zostały przejęte przez gminę pod drogi publiczne. Stosownie do art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w razie podziału nieruchomości na wniosek właściciela, należy mu się odszkodowanie.

Odszkodowanie za działki drogowe – ustawa o gospodarce nieruchomościami

W jednej z wielkopolskich gmin doszło do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym spora część terenu została przeznaczone pod drogi publiczne. Do kancelarii zgłosiła się grupa właścicieli, którzy po uchwaleniu planu sami doprowadzili do podziału geodezyjnego i w konsekwencji fizycznego wydzielenia działek drogowych. Zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami taki podział nieruchomości powoduje przejście z mocy prawa działek drogowych na gminę za odszkodowaniem. Zadaniem prawników kancelarii będzie uzyskanie odszkodowania w jak najwyższej wysokości w drodze rokowań z gminą, a razie ich niepowodzenia na drodze postępowania administracyjnego.

Wywłaszczenia – zwrot nieruchomości drogowej

Mec. Tomasz Przybecki wniósł skargę do sądu administracyjnego na decyzję wojewody wielkopolskiego odmawiającą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Spór dotyczy statusu działki objętej wnioskiem, która zdaniem organów obu instancji ma charakter drogowy. Zdaniem kancelarii przedmiotowej nieruchomości nie można uznać za drogę publiczną w świetle przepisów ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Poza tym zakwestionowano rozpowszechniony w orzecznictwie pogląd, że przeznaczenie nieruchomości pod drogę publiczną jest okolicznością wyłączającą możliwość zwrotu nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sprzedaż działki drogowej – odpowiedzialność za wadę prawną

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta w sporze z tytułu wad prawnych nabytej przez niego nieruchomości. Klient kupił jedną nieruchomość składającą się z kilku działek, w tym jednej o charakterze drogowym. Zbywca figurował w księdze wieczystej jako właściciel wszystkich działek, jednak już po transakcji okazało się, że działka drogowa z dniem 1 stycznia 1999 roku przeszła z mocy prawa na własność Miasta Poznań, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Tym samym zbywca, mimo wpisu do księgi wieczystej, nie mógł skutecznie rozporządzić jedną z działek w myśl zasady nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet.W imieniu klienta kancelaria wniosła do sądu pozew o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość działki drogowej, której klient nie nabył skutecznie. Sąd wydał nakaz zapłaty, a zasądzone należności są obecnie egzekwowane przez komornika.

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna w sprawie przejęcia nieruchomości pod drogę gminną

Na zlecenie właścicieli nieruchomości położonej w jednej z podpoznańskich gmin kancelaria przygotowuje opinię prawną odnośnie prawidłowej interpretacji przepisów regulujących wycenę nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Władze gminy prowadzą z klientami negocjacje w celu ustalenia ceny wykupu działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. Propozycje gminy są niesatysfakcjonujące, ponieważ odwołują się do średnich cen transakcyjnych nieruchomości zbywanych pod drogi publicznej. W ocenie prawników kancelarii istnieją podstawy prawne do tego, aby w procesie wyceny stosować ceny transakcyjne dla nieruchomości o funkcji mieszkaniowej, czyli takiej jak dominuje w sąsiedztwie planowanej drogi publicznej. Spór prawny ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ dwie odmienne koncepcje wyceny nieruchomości różnią się 4 – krotnie. Za stanowiskiem prezentowanym przez kancelarię przemawia projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego przygotowany przez Ministra Infrastruktury, który nakłada na rzeczoznawcę obowiązek uwzględniania w procesie wyceny wartości nieruchomości przyległych.

Festiwal w Cannes - obsługiwane przez nas produkcje filmowe.