Korzystna decyzja wojewody – zespół pałacowo-parkowy

Po relatywnie krótkim postępowaniu sukcesem zakończyły się starania klientów o odzyskanie zespołu dworskiego w Kobylnikach. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję stwierdzającą, że część pałacowo-parkowa majątku w Kobylnikach (powiat  kościański) nie była objęta przepisami dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Sprawa wymagała przesłuchania świadków oraz przedłożenia wstępnego projektu podziału nieruchomości. Wojewoda podzielił argumentację, że skupiona wokół pałacu część mieszkalna majątku stanowiła odrębną, niezależną od części rolnej nieruchomość, w związku z czym zespół pałacowo-parkowy nie mógł zostać zgodnie z prawem przejęty przez Skarb Państwa w trakcie reformy rolnej. Decyzja jest nieostateczna.

Reprywatyzacja – postępowania przed wojewodą

Kancelaria opracowała i złożyła do wojewody wielkopolskiego wnioski dotyczące trzech zespołów parkowo-pałacowych. Celem wszczętych postępowań jest uzyskanie decyzji administracyjnej stwierdzającej, że część rezydencjonalna dawnych majątków ziemskich nie podpadała pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Uzyskanie pozytywnych decyzji umożliwia rozpoczęcie starań o wpis dawnych właścicieli do księgi wieczystej.

Reprywatyzacja – zwrot pałacu

Adwokat Tomasz Przybecki działając na rzecz jednej z wielkopolskich rodzin ziemiańskich po żmudnym postępowaniu uzyskał korzystną decyzję administracyjną Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającą, że zespół parkowo-pałacowy nie był objęty przepisami dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Decyzja jest prawomocna i umożliwia w tym konkretnym przypadku dokonanie wpisu do księgi wieczystej i w konsekwencji swobodne rozporządzanie nieruchomością.

Wygrana przed WSA w Warszawie – koniec dowolnego zawieszania postępowań administracyjnych?

Dziś doręczono do kancelarii uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie IV Sa/Wa 1674/09. Wyrokiem tym sąd uchylił postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poprzedzające je postanowienie Wojewody Wielkopolskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Postępowanie przed wojewodą zainicjowane zostało przez byłych właścicieli nieruchomości ziemskiej, którzy domagali się uznania, że części nieruchomości (zespół pałacowo-parkowy) nie podpadał pod przepisy dekretu o reformie rolnej. Wojewoda nie wydał jednak decyzji lecz zawiesił postępowanie, argumentując że przed Trybunałem Konstytucyjnym zawisło pytanie prawne z innej sprawy o zgodność z konstytucją tych przepisów dekretu o reformie rolnej, które są podstawą stwierdzenia przez wojewodę o niepodpadaniu nieruchomości pod przepisy dekretu.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się wnioskodawca, który najpierw w zażaleniu, a następnie w skardze do WSA w Warszawie argumentował, że samo postępowanie przez TK w podobnej sprawie nie może uzasadniać zawieszenia analogicznych postępowań, bo prowadziłoby to do paraliżu działań administracji publicznej, a nadto że zakończenie postępowania administracyjnego jest możliwe szybciej niż rozstrzygnięcie zagadnienia przez Trybunał Konstytucyjny. Argumentację tę podzielił WSA w Warszawie, który stwierdził m. In., że „ obligatoryjne zawieszanie postępowań administracyjnych z tej przyczyny, iż rozpoznawana jest przez Trybunał Konstytucyjny sprawa zgodności określonych przepisów z Konstytucją RP, mogłoby powodować paraliż działalności administracyjnej, przekładając się an zmniejszenie pewności obrotu. Tym samym sąd istotnie ograniczył politykę organów administracji, które w wielu sprawach automatycznie zawieszały postępowanie do czasu rozstrzygnięcia podobnych spraw przez TK. WSA w Warszawie opowiedział się za domniemaniem konstytucyjności obowiązujących przepisów prawa i w wytycznych zalecił organom administracji prowadzenie postępowania administracyjnego bez oglądania się na sprawę zawisłą przed TK.

Proces o 10 mln – przesłuchania świadków dobiegają końca